RAMOWY PLAN PRACY 2019

 RAMOWY PLAN PRACY

HUFCA ZIEMI SANOCKIEJ

im. ks. hm. ZDZISŁAWA PESZKOWSKIEGO

NA ROK 2019

Misja ZHP:

Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Strategia ZHP - Wizja ZHP 1925

SKUTECZNI WYCHOWAWCZO

1.Mamy wyrazistą i spójną tożsamość zbudowaną w oparciu o wspólne wartości harcerskie i wynikające z nich postawy. W ZHP istnieje wspólnie wypracowany i zapisany kanon wartości i postaw, który stanowi konkretną odpowiedź na pytanie „do czego wychowujemy?”. Jest on podstawą spójnej i wyrazistej tożsamości, potwierdzanej każdego dnia przykładem własnym członków ZHP.  Wszystkie dokumenty wewnętrzne opisują obszar wartości i postaw zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.

2. Nasi instruktorzy rozumieją i świadomie stosują harcerski system wychowawczy. W naszych drużynach stosujemy instrumenty metodyczne i formy pracy kształtujące każdą ze sfer rozwoju człowieka.

3. Harcerskie wychowanie traktuje człowieka całościowo, troszcząc się o adekwatny rozwój w każdej sferze. Oznacza to proporcjonalne oddziaływanie na każdą ze sfer rozwoju za pomocą właściwych instrumentów metodycznych i form pracy oraz takie planowanie i realizowanie programu, aby w pierwszej kolejności dbać o sfery, które są u wychowanków zaniedbane.

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

 1. Służba jest nieodłączną zasadą harcerskiego wychowania i niezbędnym elementem programu.
 2. Stale, odważnie i odpowiedzialnie oddziałujemy na otoczenie.
 3. Kształtujemy i promujemy świadome postawy demokratyczne, obywatelskie i patriotyczne.

 

SPRAWNI W DZIAŁANIU

 1. Budujemy wspólnotę, powszechnie stosujemy system pracy z kadrą.
 2. W każdym działaniu kierujemy się wartościami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.
 3. Efektywnie gospodarujemy finansami i majątkiem ZHP dla wspierania realizacji Misji ZHP.

Misja Hufca ZHP Ziemi Sanockiej: Celem istnienia i działania hufca jest prowadzenie pracy wychowawczej na terenie powiatu sanockiego, przyczynianie się, przy zastosowaniu harcerskiej metody, do rozwoju zuchów, harcerzy i instruktorów w sferze duchowej, intelektualnej, społecznej i fizycznej. Opieramy swoją pracę na Harcerskich Ideałach, zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu, których istotą jest służba Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Pragniemy wychować dzieci i młodzież na ludzi uczciwych, wrażliwych na problemy innych, aktywnych społecznie, zdrowych fizycznie i moralnie, dbających o dziedzictwo kulturowe minionych pokoleń oraz naturalne środowisko przyrodnicze, jednocześnie umiejących efektywnie funkcjonować w europejskiej wspólnocie.

 1. 1. Priorytety pracy hufca w roku 2019:
 • Przygotowanie XI Zjazdu Hufca Ziemi Sanockiej i przygotowanie dokumentacji i majątku hufca do przekazania następcom.
 • Organizacja Zlotu Instruktorów Chorągwi Podkarpackiej ZHP.
 • Realizacja zadań programowych hufca we wszystkich obszarach rozwoju zuchów i harcerzy.
 • Poprawa stanu zorganizowania gromad i drużyn oraz zwiększenie skuteczności wychowawczej pracy harcerskiej.

 1. 2.Zadania stałe:
 • Aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach społecznych na terenie Powiatu Sanockiego.
 • Popularyzowanie dorobku harcerstwa oraz postaci i dorobku Patrona Hufca.
 • Działalność charytatywna, współpraca z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta.
 • Kontynuacja współpracy z organizacjami kombatanckimi – ŚZŻAK, Związek Sybiraków.

 1. 3. Ważne rocznice:
 • 1 sierpnia 2019 - 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
 • 15/16 sierpnia 2019 r. - 75 rocznica mordu 74 Polaków na Brenzbergu koło Mucznego
 • 1 września 2019 r. - 80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
 • 10 września 2019 r. - 80 rocznica bitwy pod Bykowcami
 • 27 września 2019 r. - 80 rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów

Obszar

Nazwa zadania

Sposób pomiaru stopnia realizacji zadania

Czas wykonania

Wskazanie osoby lub zespołu odpowiedzialnego za wykonanie zadania

Kształcenie

 1. Zorganizowanie kursu przewodnikowskiego
  i kursów drużynowych oraz szkolenie zastępowych i przybocznych

Listy uczestników, programy szkoleń, dzienniki zajęć

Do września

ZKK

 1. Organizacja kursu zastępowych

Program, lista obecności

Ferie zimowe

ZKK, komenda

 1. Organizacja 2 konferencji dla kadry hufca: Znaczenie stosowania instrumentów metodycznych w pracy wychowawczej. Formy pracy kształtujące poszczególne sfery ze sfer rozwoju człowieka.

Program, lista obecności

Kwiecień

Październik

ZKK, komenda

Program

 1. Realizacja kompleksowych projektów:
 • Rajdy piesze po Bieszczadach – III edycja,
 • Harcerska Akcja Ekologiczna „Florek” –30 i 31 edycja
 • Program profilaktyczny - kolejna edycja
 • Harcerska Służba Pamięci Narodowej.
 • Betlejemskie Światło Pokoju
 • Zajęcia w Centrum Sportów Ekstremalnych
 • HAZ, HAL

Listy obecności, obserwacje, rozmowy – ocena podczas zbiórek komendy i zbiórek kadry instruktorskiej.

Zgodnie z harmono-

gramem realizacji poszczególnych

Koordynatorzy poszczególnych projektów

Dokumentacja pracy

 1. Poprawa stanu dokumentacji pracy drużyn; plany pracy, sprawozdania roczne, prowadzenie książek pracy, deklaracje członkowskie

Stan dokumentów

Cały rok

Komenda, drużynowi

 1. Ponowne przeszkolenie wszystkich drużynowych w zakresie obsługi Harcerskiej Ewidencji Elektronicznej

Analiza list obecności na szkoleniach.

II-III

Administrator danych

ZKK

 1. Prowadzenie korespondencji z drużynowymi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ilość poczty

Cały rok

komendant

 1. Kontynuacja rejestrowania pamiątek i dokumentów historycznych,

Uporządkowanie i zabezpieczenie ich (zadanie rozpoczęte).

 1. Uporządkowanie archiwum hufca.

dokumenty

Cały rok

Komendant hufca;

Komisja Historyczna

Motywowanie

i promowanie kadry

 1. Systematyczne funkcjonowanie ustalonych form motywacji –

- odznaki „Zasłużony dla Hufca Ziemi Sanockiej”, odznaki akcji „Florek”,

- tytuł „Instruktor Roku”,

- listy z podziękowaniem do szkół,

- dyplomy za pracę podczas HAL,

- informowanie o pracy w lokalnych mediach

 1. Opracowanie i złożenie wniosków o List Pochwalny Naczelnika ZHP

Lista wyróżnionych

Wnioski

Cały rok

Kapituła odznaki „Zasłużony dla Hufca Ziemi Sanockiej”,

komenda

Finanse

 1. Kontynuacja pracy ze składką członkowską

Monitoring

Obserwacja

Cały rok

Skarbnik

Komendant hufca

 1. Opracowywanie
  i składanie wniosków o dofinansowanie zadań do UM, Gmin, Starostwa oraz fundacji, firm, innych instytucji.

Ocena jakości dokumentów.

Skuteczność.

Zgodnie z podanymi

terminami

Skarbnik

Komendant hufca, koordynatorzy projektów

 1. Pozyskanie środków na prace remontowe w Domu Harcerza.

Ilość środków

Cały rok

Skarbnik

Komendant hufca

Organizacja

 1. Monitoring pracy gromad
  i drużyn, uzupełnienie składów osobowych.
 2. Poprawa funkcjonowania ciągu wychowawczego.
 3. Poprawa funkcjonowania systemu zastępowych.
 4. Reaktywacja drużyny
  w Mrzygłodzie.

Ilość spotkań

Liczba zuchów i harcerzy, którzy przeszli do drużyn innej metodyki.

Stan zorganizowania pjo.

Cały rok

Komenda

hufca

Program przyjęto uchwałą komendy hufca nr 11/2018 w dniu 29 listopada 2018r.

facebook_page_plugin