PLAN OPERACYJNY HUFCA 2018

                                 PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI SANOCKIEJ

                          im. ks. hm. ZDZISŁAWA PESZKOWSKIEGO NA ROK 2018

 Misja Hufca ZHP Ziemi Sanockiej: Celem istnienia i działania hufca jest prowadzenie pracy wychowawczej na terenie powiatu sanockiego, przyczynianie się, przy zastosowaniu harcerskiej metody, do rozwoju zuchów, harcerzy
i instruktorów w sferze duchowej, intelektualnej, społecznej i fizycznej.  Opieramy swoją pracę na Harcerskich Ideałach, zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu, których istotą jest służba Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Pragniemy wychować dzieci i młodzież na ludzi uczciwych, wrażliwych na problemy innych, aktywnych społecznie, zdrowych fizycznie i moralnie, dbających o dziedzictwo kulturowe minionych pokoleń oraz naturalne środowisko przyrodnicze, jednocześnie umiejących efektywnie funkcjonować w europejskiej wspólnocie.

 1. Priorytety pracy hufca w roku 2018:
 • 100-lecie odzyskania niepodległości i utworzenia ZHP
 • pozyskanie środków na remont Domu Harcerza; przygotowanie dokumentacji, rozpoczęcie prac remontowych,
 • przeprowadzenie monitoringu pracy gromad i drużyn, poprawa stanu dokumentacji,
 • wdrożenie systemu współzawodnictwa gromad i drużyn (Turniej gromad i drużyn harcerskich)
 1. Zadania stałe:

-          Aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach społecznych na terenie Powiatu Sanockiego.

-          Popularyzowanie postaci i dorobku Patrona Hufca.

-          Działalność charytatywna, współpraca z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta.

-          Kontynuacja współpracy z organizacjami kombatanckimi – ŚZŻAK, Związek Sybiraków;

-          Integracja kadry instruktorskiej.

-          Pozyskanie i przygotowanie do funkcji nowych drużynowych.

Cel strategiczny

Nazwa zadania operacyjnego

Sposób pomiaru stopnia realizacji zadania

Czas wykonania

Wskazanie osoby lub zespołu odpowiedzialnego za wykonanie zadania

 1. Realizacja programu obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości i utworzenia ZHP (zał.1) oraz zadań programowych na rok szkolny 2017/2018 (zał. 2) oraz 2018/2019 (zał. 3 – po 1 września)

Listy uczestników, obserwacje, rozmowy – ocena podczas zbiórek komendy i zbiórek kadry instruktorskiej.

Zgodnie z harmono-

gramem

Sztaby organizacyjne poszczególnych zadań; koordynowane przez komendę hufca lub zespół programowo-metodyczny

 1. Zorganizowanie kursu przewodnikowskiego
  i kursów drużynowych oraz szkolenie zastępowych
   i przybocznych

Listy uczestników, programy szkoleń, dzienniki zajęć

Do września

ZKK

 1. Realizacja kompleksowych projektów:
 • Rajdy piesze po Bieszczadach – III edycja,
 • Harcerska Akcja Ekologiczna „Florek” –29 i 30 edycja
 • Program profilaktyczny - kolejna edycja
 • Harcerska Służba Pamięci Narodowej.

Listy obecności, obserwacje, rozmowy – ocena podczas zbiórek komendy i zbiórek kadry instruktorskiej.

Zgodnie z harmono-

gramem realizacji poszczególnych

Koordynatorzy poszczególnych projektów

 

PROSTA DOKUMENTACJA,

 E-ZHP

 

 1. Poprawa stanu dokumentacji pracy drużyn; plany pracy, sprawozdania roczne, prowadzenie książek pracy, deklaracje członkowskie

Stan dokumentów

Cały rok

Komenda, drużynowi

 1. Ponowne przeszkolenie wszystkich drużynowych w zakresie obsługi Harcerskiej Ewidencji Elektronicznej 

Analiza list obecności na szkoleniach.

II-III

Administrator  danych

ZKK

 1. Prowadzenie korespondencji z drużynowymi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ilość poczty

Cały rok

komendant

 1. Kontynuacja rejestrowania pamiątek i dokumentów historycznych,

Uporządkowanie i zabezpieczenie ich (zadanie rozpoczęte).

 1. Uporządkowanie archiwum hufca.

dokumenty

Cały rok

Komendant hufca;

Komisja Historyczna

 

MOTYWOWANIE

 I PROMOWANIE KADRY

 1. Systematyczne funkcjonowanie ustalonych form motywacji –

- odznaki „Zasłużony dla Hufca Ziemi Sanockiej”, odznaki akcji „Florek”,

- tytuł „Instruktor Roku”,

- listy z podziękowaniem do szkół,

 - dyplomy za pracę podczas HAL,

- informowanie o pracy w lokalnych mediach

 1. Opracowanie i złożenie wniosków o List Pochwalny Naczelnika ZHP
 2. Opracowanie i złożenie Krzyże Zasługi dla ZHP (wręczenie na zlocie hufca)

Lista wyróżnionych

Wnioski

Cały rok

Do 30 marca

2018

Kapituła odznaki „Zasłużony dla Hufca Ziemi Sanockiej”,

komenda

 

LEPSZY STAN

I CZYTELNOŚĆ FINANSÓW

 1. Kontynuacja pracy ze składką członkowską

Ocena jakości dokumentów

Obserwacja

Cały rok

Skarbnik

Komendant hufca

 1. Opracowywanie
  i składanie wniosków o dofinansowanie zadań do UM, Starostwa oraz fundacji, firm, innych instytucji.

Ocena jakości dokumentów

Zgodnie z podanymi

terminami

Skarbnik

Komendant hufca, koordynatorzy projektów

 1.  Pozyskanie środków na prace remontowe w Domu Harcerza.

Ilość środków

Cały rok

Skarbnik

Komendant hufca

PRZYJAZNA STRUKTURA

 

 1. Monitoring pracy gromad
   i drużyn.
 2. Poprawa funkcjonowania ciągu wychowawczego.
 1. Poprawa funkcjonowania systemu zastępowych.

Ilość spotkań

Liczba zuchów i harcerzy, którzy przeszli do drużyn innej metodyki.

Cały rok

Komenda

hufca

 

facebook_page_plugin