Opinia Komendy Chorągwi do sprawozdania z działalności Komendantki i Komendy

Opinia Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP do sprawozdania z działalności Komendantki i Komendy Hufca Ziemi Sanockiej ZHP im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego za okres od 25 listopada 2015 roku do 22 listopada 2017 roku.

Komenda Chorągwi Podkarpackiej ZHP w Rzeszowie, działając na podstawie paragrafu 60. Statutu ZHP - przedstawia uczestnikom zjazdu sprawozdawczego Hufca Ziemi Sanockiej ZHP w Sanoku opinię do sprawozdania komendantki hufca i komendy hufca.

I. Organizacja, zarządzanie i promocja hufca.

  1. W wybranej na zjeździe zwykłym komendzie hufca zaszły zmiany osobowe. Wynikły ze złożenia funkcji przez jednego z zastępców komendantki. Skład uzupełniono we wrześniu tego roku. Członkowie komendy reprezentują wysoki poziom przygotowania merytorycznego do funkcji. Legitymują się wymaganymi kursami ZHP, stopniami instruktorskim i szeregiem uprawnień. Nadto w okresie sprawozdawczym doskonalili swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestniczenie w warsztatach tematycznych, zbiórkach i spotkaniach kadry instruktorskiej.

 

  1. Komendantka i komenda hufca dla realizacji celów statutowych, programu rozwoju hufca dysponowała wsparciem w postaci – namiestnictw, komisji i zespołów. Ponadto dla każdego z licznych przedsięwzięć hufca powoływano zespoły zadaniowe. Osoby, które podejmowały służbę w każdym z zespołów wspierających, legitymowały się odpowiednimi stopniami instruktorskimi i ukończonymi kursami specjalistycznymi. Każdy z zespołów hufca, zarówno tych o stałym charakterze, jak też okresowym - wywiązywał się wzorowo z zadań, o czym można przeczytać w rozkazach.

  1. Komenda hufca funkcjonowała zgodnie z „Zasadami tworzenia i działania hufca”. Członkowie komendy pełnili dyżury w komendzie hufca. Dom Harcerza to miejsce spotkań, nie tylko zarządu hufca, ale też służące gromadom i drużynom, miejsce, gdzie mogli udać się po informację rodzice i zewnętrzni partnerzy organizacji.

Komenda hufca regularnie odbywała zbiórki, w trakcie których podejmowano zagadnienia dotyczące funkcjonowania jednostek, realizowanych zadań organizacyjnych i programowych, kształcenia i pracy z kadrą, zarządzania finansami i majątkiem hufca oraz podejmowano uchwały. Każda ze zbiórek była protokołowana, protokoły wraz z uchwałami systematycznie przekazywano do komendy chorągwi.

Działalność hufca znajdowała pełne odzwierciedlenie w rozkazach, wydawanych przez komendantkę hufca. Rozkazy planowo przekazywano do komendy chorągwi.

  1. Hufiec Ziemi Sanockiej odnotował w okresie sprawozdawczym zmniejszenie stanu liczebnego, mimo to należy do liczniejszych w chorągwi, funkcjonują w nim wszystkie grupy metodyczne.

Wynika to z należytej pracy komendantki i komendy hufca. Każde ze zrealizowanych zadań programowych prezentowało sobą wysoki poziom wykonania, kadra


1


podejmująca funkcję drużynowych to przede wszystkim osoby z wykształceniem pedagogicznym, kierowane na kursy drużynowych, zmotywowane i zdobywające stopnie instruktorskie. To skutkowało zainteresowaniem dzieci i młodzieży, zaufaniem rodziców i opiekunów prawnych.

  1. Harcerska akcja letnia i zimowa odbywała się, zgodnie z przepisami państwowymi i instrukcjami ZHP obowiązującymi organizatorów wypoczynku.

Terminowo dokonywano zgłoszenia do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz uzyskiwano zatwierdzenie w komendzie chorągwi, przedkładane dokumenty były kompletne. Tak samo (terminowo) przebiegał proces rozliczenia w komendzie chorągwi oraz złożenia sprawozdania statystycznego.

Wypoczynek wakacyjny charakteryzował się różnorodnością. Oferty kierowano do każdej z grup wiekowych, dobór miejsc wypoczynku zwracał uwagę na ich atrakcyjność turystyczną i walory, istotne dla wypoczynku dzieci i młodzieży. Program każdego z wypoczynków, korzystał z pełni metody harcerskiej i form pracy, co zaświadcza o zdolnościach kadry instruktorskiej. Każda z kolonii, obozów, biwaków, zajęć w miejscu zamieszkania - przebiegły bezpiecznie.

W okresie wakacji komenda hufca jako jedna z nielicznych w chorągwi - podejmowała, także organizację zajęć Nieobozowej Akcji Letniej. Pozwalały na to możliwości Domu Harcerza oraz hufcowa baza „Berdo” w Myczkowcach, a przede wszystkim oddanie kadry instruktorskiej.

Od kilku lat hufiec współpracuje z Polskim Związkiem Wędkarskim, czego rezultatem jest doroczny obóz specjalnościowy w Myczkowcach.

Liczebność akcji obrazuje sprawozdanie na zjazd.

Okres ferii to zajęcia realizowane przez gromady i drużyny, kluby specjalnościowe hufca - w miejscu działania jednostek, ale też w siedzibie hufca.

Każda z form Nieobozowej Akcji Zimowej, przebiegała zgodnie z przepisami państwowymi i instrukcjami Związku Harcerstwa Polskiego.

  1. Komendantka i komenda hufca znakomicie pojmowali i realizowali działania, z zakresu promocji hufca. Nie robiono tego w sposób specjalny, lecz poprzez dobrą pracę podstawowych jednostek organizacyjnych, kadrę instruktorską rzetelnie pełniąca służbę i zrealizowane liczne przedsięwzięcia, w tym te o wymiarze ogólnopolskim.

Strona internetowa hufca spełnia odnośne przepisy ZHP. Każdy z odwiedzających ma rzeczywisty, rzetelny obraz działalności hufca. Opisane jest funkcjonowanie komendy hufca, komisji rewizyjnej, zespołów wspierających, umieszczone są rozkazy i regulaminy zadań, swoje miejsce ma tam, też baza obozowa. Prowadzenie strony w ten sposób, nie tylko dobrze zaświadcza o hufcu. Pozwala także sobie wyrobić o nim zadanie, zbudować zaufanie rodziców i opiekunów prawnych, co owocuje ich późniejszym odniesieniem do organizacji.


2


Ważkie działania hufca miały też odzwierciedlenie na portalu społecznościowym Facebook, w wydawnictwie „Harcerz Sanocki”, ale też na profilach prowadzonych przez drużyny i kluby. Tworzone profile, strony internetowe dla zadań hufca są kolejnym, pozytywnym przykładem.

Wizerunkowi hufca służyła też prezentacja w prasie lokalnej, innych mediach elektronicznych, w tym portalach samorządowych.

  1. Samorząd, władze oświatowe, stowarzyszenia i instytucje to naturalni partnerzy sanockiego hufca. Współpraca przebiegała prawidłowo, z obopólną korzyścią. Partnerzy zewnętrzni dostrzegali we współpracy z hufcem duży potencjał. Dzieci, młodzież harcerska - zyskali świadomość obywatelską, odpowiedzialność za sprawy Małej Ojczyzny. Ostatnim tego przejawem było podjęcie udziału w budżetowaniu obywatelskim, zgłoszenie autorskiego projektu i lobbowanie na jego rzecz.

Uwagę zwraca współdziałanie ze stowarzyszeniami pielęgnującymi tradycje patriotyczne, historię Polski. Żołnierze Armii Krajowej, osoby doświadczone pobytem na Syberii – zyskały w sanockim hufcu życzliwe wsparcie i pełnię zainteresowania, tym czego doświadczyły, co chciałyby przekazać ku potomności.

Realizowane przez hufiec projekty programowe znalazły się na liście zadań publicznych, uzyskały wsparcie finansowe na poziomie powiatu, miasta, gminy. Wartość wychowania harcerskiego i wiarogodność hufca, zyskały też uznanie w projektach realizowanych ze środków unii europejskiej, fundacji.

II. Program, praca z kadrą.

  1. Program hufca to zadania o utrwalonej tradycji, choć stale udoskonalane. Identyfikatorem jest Ogólnopolska Akcja Ekologiczna „Florek”. Ma kilkudziesięcioletnią tradycję, a mimo to nadal w sprawach ekologii znajduje się nowe pola aktywności.

W doborze zadań programowych zauważalna jest wierność Harcerskiemu systemowi wychowawczemu, wprawne posługiwanie się metodyką grup wiekowych oraz stosowanie pełni form pracy.

Drużynowi, podstawowe jednostki organizacyjne chętnie przyjmują na siebie rolę animatorów zadań.

Bohater hufca ksiądz harcmistrz Zdzisław Peszkowski jest autentycznym wzorem, do którego dokonań, życia - stale się nawiązuje. Odbywane doroczne spotkania, służące Jego upamiętnieniu - są tego działania przejawem.

Niespotykanym i wartym uwagi, jest też rozbudzanie zainteresowań artystycznych, pasji poetyckich poprzez konkurs o „Laur goryczki z Berda”. Zgłębianie twórczości poetyckiej i upowszechnianie jej wśród kolejnych pokoleń, opieka nad spuścizną poety Jerzego Harasymowicza - to cenne działanie hufca, godne najwyższego uznania.

Komenda hufca znakomicie pojęła jak ważnym w programie harcerskim jest rozbudzanie zainteresowań, pasji. Specjalności harcerskie są stałym elementem


3


pracy programowej, szczególny wyraz znalazły w działalności klubów, Poczty Harcerskiej.

Potrafiono wyjść z pomysłem specjalnościowym poza hufiec, czego dowodem jest funkcjonowanie na dobro społeczności Sanoka i nie tylko jej – Centrum Sportów Ekstremalnych.

  1. Praca z kadrą jest dowodem odpowiedzialności komendantki i komendy hufca. Funkcje instruktorskie powierzane były osobom z przygotowaniem pedagogicznym, ukończonym kursem dla drużynowych, zdobywającym stopnie instruktorskie.

Komisja stopni instruktorskich funkcjonuje w zgodności z zasadami Związku Harcerstwa Polskiego. Instruktorzy stanowiący jej skład posiadają kwalifikacje do tych funkcji, ukończyli kursy dla kadry kształcącej i członków komisji stopni instruktorskich. Cechuje ich życzliwość wobec zdobywających stopnie, a przy tym są pomocni opiekunom i świetnie pojmują odpowiedzialność za poziom pracy sanockiego hufca. Komisja ma uprawnienia do prowadzenia prób przewodnikowskich i podharcmistrzowskich. Jednocześnie jest międzyhufcową komisją stopni instruktorskich. Służy od kilku lat wsparciem sąsiedniemu hufcowi w Brzozowie, przyczyniając się znacząco do rozwoju kadry w tym środowisku, nawet go mobilizując. Dzięki temu udało się utworzyć samodzielna komisję stopni instruktorskich w Brzozowie, dla prowadzenia prób przewodniczki/ przewodnika. Od listopada tego roku międzyhufcowa komisja stopni instruktorskich będzie prowadzić też próby dla kadry instruktorskiej Hufca Bieszczadzkiego w Lesku.

Zespół kadry kształcącej to kadra instruktorska, która ukończyła specjalistyczne kursy państwowe oraz metodyczne kursy ZHP. Członkowie, zgodnie z przepisami organizacyjnymi - legitymują się odznakami kadry kształcącej w stopniach srebrnym i brązowym. Zespół prowadzi kształcenie dla drużynowych, przewodniczek i przewodników ZHP oraz warsztaty tematyczne, inne formy doskonalące. Poziom działalności zespołu sprawia, że uczestnikami kursów są nie tylko druhny i druhowie, z sanockiego hufca ZHP.

Kadra instruktorska hufca prezentuje pełen przekrój wiekowy, druhny i druhowie którym włosy przyprószyła siwizna, znaleźli pole aktywności i czynnie wspierają hufiec poprze działalność kręgu seniora i starszyzny harcerskiej.

Praca z kadrą, to też umiejętne jej zachęcanie, honorowanie w uznaniu działalności. Komendantka, komenda hufca - umiejętnie stosowali katalog wyróżnień ZHP, ale też wyróżniali kadrę odznaczeniami państwowymi, wyróżnieniami władz Podkarpacia i Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Co istotne, w sanockim hufcu stworzono autorskie wyróżnienia, dla kadry instruktorskiej i partnerów zewnętrznych hufca. Zasługuje to na pochwałę, jest to jedyny hufiec w chorągwi, który pojął jak istotnym dla wolontariatu, partnerstwa jest dostrzeganie trudu, oddania i woli bezinteresownej pomocy.

III. Finanse, majątek hufca

  1. Komendantka hufca zarządzała finansami, majątkiem hufca we współdziałaniu ze skarbnikiem hufca.


4


Komendantka i komenda hufca wprawnie odnajdowała się na trudnym polu działania, jakim jest pozyskiwanie środków na działanie stowarzyszenia. Dobór zadań programowych, ich merytoryczna wartość - zostały docenione przez samorząd powiatu, miasta, gminy i uznane jako zadania publiczne. Nie było to jedyne źródło finansowania. Sprawność poszukiwania możliwości sfinansowania dla bogactwa programowego i kształceniowego hufca, to także pozyskiwanie środków w fundacjach, instytucjach finansowych, funduszach europejskich. To co udało się pozyskać wydawano z pożytkiem, o czym napisano w sprawozdaniu, przejrzyście było widocznym co na co dzień.

Budżet hufca, roczne sprawozdanie z jego realizacji zatwierdzane było przez komendę hufca, a następnie publikowane. Świadomość, że nasza działalność opiera się na społecznym zaufaniu była stale obecna i znajdowała, między innymi taki wyraz.

Skarbnik hufca prowadził miesięczne rozliczenia hufca oraz bazy w Myczkowcach, przedkładał je do księgowości komendy chorągwi, zgodnie z przepisami.

Hufiec dysponuje własną siedzibą – Domem Harcerza. Rzeczywiście jest to dom, w pełnym tego słowa znaczeniu. Z troską sprawuje nad nim nadzór komenda hufca, jest miejscem zbiórek i spotkań, odbywają się w nim najważniejsze wydarzenia w życiu hufca.

Dopomożeniem w działalności statutowej hufca była baza obozowa „Berdo” w Myczkowcach. Fachowo zarządzana, stała się miejscem do którego chętnie garną się, nie tylko harcerki i harcerze z Podkarpacia, ale też ma swoją markę i cieszy się uznaniem innych chorągwi ZHP, turystów. Kierownik bazy zarządza nią z oddaniem i pasją, stale jest modernizowana, by odpowiadała przepisom państwowym oraz oczekiwaniom turystów.

Komenda Chorągwi kieruje na ręce Komendantki i Komendy Hufca Ziemi Sanockiej ZHP w Sanoku - wyrazy uznania i szacunku za dokonania, które tak rzetelnie zostały odzwierciedlone w sprawozdaniu, ale też są powszechnie cenionymi.

Chorągiew Podkarpacka ZHP może się rekomendować, podawać za przykład Hufiec Ziemi Sanockiej w Sanoku jako ten, który funkcjonuje modelowo w Związku Harcerstwa Polskiego, jest przykładem rzetelności i oddania w służbie .

Dziękujemy harcmistrzyni Krystynie Chowaniec, komendantce hufca i kadrze instruktorskiej, za podejmowanie i sumienne wypełnianie funkcji w Związku Harcerstwa Polskiego, komendzie chorągwi.

Czuwaj!

Komendant Chorągwi

/-/ hm. Mariusz Bezdzietny HR

Rzeszów, 23 listopada 2017 roku.


5


6

facebook_page_plugin