Sprawozdanie komendanta i komendy Hufca

Sprawozdanie komendanta i komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego za okres od 21.11.2015 r. do 07.11.2017.

1. Zasięg terytorialny działalności hufca:

Hufiec Ziemi Sanockiej obejmował w okresie sprawozdawczym swoim działaniem cały powiat sanocki (poza gminą Tyrawa Wołoska) oraz miejscowość Sieniawa w gminie Rymanów, powiat krośnieński do 27.03.2017 r.

 

2. Władze hufca:

Komenda Hufca Ziemi Sanockiej:

 • komendant – hm. Krystyna Chowaniec
 • skarbnik – hm. Marek Zgódko
 • z-ca komendanta d/s programu i pracy z kadrą – hm. Elżbieta Gałązka
 • z-ca komendanta d/s organizacyjnych – phm. Radosław Masłyk (do 07.07.2017), pwd.

Mateusz Piekut (od 08.09.2107)

 • członek komendy – phm. Maria Kurkarewicz
 • członek komendy – hm. Jerzy Kwaśniewicz

Komisja Rewizyjna Hufca Ziemi Sanockiej:

 • przewodnicząca – hm. Jadwiga Stojowska
 • z-ca przewodniczącej – hm. Waldemar Basak
 • sekretarz – hm. Daniel Bielak

Decyzją zjazdu nie powołano sądu harcerskiego.

3. Stałe komisje i zespoły:

Kapelan hufca – do 27.09.2017 formalnie brak kapelana hufca; posługę duszpasterską sprawowali – ojciec Stanisław Lelito, duszpasterz harcerzy Diecezji Przemyskiej ks. phm. Marek Duda oraz ks. hm. Tomasz Latoszek. Rozkazem L16/2017 z dnia 27.09.2017, na podstawie decyzji z dnia 15 września br. JE Arcybiskupa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego kapelanem hufca został mianowany Ojciec Stanisław Lelito.

Międzyhufcowa Komisja Stopni Instruktorskich - przewodnicząca hm. Ewa Wojtuszewska do 26 kwietnia 2017 r.. Obejmuje hufiec Brzozów i Ziemi Sanockiej; posiada uprawnienia do nadawania stopni instruktorskich: przewodnik/przewodniczka (do zakończenie prób otwartych przed 01.01.2017) oraz podharcmistrz/podharcmistrzyni. Spotkania komisji do kwietnia 2017 odbywały się regularnie – w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Potem w miarę potrzeb. Do dnia przyjęcia sprawozdania funkcję przewodniczącego MKSI pełni zastępca – hm. Kazimierz Kisiołek. Został złożony wniosek do komendanta chorągwi o powierzenie funkcji przewodniczącego MKSI hm. Danielowi Bielakowi.

Członkowie komisji: z-ca – przewodniczącej hm. Kazimierz Kisiołek, członkowie: hm. Elżbieta Gałązka, phm. Danuta Tutak, hm. Jadwiga Stojowska oraz hm. Małgorzata Zubik z Hufca Brzozów.

Komisja Stopni Instruktorskich (prowadzenie prób przewodnikowskich) – powołana 27.03.2017w składzie: przewodnicząca hm. Lidia Mackiewicz – Adamska, członkinie – hm. Alicja Wosik, phm. Katarzyna Chowaniec

1


Zespół Kadry Kształcącej szef hm. Elżbieta Gałązka, członkowie: hm. Lidia Mackiewicz – Adamska,

hm. Waldemar Basak, hm. Daniel Bielak.

Zespół programowo-metodyczny w składzie: phm. Ewa Kseniak, phm. Alina Rychlicka – Indyk, phm. Katarzyna Chowaniec, phm. Helena Pacławska, pwd. Mateusz Piekut

Kapituła Stopni Wędrowniczych:

–   do 1 grudnia 2016 r.: przewodnicząca hm. Jadwiga Stojowska, phm. Jarosław

Pankiewicz, hm. Daniel Bielak, pwd. Angelika Borys (od 29 lipca 2015) i pwd. Kornel Komenda (od 29 lipca 2015).

–   Od 1 grudnia 2016 r. : przewodnicząca hm. Jadwiga Stojowska, hm. Daniel

Bielak, pwd. Sabina Adamska.

Zespół ds. promocji i wizerunku hm. Alicja Wosik i pwd. Jakub Kwaśniewicz Zespół wychowania duchowego – pwd. Justyna Hryszko, pwd. Martyna Łuczka Redaktor naczelny „Sanocki Skaut” – phm. Alicja Wosik

Hufcowy Administrator Elektronicznego Systemu Harcerskich Danych - hm. Jadwiga Stojowska,

Administrator strony internetowej hufca - phm. Ryszard Stojowski Poczta Harcerska Nr 72 – naczelnik poczty hm. Jerzy Kwaśniewicz. Komisja Historyczna phm. Alicja Wolwowicz, hm. Zbigniew Osenkowski

4. Organizacja pracy komendanta i komendy:

Komenda hufca spotykała się regularnie, decyzje podejmowała w formie uchwał, ze zbiórek komendy sporządzano protokoły, które wraz z uchwałami przekazywano do komendy chorągwi. W roku 2015 (od 21 listopada) odbyła się 1 zbiórka i przyjęto 1 uchwałę, w 2016 roku komenda odbyła 12 zbiórek i podjęła 12 uchwał, w roku 2017 odbyło się 11 zbiórek komendy, na których podjęto 14 uchwał. Informacja o podjętych uchwałach umieszczana była w rozkazach komendanta hufca. Protokoły zbiórek wraz z uchwałami na bieżąco przekazywane były do Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP. Ponadto odbywały się systematyczne konsultacje z członkami komendy w bieżących sprawach.

Systematycznie wydawane były rozkazy przez komendantkę hufca. Wydano następującą ilość rozkazów:

 • 2015 (po 21.11.2015) rozkazy zwykłe –  3, rozkazy specjalne – 1,
 • rok 2016 - rozkazy zwykłe –  18, rozkazy specjalne –.3,
 • rok 2017 - rozkazy zwykłe –  20, rozkazy specjalne – 2.

Rozkazy umieszczane były na stronie hufca, na tablicy ogłoszeń w Domu Harcerza, przesyłane pocztą elektroniczną do kadry hufca oraz przekazywane do Komendy Chorągwi.

Bieżące informacje (komunikaty, materiały edukacyjne dla drużynowych, regulaminy i zaproszenia) były przekazywane drużynowym i wszystkim instruktorom drogą elektroniczną (do części drogą pocztową). Informacje ukazywały się także na facebooku (wersja elektroniczna „Sanockiego Skauta” prowadzona przez hm. Alicję Wosik i grupa „Kadra Hufca ZHP Ziemi Sanockiej) oraz na stronie internetowej hufca (administrator – phm. Ryszard Stojowski).

Członkowie komendy (K. Chowaniec, M. Kurkarewicz) pełnili stałe dyżury w Domu Harcerza. Praca harcerska hufca koncentruje się w Domu Harcerza, który jest czynny codziennie w godzinach 15.00 - 18.00. W razie potrzeb także w innych dniach i godzinach. Komenda hufca opracowywała na każd budżet hufca, plan operacyjny i plan kształcenia. Sporządzono sprawozdanie za rok 2015 i 2016. Program hufca realizowano stosując sprawdzoną formę - powoływanie sztabów zadaniowych. Większością sztabów kierowała komendantka hufca. Przez cały czas funkcjonował sztab Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek”, którym kieruje hm. Magdalena Zgódko.


2


 1. 5.  Stan liczbowy hufca:

Stan liczbowy na dzień 31.12.2015 wg ewidencji elektronicznej:

L.p.

Nazwa jednostki

Liczba członków

1.

21

Drużyna Harcerska w Besku

10

2.

14

Drużyna Starszoharcerska w Sieniawie

4

3.

11

Drużyna Harcerska w Bukowsku

12

4.

5 Gromada Zuchowa w Sanoku

8

5.

5 Drużyna Harcerska w Sanoku

15

6.

10

Drużyna Harcerska w Sanoku

8

7.

54

Drużyna Harcerska w Sanoku

22

8.

9 Drużyna Harcerska w Sanoku

10

9.

13

Drużyna Harcerska KWV (wędrownicza)

8

10.

2 Drużyna Harcerska (wędrownicza)

10

11.

4 Drużyna Harcerska w Sanoku

29

12.

42 Gromada Zuchowa w Prusieku

10

13.

42

Drużyna Harcerska w Prusieku

7

14.

51 Gromada Zuchowa w Falejówce

28

15.

45

Drużyna Harcerska w Mrzygłodzie

9

16.

16

Drużyna Harcerska w Falejówce

26

17.

4 Gromada Zuchowa w Zagórzu

16

18.

69 Gromada Zuchowa w Zagórzu

0

19.

64 Drużyna Harcerska w Łukowem

5

20.

15

Drużyna Harcerska w Jaćmierzu

14

21.

15 Gromada Zuchowa w Jaćmierzu

0

22.

Próbna Gromada Zuchowa w Strachocinie

0

23.

Próbna Drużyna Harcerska w Strachocinie

0

24.

Próbna Drużyna Harcerska w Komańczy

0

25.

Harcerski Klub Górski

0

26.

Harcerski Klub Turystyczny

15

27.

Harcerski Klub Ratownictwa

1

28.

54 Gromada Zuchowa w Sanoku

11

29.

17 Gromada Zuchowa w Nowym Łupkowie

0

30.

Harcerski Krąg Seniorów

0

31.

26

Drużyna Harcerska w Odrzechowej

11

RAZEM

289

W ewidencji elektronicznej bezpośrednio do hufca przyporządkowanych było 57 osób.

Łącznie stan hufca na dzień 31.12.2015 według ewidencji wynosił 346 osób.

Stan hufca na koniec 2016 r. – 344 osoby

Stan hufca na 1 października 2017 r. – 290 osób

3


Z dniem 28 grudnia 2015 r. zakończyła działalność 22 Drużyna Harcerska im. Andrzeja Małkowskiego w Besku, a 31 marca 2016 r. 25 Gromada Zuchowa w Odrzechowej, z dniem 1 grudnia 2016 r. formalnie 26 DH w Odrzechowej (faktycznie już od 1 września), a 27.03.2017r. rozwiązano 14 DH w Sieniawie (łącznie 4 jednostki zostały rozwiązane w okresie sprawozdawczym).

W 2016 roku reaktywowano 69 GZ w Zagórzu, dokonano podziału wielopoziomowej 15 DH na 15 GZ i 15 DH, powołano drużyny w Strachocinie (25 DH), Komańczy (26 DH) i próbną gromadę zuchową w Strachocinie, a w 2017 r. drużynę NS przy SOSzW w Sanoku.

Kadra hufca (instruktorzy, wędrownicy i starszyzna pełniący funkcje – stan na dzień 31.12.2016 r.:

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień

Funkcja

 

Adamska Sabina

przewodniczka

Szef HKR, członek KSW

 

Baranowska Agnieszka

przewodniczka

Drużynowa 16 DH w Falejówce

 

Basak Waldemar

harcmistrz

Z-ca przewodniczącej  KR, ZKK hufca

 

Bielak Daniel

harcmistrz

Sekretarz Komisji Rewizyjnej Hufca,

członek ZKK, KSW oraz Chorągwianej KSI

 

Bodziak Magdalena

harcmistrzyni

Drużynowa 4 DH w Sanoku

 

Borczyk Klaudia

-

Drużynowa 54 DH w Sanoku

 

Chmielewska Halina

przewodniczka

Drużynowa 14 DH w Sieniawie

 

Chowaniec Katarzyna

podharcmistrzyni

Drużynowa HKT w Sanoku, członek

zespołu programowo-metodycznego

 

Chowaniec Krystyna

harcmistrzyni

Komendantka Hufca, członek CKR

 

Dołżycka Elżbieta

-

Drużynowa próbnej DH  w Komańczy

 

Gac Dorota

-

Drużynowa 21 DH w Besku

 

Gałązka Elżbieta

harcmistrzyni

Druż. 15 DH w Jaćmierzu, z-ca

komendanta hufca, czł. MKSI, szef ZKK

 

Grządziel Dawid

-

Drużynowy 5 DH

 

Haduch – Wójcik Izabela

-

Drużynowa próbnej DH w Strachocinie

 

Hryszko Justyna

przewodniczka

Opiekun 54 GZ w Sanoku, szef zespołu

wychowania duchowego

 

Kaczkowski Mateusz

-

Drużynowy 13 DH w Sanoku

 

Kilar Magdalena

przewodniczka

Drużynowa 17 GZ w N. Łupkowie

 

Kisiołek Kazimierz

harcmistrz

Drużynowy 64 DH w Łukowem,

członek MKSI

 

Kseniak Ewa

podharcmistrzyni

Drużynowa 11 DH w Bukowsku, członek

zespołu programowo - metodycznego

 

Kurkarewicz Maria

podharcmistrzyni

Druż.9 DH w Sanoku, członkini Komendy

 

Kuśnierz Beata

-

Drużynowa 42 GZ w Prusieku

 

Kwaśniewicz Jakub

przewodnik

Członek zespołu ds. promocji i wizerunku

 

Kwaśniewicz Jerzy

harcmistrz

Członek Komendy Hufca i ChSH,

Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 72

 

Łuczka Martyna

przewodniczka

Drużynowa 5 GZ, członek zespołu

wychowania duchowego

 

Mackiewicz – Adamska

harcmistrzyni

Członek ZKK

Lidia


4


Lp.

Imię i nazwisko

Stopień

Funkcja

 

Masłyk Radosław

podharcmistrz

Zastępca komendanta hufca

 

Nowak Iwona

-

Drużynowa 15 GZ w Jaćmierzu

 

Osenkowski Zbigniew

harcmistrz

członek Komisji Historycznej Hufca

 

Pacławska Helena

podharcmistrzyni

Przewodnicząca Kręgu  Seniorów

 

Piekut Mateusz

przewodnik

Drużynowy 2 DH w Sanoku, członek

zespołu programowo-metodycznego

 

Polańska Dominika

-

Drużynowa 54 GZ w Sanoku

 

Pomykała Elżbieta

-

Drużynowa próbnej GZ w Strachocinie

 

Różycka Joanna

-

Drużynowa 4 GZ  i 69 GZw Zagórzu

 

Rychlicka-Indyk Alina

podharcmistrzyni

Drużynowa 51 GZ w Falejówce, członek

zespołu programowo-metodycznego

 

Przewodnicząca KSW, przewod. HKR,

Stojowska Jadwiga

harcmistrzyni

członek MKSI, administrator danych

osobowych hufca

 

Stojowski Ryszard

podharcmistrz

Szef HKG „Born to climb”, administrator

strony internetowej hufca

 

Tutak Danuta

podharcmistrzyni

Drużynowa 45 DH w Mrzygłodzie, członek

MKSI

 

Wojtuszewska Ewa

harcmistrzyni

przewodnicząca MKSI

 

Wolwowicz Alicja

podharcmistrzyni

Członek Komisji Historycznej

 

Wosik Alicja

podharcmistrzyni

Redaktor Sanockiego Skauta, szef zespołu

ds. promocji i wizerunku

 

Zgódko Magdalena

harcmistrzyni

Drużynowa 42 DH, szef sztabu akcji

„Florek”

 

Zgódko Marek

harcmistrz

Skarbnik, komendant ośrodka „BERDO”

Kadra hufca - instruktorzy, wędrownicy i starszyzna pełniący funkcje – stan na dzień 07.11.2017 r.

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień

Funkcja

1.

Agnieszka Baranowska

przewodniczka

Drużynowa 16 DH w Falejówce

2.

Waldemar Basak

harcmistrz

Członek ZKK hufca i z-ca przewodniczącej

Komisji Rewizyjnej

3.

Daniel Bielak

harcmistrz

Członek Komisji Rewizyjnej

4.

Natalia Krowiak

-

Drużynowa 10 DH w Sanoku

5.

Magdalena Bodziak

harcmistrzyni

Drużynowa 4 DH w Sanoku

6.

Małgorzata Leszczyńska

-

Drużynowa 5 DH w Sanoku

7.

Katarzyna Chowaniec

podharcmistrzyni

Drużynowa 7 DH HKT w Sanoku, członek

KSI i zespołu prog.met.

8.

Krystyna Chowaniec

harcmistrzyni

Komendantka Hufca, członek CKR

9.

Elżbieta Gałązka

harcmistrzyni

Drużynowa 15 DH w Jaćmierzu, członkini

komendy hufca i MKSI, szef ZKK

10.

Dorota Gac

-

Drużynowa 21 DH w Besku

11.

Magdalena Kilar

przewodniczka

Drużynowa 17 GZ w Nowym Łupkowie


5


Lp.

Imię i nazwisko

Stopień

Funkcja

12.

Kazimierz Kisiołek

harcmistrz

Drużynowy 64 DH w Łukowem, członek

MKSI

13.

Kornel Komenda

podharcmistrz

Członek referatu harcerskiego Chorągwi

Podkarpackiej ZHP

14.

Klaudia Borczyk

-

Drużynowa 54 DH w Sanoku

15.

Ewa Kseniak

podharcmistrzyni

Drużynowa 11 DH w Bukowsku, członek

zespołu prog.met.

16.

Maria Kurkarewicz

podharcmistrzyni

Drużynowa 9 DH w Sanoku, członek

komendy hufca

17.

Beata Kuśnierz

-

Drużynowa 42 GZ w Prusieku

18.

Jerzy Kwaśniewicz

harcmistrz

Członek Komendy Hufca i ChSH, Naczelnik

Poczty Harcerskiej nr 72

19.

Julia Mękarska

-

Drużynowa 5 GZ

20.

Joanna Różycka

przewodniczka

Drużynowa 4 GZ i 69 GZ w Zagórzu

21.

Mateusz Kaczkowski

-

Drużynowy 13 DH w Sanoku

22.

Katarzyna Ordon –

podharcmistrzyni

przewodnicząca Kręgu Starszyzny

Harłacz

23.

Zbigniew Osenkowski

harcmistrz

członek Komisji Historycznej Hufca

24.

Helena Pacławska

podharcmistrzyni

Przew. Kręgu Instruktorów Seniorów

25.

Marek Polny

-

Drużynowy 54 GZ w Sanoku

26.

Alina Rychlicka-Indyk

podharcmistrzyni

Drużynowa 51 GZ w Falejówce, członek

zespołu prog.met

27.

Jadwiga Stojowska

harcmistrzyni

Przewodnicząca KSW, przewodnicząca KR,

członek MKSI

28.

Ryszard Stojowski

podharcmistrz

Drużynowy HKG „Born to climb”,

administrator strony internetowej hufca

29.

Danuta Tutak

podharcmistrzyni

Drużynowa 45 DH w Mrzygłodzie, członek

MKSI

30.

Alicja Wolwowicz

podharcmistrzyni

Członek Komisji Historycznej

31.

Alicja Wosik

harcmistrzyni

Redaktor Sanockiego Skauta, członek KSI

32.

Zgódko Magdalena

harcmistrzyni

Szef Sztabu HOAE „Florek”

33.

Zgódko Marek

harcmistrz

Skarbnik hufca, komendant Ośrodka

„Berdo”

34.

Lidia Mackiewicz -

harcmistrzyni

Przewodnicząca KSI, członek ZKK

Adamska

35.

Elżbieta Dołżycka

-

Drużynowa 26 DH w Komańczy

36.

Barbara Sikora

-

Drużynowa drużyny NS

37.

Izabela Haduch - Wójcik

-

Drużynowa 25 DH w Strachocinie

38.

Elżbieta Pomykała

-

Drużynowa GZ w Strachocinie

39.

Jakub Kwaśniewicz

przewodnik

Członek zespołu ds. promocji i wizerunku

40.

Mateusz Piekut

przewodnik

Drużynowy 2 DH, z-ca komendanta hufca

41.

Paulina Myćka

przewodniczka

Drużynowa 42 DH

42.

Sabina Adamska

przewodniczka

Członek KSW


6


Lp.

Imię i nazwisko

Stopień

Funkcja

43.

Natalia Mazur

przewodniczka

Przyboczna 11 DH w Bukowsku

44.

o. Stanisław Lelito

-

Kapelan Hufca Ziemi Sanockiej

45.

Katarzyna Kosturska

-

Przewodnicząca Harcerskiego Klubu

Ratownictwa

W czasie od zjazdu zwykłego hufca odeszły na Wieczną Wartę dwie instruktorki. Po długiej i ciężkiej chorobie zmarła 2 maja 2016 r. Druhna pwd. Aleksandra Macko, wieloletnia drużynowa 4 Gromady Zuchowej w Zagórzu. W pogrzebie, w Szczawnem, uczestniczyła delegacja hufca z komendantką na czele oraz poczet sztandarowy.

W dniu 26 kwietnia 2017 r. zmarła nagle hm. Ewa Wojtuszewska, wieloletnia zastępczyni komendantki hufca, przewodnicząca MKSI, komendantka wielu zlotów, rajdów i obozów. Jej odejście było dla nas wszystkich szokiem i ogromną stratą. Pożegnaliśmy Druhnę Ewę, licznie uczestnicząc w pogrzebie, na cmentarzu w Prusieku.

6. Harcerski ośrodek „Berdo” w Myczkowcach:

Ośrodkiem zarządza komendant: hm. Marek Zgódko. Baza jest miejscem, gdzie organizowane są biwaki drużyn, kolonie i obozy. Ośrodek prowadząc swoją działalność jest samowystarczalny finansowo oraz wspiera organizacyjnie i finansowo pracę programową hufca. Podczas wakacji gości kolonie i obozy z całej Polski. W roku 2016 na bazie odbyło 15 obozów i kolonii (łącznie 9700 osobodni), biwak Florka -105 osób, Złaz Seniorów - 15 osób, 33 turystów indywidualnych, biwaki drużyn naszego hufca (biwak podsumowujący pracę w 2016/2017 roku, 2 DH, HKT, biwak NAL) oraz biwaki innych środowisk.

W roku 2017 na bazie Berdo” obozowało 16 form wypoczynku, łącznie 9320 osobodni. Standard ośrodka jest systematycznie podwyższany. Wykonane prace

modernizacyjne i remontowe w 2016 roku:

-          Wiata przy wejściu - wykonanie posadzki betonowej, montaż obróbek dachu, naprawa kratek, malowanie ławek.

-          Domek nr 1 - wymiana części płytek podłogowych, montaż kabiny prysznicowej, naprawa podejścia wodnego, naprawa części ścian łazienki, wymiana części płytek podłogowych i ściennych. Montaż przyborów łazienkowych (w tym kabiny prysznicowej).

-          Domek nr 2 - naprawa przyłącza kanalizacyjnego i wodnego, odkopanie i izolacja folią kubełkową jednej ściany fundamentowej, wymiana 4 szt. okien, generalny remont łazienki z wymianą instalacji, płytek podłogowych i ściennych oraz montażem nowych przyborów sanitarnych (umywalka, kompakt wc, kabina prysznicowa , bojler). Remont kuchni oraz wymiana wyposażenia na nowe. Wymiana 2 szt. drzwi wewnętrznych, przebudowa ścianki działowej, malowanie wnętrza domku.

-          Domek nr 3 - wymiana obróbek dekarskich komina, montaż kabiny prysznicowej

w łazience, naprawa instalacji wodnej, wymiana szafek w kuchni, naprawa ścian i sufitu w pokoju oraz malowanie części remontowanych.

-          Świetlica - wymiana 3 szt. okien (130x150), demontaż dawnego sklepiku, naprawa ściany. Ułożenie nowej atestowanej wykładziny (6x7,5 m) na podłodze świetlicy wraz z montażem listew.

-          Domek nr 7 - wymiana 1 okna (130x150). Wymiana uszkodzonego syfonu brodzikowego.

-          Domek nr 9 – ambulatorium - wymiana 1 okna (120x150), przebudowa ścian łazienki, remont instalacji elektrycznej, ułożenie części nowych płytek ceramicznych na ścianach i podłodze w przedpokoju oraz w łazience. Montaż przyborów łazienkowych w tym kabiny prysznicowej. Ułożenie paneli podłogowych w pokojach.


7


-          Domek nr 10 - wymiana 2 szt. okien (120x120 i 120x150). Remont części podłogi

w łazience, uzupełnienie części płytek podłogowych i ściennych. Montaż kabiny prysznicowej.

-          Domek nr 11 - wymiana okna (120x150). Remont części podłogi w łazience, uzupełnienie części płytek podłogowych i ściennych. Montaż kabiny prysznicowej.

-          Domek nr 12 – wymiana okna(120x150). Przebudowa ścian łazienki. Ułożenie nowych płytek na ścianach i podłodze. Montaż przyborów łazienkowych (w tym kabiny prysznicowej).

-          Domki nr 15,17,21,22,24,25 – wymiana wykładzin podłogowych (4,5x4,5). Montaż listew. Remont 14 szt. tapczanów.

-          Budynek hali - przebudowa ściany bocznej (H1-H4). Montaż 4 szt. okien (130x150), wykonanie nowej elewacji. Remont pokoju H2 (ułożenie płyt gk, szpachlowanie, malowanie), malowanie pokojów H3 i H4, przygotowanie H1 do remontu. Wymiana wykładziny na podłodze hali (8x15m) na atestowaną wraz z montażem listew podłogowych. Wymiana pokrycia dachu nad H5-H8 i częścią magazynu (20x4,85). Montaż nowych obróbek i rynny. Wykonanie pokrycia wiaty magazynowej za halą.

-          Wiata obok jadalni -wykonanie deskowania dachu, montaż pokrycia z płyt laminatowych, Wykonanie obróbek blacharskich.

-          Budynek pawilonu - demontaż pokrycia ścian i sufitu z laminatu. Wykonanie pokrycia sufitu i ścian z płyt fgk. Ułożenie nowej wykładziny podłogowej atestowanej (6x18m). Wymiana oświetlenia jadalni. Pokrycie ścianki działowej i ściany przy punkcie zwrotu naczyń płytkami ceramicznymi. Remont pomieszczenia odbioru naczyń – wymiana części okładzin ceramicznych na podłodze i ścianach. Remont pomieszczenia szatni personelu i łazienki personelu w tym wymiana części okładzin podłogowych i ściennych. Wymiana obróbek blacharskich na wentylacji łazienek. Montaż obróbek blacharskich zabezpieczających wsporniki instalacji odgromowej.

-          Ogrodzenia obozowisk 1 i 4 - wykonanie 450 mb ogrodzenia z siatki leśnej 125 cm wokół obozowisk 1 i 4 w celu ich zabezpieczenia przed dzikami. Wykonanie furtek metalowych do ogrodzenia 7 szt.

-          Oczyszczalnia ścieków - uporządkowanie terenu oczyszczalni z krzaków, uschniętych drzew, wykonanie nowego kolektora odpływowego, przygotowanie dokumentacji (operatu wodno-prawnego) niezbędnego do uzyskania pozwolenia na odprowadzanie ścieków.

-          Zakupiono elementy wyposażenia kuchennego i warsztatowego na łączną kwotę 4153,85 zł.

-          Zakupiono materiały do wykonania w/w prac remontowych w domkach, pawilonie kuchenno-sanitarnym, hali sportowej i innych obiektach za kwotę 34517,86 zł

-          Pracownicy:

-          etatowo -  1 osoba.

-          sezonowo w okresie wakacji- obsługa kuchni, ambulatorium i przystani, kadra programowa obozu PZW, kadra gospodarcza - koszt bezpośredni zatrudnienia w 2016 r. to 72791 zł.

-          - na umowę o dzieło lub usługi firm zewnętrznych (elektryk, kominiarz, przeglądy ppoż., konserwacja oczyszczalni, badanie ścieków, opłaty dzierżawne i formalno-prawne, duża część prac remontowych, remonty sprzętu) – łączna kwota to 64763,75 zł.

Najważniejsze prace wykonane w 2017 roku:

 • Remont pomostu sprzętowego.
 • Naprawa i malowanie łodzi „Bieszczadzki Cybuch”.
 • Remont generalny świetlicy.
 • Wykonanie pawilonu przestawnego (2,5 mx3)mprzy kuchni.
 • Naprawa ogrodzenia.


8


 • Remont hali sportowej – wymiana części dachu, remont i malowanie drzwi, montaż obróbek blacharskich na połączeniu dachów, generalny remont pomieszczenia H-1, przygotowanie H5 i H6.

 • Remont pawilonu kuchenno-sanitarnego, m.in. wymiana blatów, naprawa instalacji elektrycznej.
 • Remonty wiat koło pawilonu i koło hali.
 • Remont podłóg do 15 namiotów.
 • Przygotowanie 3 obozowisk – odkrzaczanie, równanie terenu.
 • Remont ujęcia wody.
 • Remont osadnika OGM 12  i komory napowietrzania na terenie oczyszczalni

ścieków.

 • Przygotowanie materiałów do wymiany pokrycia na dachach domków nr 5-12 i 18.
 • Przygotowanie profili stalowych do wykonania ramy pod domek nr 17.

 • Remont 70szt. blachy falistej z demontażu (prostowanie, czyszczenie, malowanie)

z przeznaczeniem do dalszego użytkowania.

 • Remont 5 szt. namiotów (wysoka 10)-wymiana dachów..
 • Remont wnętrza domku nr 1A.
 • Wymiana żarówek w pomieszczeniach na LEDOWE.

Zakupy sprzętu w 2017 r.:

 • patelnia elektryczna, taboret gazowy, naświetlacz do jaj, 7 szt. garnków ze stali nierdzewnej 50,70,90 litrów,
 • kamizelki ratunkowe 30 szt., koła ratunkowe-5 szt. ,rzutka rat. zestaw R1, tuba głosowa,
 • zakup 5 szt. namiotów (wysoka 10).
 • siatki na bramki,
 • sprzęt ppoż- gaśnice 7 szt., koce gaśnicze 4 szt. czujniki dymu 8 szt.
 • 16 szt. taboretów na jadalnię

Stałe prace obsługowe, konserwacyjne i remontowe wykonywane w ośrodku „Berdo”:

-          bieżący dozór ośrodka przez cały rok,

-          koszenie traw, wyrównywanie terenu, wycinka zbędnego zakrzaczenia,

-          naprawy i konserwacja dachów, czyszczenie rynien,

-          bieżące naprawy pomostów , sprzętu pływającego i łodzi,

-          bieżące drobne remonty domków, pomieszczeń kuchennych, łazienek,

-          całoroczne czynności obsługowe związane z funkcjonowaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

(w tym oczyszczalni ścieków),

-          przygotowanie ośrodka w okresie wiosennym do sezonu, a po sezonie demontaż pomostów, elementów instalacji wodnej, elementów dekoracyjnych domków, stopni schodów do domków oraz zabezpieczenie sprzętu w magazynach ( w tym sprzętu pływającego),

-          bieżąca obsługa gości ośrodka (przygotowanie domków i obozowisk, przewozy łodzią, zaopatrzenie),

-          po zakończeniu HAL czyszczenie, przegląd i składanie namiotów oraz ich wyposażenia,

-          prowadzenie dokumentacji i spraw formalno-prawnych,

-          przeglądy sprzętu obozowego wraz z niezbędnymi naprawami.

 1. Harcerski Klub Górski „Born to climb” i Centrum Sportów Ekstremalnych:

W ramach działalności kadra HKG zajmuje się CSE Sanok, gdzie udostępniona została ścianka wspinaczkowa. Hufiec Sanok użytkuje obiekt na podstawie umowy użyczenia z Gminą


9


Miasta Sanoka zawartą w dniu 07.07.2014 r. na okres 5 lat. Systematyczne dyżury powadzone na ściance wspinaczkowej rozpoczęto od czerwca 2016 r. w dniach od poniedziałku do piątku, od 16.30 do 18.30. Wcześniej zajęcia odbywały się w razie zgłoszenia się uczestników. Zajęcia prowadzono do czerwca 2017 r. potem nastąpiła przerwa spowodowana głęboką termomodernizacją budynku. Ponownie rozpoczęto prowadzenie zajęć 30.10.2017 r. Obecnie członkowie HKG wykonują malowanie korytarzy i magazynu (wsparcie SPGK w kwocie 1000 zł na materiały).

Parametry ścianki wspinaczkowej – w dawnej hali kotłów (100 m2) zainstalowana została ścianka wspinaczkowa – o parametrach: wysokość 11 m, 100 m2 pionowych powierzchni wspinaczkowych, ok. 500 chwytów wspinaczkowych. Dzięki dofinansowaniu Gminy Miasta Sanoka (program „Zamiast”) pozyskano 2 materace wspinaczkowe o wymiarach: 2,5x1,2x0,21. Dyżury na ŚW w 2016 roku prowadzone były przez:

L. p.

Imię i nazwisko

Uprawnienia

Godzin

 

Ryszard Stojowski

 

Instruktor wspinaczki

 

 

Marcin Ostrowski

Operator ścianki wspinaczkowej

Łącznie:

 

Tomasz Piecuch

Operator ścianki wspinaczkowej

150h wolontariackich

 

Sabina Adamska

Operator ścianki wspinaczkowej

 

Radosław Masłyk

Operator ścianki wspinaczkowej

 

 

Michał Kiernisz

Operator ścianki wspinaczkowej

 

Liczba osób korzystających ze ŚW CSE Sanok w 2016 r.:

Osób

Łącznie spotkań

390 uczestników zajęć

75 x 2h

W ramach działalności ścianki organizowano:

 • wspinaczkę  dla  HKT  Sanok  (20 spotkań )  –  dofinansowanie  w ramach  zadania

„Alternatywy przez sport”,

 • wspinaczkę dla drużyn hufca,
 • wspinaczkę dla Jednostki Strzeleckiej 2210 ( 3 spotkania ),
 • wspinaczkę dla dzieci ze Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (1 spotkanie),
 • zawody wspinaczkowe prowadzone przez Sabinę Adamską w ramach Harcerskiego

Startu 24.09.2016 r.

Natomiast w roku 2017 instruktorzy i wolontariusze HKG przeprowadzili 64 godz. zajęć dla 192 osób.

W roku 2016 została przygotowana dokumentacja, która pozwoliła na pozyskanie grantu w celu termomodernizacji budynku CSE (nasz projekt, wnioskodawca i wkład własny – Miasto Sanok). W 2017 przeprowadzona została głęboka termomodernizacja budynku Centrum Sportów Ekstremalnych:

 • wymianę stolarki okiennej i drzwi;

 • montaż ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła. Budżet: 580 377,23 zł.

W październiku 2017 r. odbyło się głosowanie nad opracowanym przez HKG projektem do budżetu obywatelskiego w 2018 r. „Ekstremalnie bezpieczna wspinaczka - strefa otwarta mieszkańców dzielnicy Wójtowstwo”. Budżet: 60 000 zł. Projekt uzyskał największą liczbę głosów.

 1. Najważniejsze zrealizowane przedsięwzięcia programowe: a/ kompleksowe programy wychowawczo-edukacyjne:
 • XXVII   i   XXVIII   edycjaOgólnopolskiejHarcerskiej   Akcji   Ekologicznej  „Florek”

(wsparcie  WFOŚiGW      poprzez  SW   „Eleusis”  oraz  Burmistrza  Miasta  Sanoka,  RDLP,


10


Nadleśnictwa Lesko oraz Elżbiety Łukacijewskiej, Europoseł).

 • Harcerska Służba Pamięci Narodowej – systematyczna opieka nad grobami oraz nad

Dębami Pamięci i Krzyżem Golgoty Wschodu. W 2017r. dokonano wymiany krzyża i uzupełniono żwir (projekt „Śladami bohaterów i świętych” – SW „Eleusis”)

 • Współorganizacja w 2016 r. projektu „Trasa kurierska Las”, dofinansowanego z progra-mu „Patriotyzm Jutra”. Ze Stowarzyszeniem Wychowawców „Eleusis”.

 • Projekt „Rajdy piesze po Bieszczadach” (2016) oraz projekt „Rajdy piesze poznajemy skarby i tajemnice Ziemi Sanockiej” (2017) - dofinansowanie z Powiatu Sanockiego.
  • Projekty profilaktyczne: „Zamiast” (2016) i „Wychowanie najlepsza profilaktyką” (2017)

- dofinansowanie przez Gminę Miasta Sanoka.

b/ ważniejsze wydarzenia programowe :

 • 15 stycznia 2016 r. – 97 rocznica śmierci Andrzeja Małkowskiego i 37 śmierci Olgi Małkowskiej. Pokaz prezentacji multimedialnej o Małkowskich oraz miejska gra terenowa kończąca się przed tablicą poświęconą Małkowskiemu na Domu Sokoła.

 • 22 stycznia 2016

 • 13 lutego 2016 r. – Dom Harcerza - odbył się koncert charytatywny „Razem dla Maksia”, zorganizowany przez Harcerski Klub Turystyczny.

 • 21 lutego 2016 r. - w przeddzień Dnia Myśli Braterskiej w sanockim Domu Harcerza odbyło się Spotkanie Harcerskich Pokoleń. Było one poświęcone było postaci wybitnego instruktora - śp. hm. Czesława Borczyka, komendanta hufca w latach 1929-1931 i 1957-1964. Było także okazją do wręczenia odznak "Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej" w podzięce za wieloletnie wspieranie pracy harcerskiej. Z okazji DMB odbyły się także dwa konkursy – konkurs literacki na najlepszą relację z wydarzenia harcerskiego w 2015 roku oraz konkurs plastyczny na najpiękniejsza kartę z pozdrowieniami.

 • Harcerska Kropla Braterstwa - pełnoletni wędrownicy i instruktorzy z okazji Dnia Myśli Harcerskiej podejmują służbę honorowo oddając krew.
 • 5 marca 2016 r. - Sanocki Dom Kultury, Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej

„Na morską nutę”. Wystąpiło- 11 drużyn, 6 solistów i 2 duety, łącznie - 175 osób.

 • 18 marca - reprezentacja sanockiego hufca (6 druhenek z 54 DH z zastępcą komendanta - pwd. Radosławem Masłykiem) uczestniczyła w Drodze Krzyżowej Służb Mundurowych, którą prowadził ks. hm. Tomasz Latoszek, komendant Hufca

 • 23 marca 2016 r i 12 kwietnia 2017 r. , Wielka Środa Harcerska Droga Krzyżowa po Górach Słonnych z udziałem licznych osób spoza harcerstwa. Harcerską Drogę Krzyżową prowadził ojciec Stanisław Lelito.

 • Warty harcerskie w Wielką Sobotę (26 marca 2016 i 15 kwietnia 2017 r.) przy Bożym

Grobie w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku i kościele w Prusieku.

 • 9 kwietnia 2016 r. - w Domu Harcerza odbyły się hufcowe eliminacje XXIV Ogólnopolskiego Harcerskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”.

W czterech kategoriach wiekowych wystąpiło 18 recytatorów.

 • Wieczory Miłosierdzia w Zboiskach – od 10 kwietnia do 11 listopada w 2016 oraz od

28 kwietnia do 13 października w 2017 roku (drugi piątek miesiąca) pełniliśmy służbę – warty z pochodniami wzdłuż trasy procesji).

 • Współorganizacja ze Związkiem Sybiraków obchodów Dnia Katyńskiego (12 kwietnia

2016 i 21 kwietnia 2017).


11


 • 3 maja 2016 r. i 2017 r.– w godz. 11.00 - 13.30 - udział drużyny sztandarowej w uroczystościach powiatowo-miejskich Święta Konstytucji, wystawienie wart i odbieranie wieńców i wiązanek kwiatów.

 • 3 maja 2016 r. -program „Bieszczady żegnają Marię Harasymowicz” byliśmy głównym organizatorem posadzenia głogu „Maria” na Przełęczy Wyżnej.

 • 14 maja 2016 r. - VIII Harcerski Rajd Szlakiem Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK. – trasa: Baligród, przejście z Bystrego Doliną Rabskiego Potoku, ścieżką przyrodniczą wytyczoną przez Nadleśnictwo Baligród.

 • 21 maja 2016 r. – wyjazd do Lwowa, uroczystość 105. rocznicy powstania pierwszych drużyn. Uczciliśmy te ważne wydarzenia odwiedzając w dniu 21 maja 2016r. Lwów oraz składając kwiaty i zapalając znicz pamięci przed tablicą poświęconą Oldze i Andrzejowi Małkowskim w katedrze lwowskiej. Z okazji jubileuszu Poczta Harcerska Sanok 72 wydała specjalną metalową odznakę, kartkę pocztową, 2 znaczki. Każdy uczestnik uroczystości otrzymał pamiątkowy dyplomik. Oddaliśmy także hołd Orlętom Lwowskim i zwiedziliśmy miasto.

 • XIX Zlot Harcerzy Ekologów (27-29 maja 2016) – zakończony uroczystym apelem z udziałem komendanta Chorągwi Podkarpackiej ZHP, wręczeniem nagród, dyplomów, podziękowań i odznak. Zlot zgromadził rekordową liczbę uczestników (na apelu było 170 osób) głównie z Podkarpacia, ale przyjechali także harcerze i zuchy aż z Wałcza.
 • 8 - 16 czerwca – wystawa w Sanockim Domu Kultury -8 czerwca w Sanockim Domu

Kultury odbyło się uroczyste otwarcie wystawy ilustrującej przebieg XXVII edycji Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji "Florek". Było także okazją do podziękowania sponsorom oraz wręczenia nagród drużynom, które nie mogły uczestniczyć w zlocie (gromada i drużyna z Krowicy Samej - Hufiec Lubaczów), a także nagrody specjalnej dla Zespołu Szkół w Chorzelowie. Wystawa w holu SDK była czynna do 16.06.16. Relacja z otwarcia w TV Obiektyw.

 • 17-19 czerwca 2016 – XVIII Złaz Seniorów Chorągwi Podkarpackiej ZHP w ośrodku „Berdo”.

 • 17-18 czerwca 2016 – biwak podsumowujący rok pracy harcerskiej -

–  dawno,  dawno  temu,  kiedy  wszystko  się  zaczęło”  (gra  terenowa  wokół  Jeziora

Myczkowieckiego przygotowana przez 13 DH), a przy wieczornym ognisku podsumowa-liśmy mijający rok szkolny.

 • 26 czerwca 2016 - gościliśmy w Domu Harcerza naszego wielkiego przyjaciela, byłego instruktora sanockiego hufca, znanego i lubianego artystę - Artura Andrusa. Mogliśmy chociaż symbolicznie odwdzięczyć się za udzielone wsparcie i wręczyć Złotą Odznakę "Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej".

 • 5 lipca 2016 r. i 6 lipca 2017 r. - byliśmy współorganizatorem uroczystości 76. I 77. rocznicy rozstrzelania na górze Gruszka za Tarnawą Górną 112 więźniów niemieckiego więzienia w Sanoku, zatrzymanych w drodze do granicy z Węgrami, w drodze do tworzącej się we Francji polskiej armii.

 • – pierwszego sierpnia uczciliśmy rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego grą terenową "Szare Szeregi" oraz zapaliliśmy znicze pamięci i złożyliśmy wiązanki na mogiłach sześciorga powstańców, spoczywających na sanockim cmentarzu. Przypomniane zostały także ich biogramy i zaprezentowano program artystyczny. Razem z harcerzami hołd bohaterom oddali przedstawiciele sanockiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", a w 2017 r. także przedstawiciele PSP, WKU, WOT, ONR i Stowarzyszenia KUKIZ 15.

 • XIV Bieszczadzka Biesiada Literacka „Pamięci Jerzego Harasymowicza” – 21 sierpnia 2016 roku


12


warsztaty (origami, pisania ikon, plastyczny „Bieszczadzkie Anioły, literacki i muzyczny) oraz koncert zespołu „Smereko”. Wieczorny koncert przy ognisku przygotowany przez harcerzy sanockich był na bardzo dobrym poziomie artystycznym. Delegacja hufca i leśników zapaliła znicze przed pomnikiem Harasymowicza i głogiem „Maria” na Przełęczy Wyżnej.

 • 27 sierpnia 2016 r. - podczas II Zjazdu Karpackiego zorganizowanego w 80. rocznicę

Zjazdu Górskiego, który odbył się w dniach 24-28 sierpnia w Sanoku, pełniliśmy w sobotę wieczorem (27 sierpnia) wartę przy wielkiej watrze, a poczet sztandarowy hufca uczestniczył w niedzielnych uroczystościach na zamku i w skansenie. Podobną wartę pełniliśmy także 8 lipca 2017 r. na inauguracji Święta Kultury Karpat Wschodnich.

 • - w dniu 10 września reprezentacja hufca ze sztandarem uczestniczyła w uroczystościach organizowanych przez gminę Sanok, Dyrekcję Regionalną Lasów Państwowych w Krośnie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bykowce „Moja Wieś” im. Stanisławy Tarnawieckiej i 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich. Harcerze pełnili wartę przy pomniku oraz odbierali kwiaty.

 • 17 września 2016 r. i 2017 r. - udział w uroczystościach 77. I 78. rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę; uczestnictwo pocztu sztandarowego we mszy świętej, wystawienie wart harcerskich przy Krzyżu Golgoty na Cmentarzu Centralnym, pomniku „Synom Ziemi Sanockiej poległym za Polskę” i Krzyżem Golgoty Wschodu w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku. Złożenie kwiatów. Harcerze z 5 DH wystawili sztandar Koła ŚZŻAK.

 • 19 września 2016 r. uroczystość odsłonięcia tablicy w Żubraczem; z inicjatywy naszego hufca, przy ogromnej pomocy Nadleśnictwa Cisna i wielu innych osób (m.in. architekt Mariola Sidor, geodeci Katarzyna i Grzegorz Poliwkowie, Pracownia Plastyczna

"Krokus" Heleny Haręnża) 19 września 2016r. w Żubraczem koło Cisnej odsłonięto tablicę poświęconą Jadwidze z Gedroyciów Kociatkiewicz. Ceremonii odsłonięcia dokonali: córki Anny Pauliny Filipiak (najbliższej współpracownicy Jadwigi Kociatkiewicz)

- Alina Frąckowiak i Czesława Łojek, Janusz Barecki - wnuk Jadwigi Kociatkiewicz,

Renata Sczepańska – Wójt Gminy Cisna oraz Władysław Chmurski – Nadleśniczy w Cisnej. Poświęcili tablicę i odmówili modlitwę za organizatorów, kurierów, przewodników oraz prowadzących punkty przerzutowe na trasie kurierskiej „LAS”, za rodziny Gedroyciów, Kociatkiewiczów, Filipiaków i Woźniców, którzy na tej ziemi z poświęceniem i odwagą walczyli o wolność Polski, księża: ks. hm. Tomasz Latoszek, ks. Andrzej Szkoła i ks. Zbigniew Łuc. Następnie w Cisnej odbyła się sesja popularnonaukowa na temat przerzutów granicznych; referaty wygłosili - Andrzej Romaniak i hm. Krystyna Chowaniec, koordynatorka całego przedsięwzięcia. Relacja w TVP3, TV Obiektyw, Radio Rzeszów, kilku gazetach, na stronach internetowych.

 • 23 września 2016 r. – święto 2 pułku strzelców podhalańskich, udział delegacji i złożenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym 2 psp na terenie dawnej jednostki wojskowej. Natomiast 23 września 2017 r. wystawiliśmy także wartę honorową i harcerze odbierali kwiaty.

 • 23-24 września 2016 - zuchy i harcerze Hufca ZHP Ziemi Sanockiej uroczyście zainaugurowali nowy rok pracy harcerskiej zlotem hufca z okazji Harcerskiego Startu.

Po nabożeństwie zuchy udały się na wędrówkę uczestnicząc w rajdzie „7 Milowe Buty”, a harcerska młodzież uczestniczyła w II Turnieju Sprawnościowym „Każdy może byś

rycerzem” wspartym finansowo przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty (zawody wspinaczkowe na nowej ściance Harcerskiego Klubu Górskiego "Born to climb" w Centrum Sportów Ekstremalnych, zawody łucznicze, gra InO, pierwsza pomoc przedmedyczna, których współorganizatorem było Stowarzyszenie Wychowawców "Eleusis"). Jedna grupa zwiedziła także Muzeum Historyczne w Sanoku. Dzień zakończył


13


się  w  ośrodku  „Sosenki”  podsumowaniem  turnieju,  apelem  i  harcerskim  ogniskiem.

A także poczęstunkiem – kiełbaski z grilla.

 • 27 września 2016 - harcerze oraz członkowie Klubu Historycznego im. AK uczcili 77 rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego biorąc udział w Wieczornicy

Patriotycznej zorganizowanej w Domu Harcerza.

 • 15 października 2016 - XVI Złaz Hufca ZHP Ziemi Sanockiej "Śladami Jana Pawła II po Bieszczadach i Beskidzie Niskim" - harcerze, po obejrzeniu plenerowego muzeum wypału węgla i zagrody żubrów w Mucznem, wędrowali przez Bukowe Berdo, Krzemień, Tarnicę do Wołosatego. Każdy uczestnik złazu otrzymał pamiątkowy dyplom i folder

z  opisem pobytów księdza Karola Wojtyły, późniejszego Ojca Świętego - Jana Pawła II,

w  tej części Bieszczadów.

 • 25-27 października 2016 r. – zbiórka zniczy w ramach akcji "Światełko dla Łycza-kowa” (ok. 200 sztuk zniczy zebrano).
 • 30 października – udział w Orszaku Świętych (15 osób  z kilku drużyn sanockich)

 • W roku 2016 - kwesty na rzecz Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie im. św. Zygmunta Gorazdowskiego i Towarzystwa Brata Alberta (1 listopada) i Stowarzyszenia Opieki nad Starymi Cmentarzami w Sanoku (31.10 i 2.11) Cmentarz Centralny w Sanoku oraz

w  dniu 1 listopada na rzecz Tow. Pomocy im. Św. Brata Alberta w Łukowem (64 DH)

i     Bukowsku (11 DH). w 2017 r. kwestowaliśmy na rzecz Tow. Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku, Łukowem i Bukowsku (1.11) oraz Stowarzyszenia Opieki nad Starymi Cmentarzami w Sanoku (31.10 i 2.11)

 • Wszystkich Świętych (2016 i 2017) –

 • Święto Niepodległości 2016 – 10 listopada braliśmy udział w posadzeniu brzozy "Inka" dla uhonorowania Danuty Siedzikówny, a wieczorem odbył się harcerski apel przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki. 11 listopada wystawialiśmy drużynę sztandarową, pełniliśmy warty honorowe, a harcerki odbierały kwiaty. Poczet sztandarowy z asystą wystawiła także 5 DH dla Koła ŚZŻAK.. Liczny udział – ok. 50 harcerzy i instruktorów.

 • Wieczornica patriotyczna w kościele pw. Chrystusa Króla – 13 listopada 2016, przygotowana pod kierunkiem phm. Katarzyny Chowaniec, przez harcerzy z kilku drużyn. Bardzo wysoka ocena widzów.

 • Starszoharcerska Nocka na Luzie – trzydniowy biwak wędrowników, przygotowywany samodzielnie przez młodzież, odbył się w dniach 27-29 listopada w Baligrodzie oraz

w  dniach 25-27 listopada 2016 r. w Łukowem

 • Zuchowe Mikołajki 5 grudnia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku (95 uczestników, program przygotowała 2 DH) i w dniu 3 grudnia 2016, w Zagórzu (uczestniczyło tylko 5 gromad zuchowych -70 osób). W pięknej zimowej scenerii zuchy z 5 gromad (9 Wielopoziomowa DH z Olchowiec, 15 GZ z Jaćmierza, 54 GZ z Sanoka, 69 GZ i 4 GZ z Zagórza) spotkały się ze św. Mikołajem w ruinach klasztoru, potem

w    korowodzie wszyscy przeszli do Szkoły Podstawowej w Zagórzu, gdzie każda gromada otrzymała prezenty. Po poczęstunku były zuchowe pląsy i ulubione zabawy

z  chustą.

 • 17-24 grudnia 2015 i 2016 – przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju na terenie całego powiatu Sanockiego. W roku 2015 - wyjazd po BŚP do Krakowa w dniu 13 grudnia, połączony ze zwiedzaniem podziemi Rynku i katedry na Wawelu. Szczególnie uroczysty charakter miało przekazanie życzeń i Światełka do kościołów oraz władzom miasta i powiatu (powiat – podczas sesji, miasta – podczas Opłatka na Rynku w dniu 23 grudnia). BŚP zaniesiono także do szpitala (2 DH), Domu Dziecka, schroniska dla


14


bezdomnych i hospicjum (HKT). Delegacja hufca (7 osób) uczestniczyła w uroczystości w Rzeszowie (19 grudnia 2015). W roku 2016 BŚP odebraliśmy na uroczystości chorągwianej w Rzeszowie ( 39 osób).

 • Opłatek Instruktorski - 20 grudnia 2015 r. i 18 grudnia 2016 - spotkanie instruktorów

i funkcyjnych drużyn, podsumowanie realizowanych projektów i konkursów plastycznych związanych z tematyką Bożego Narodzenia.

 • 30 grudnia 2016 r. – spotkanie w sali herbowej Urzędu Miasta -  reprezentacja hufca

(władze hufca, drużynowi i przedstawiciele drużyn z terenu Sanoka) spotkali się, na zaproszenie Burmistrza Sanoka, z Panami Burmistrzami - Burmistrzem Sanoka,

Tadeuszem Pióro i zastępcami - Panem Edwardem Olejko i Panem Stanisławem Chęciem. W sympatycznej, ale też rzeczowej atmosferze rozmawiano o pracy harcerskiej i planach na przyszłość. Była to także okazja podziękowania władzom miasta

za wspieranie pracy harcerskiej - Pan Tadeusz Pióro otrzymał srebrną odznakę "Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej". Pan Burmistrz również skierował do nas słowa podziękowań za aktywne uczestnictwo w akcjach charytatywnych i uroczystościach patriotycznych.

 • Udział w WOŚP – 2016 i 2017 - w Domu Harcerza w dniu 14 stycznia 2017 r. odbył się koncert na rzecz WOŚP, harcerze pełnili dyżur w sztabie w MDK i kilka osób pomagało zabezpieczać Plac św. Jana podczas Światełka do Nieba, Harcerski Klub Górski przeprowadził zajęcia wspinaczkowe, a 42 DH w Prusieku kwestowała podczas koncertu charytatywnego.

 • który odbył się w Sanockim Domu Kultury – wystąpiło 14 wykonawców, w tym 11 drużyn, od kilku lat są to te same środowiska. (Burmistrz Miasta Sanoka przekazał 1000 zł na nagrody)

 • Dzień Myśli Braterskiej – uroczystość całodniowa w dniu 25 lutego 2017 z udziałem instruktorów i harcerzy z Hufca Bieszczadzkiego i Hufca Brzozów, finał w Klubie Górnika. Wręczenie odznak Zasłużony dla Hufca Ziemi Sanockiej oraz Listu gratulacyjnego Naczelnika ZHP. Udział gości – przedstawiciele posłów, władz miasta i powiatu.

 • Służba harcerska na SMAP w Ustrzykach Dolnych (7-9 kwietnia) – 20 osób
 • Udział komendantki hufca w otwarciu wystawy o ks. Peszkowskim w Muzeum

Katyńskim w Warszawie (12 kwietnia 2017).

 • 20 kwietnia 2017

 • Udział w Gali Wolontariatu w Rzeszowie (dh. Ewa Kseniak, dh. Magdalena Bodziak, dh

Maria Kurkarewicz, dh Jerzy Kwaśniewicz, Natalia Mazur, Julia Malmur ) – 26 kwietnia.

 • 13 maja 2017 – wycieczka do Nadleśnictwa Oleszyce, na zaproszenie Pana Nadleśni-czego - Stanisława Zagrobelnego, inicjatora i opiekuna Lasku Katyńskiego. Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze pamięci pod Krzyżem Pamięci Leśników i obeliskiem, a także przed tabliczką z nazwiskiem śp. Teresy Walewskiej - Przyjałkowskiej, W tym szczególnym miejscu Druhna pwd. Joasia Różycka złożyła Zobowiązanie Instruktorskie, a Dh. Alicja Wosik otrzymała czerwoną podkładkę pod krzyż harcerski po nadaniu stopnia harcmistrzyni. Po oddaniu hołdu leśnikom zamordowanym w Katyniu, Charkowie, Twerze i innych kazamatach NKWD oraz ofiarom katastrofy smoleńskiej Pan Nadleśniczy pokazał nam unikalną szkółkę leśną (kontenerową) i poczęstował obiadem.

A potem program turystyczny – zajęcia warsztatowe w Kresowej osadzie w Baszni oraz zwiedzanie cerkwi w Radrużu.

 • W dniach 26-28 maja 2017 w Sanoku odbył się XX Zlot Harcerzy - Ekologów podsumowujący trwająca od września 2016 r. do 15 maja 2017 r. XXVIII edycję


15


Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej "Florek". Ta edycja była wyjątkowa - zgłosiło aż 50 środowisk, a wszystkie zadania zrealizowało 29 gromad, drużyn i szkolnych kół ekologicznych.

 • 27 maja 2017 - zuchy z 4 gromad ( 4 GZ i 69 GZ z Zagórza - drużynowa pwd. Joanna Różycka; 51 GZ z Falejówki - drużynowa phm. Alina Rychlicka - Indyk i 42 Gromada Zuchowa z Prusieka - drużynowa i jednocześnie organizatorka rajdu Dh. Beata Kuśnierz) wędrowały z Prusieka do Zboisk w ramach Zuchowego Rajdu "Powitanie Wiosny". Zakończenie rajdu miało miejsce w ośrodku Caritas w Zboiskach.

 • 1- 4 czerwca 2017, Lednica – służba 5 harcerek (4 z 11 DH, 1 z 42 DH) w Spotkaniu

Młodych w Lednicy.

 • 3 czerwca 2017 - uczestnicy IX Harcerskiego Rajdu "Szlakiem Kurierów Beskidzkich

ZWZ-AK” przeszli fragmentem trasy "Las" z Maniowa przez Balnicę do Osadnego na

Słowacji.  W   drodze   powrotnej   oddali   hołd   Jadwidze   z   Gedroyciów   Kociatkiewicz

w  Żubraczem.

 • 9 czerwca – udział 4 osobowej delegacji hufca w uroczystościach patriotycznych w rocznicę egzekucji na ok. 70 żołnierzach WOP w Jasielu. Harcerze pełnili służbę przy odbieraniu kwiatów. Szefem delegacji był Druh hm. Jerzy Kwaśniewicz.

 • 24-25 czerwca 2017 - biwak w ośrodku „Berdo” w Myczkowcach; udział wzięły drużyny: 4 DH, 9 DH, 13 DH i HKT, pojedyncze osoby z 2 DH i 54 DH. Zajęcia prowadzili: 13 DH pod kierunkiem dh. Mateusza Kaczkowskiego przygotowała grę terenową, phm. Ryszard Stojowski przeprowadził zajęcia linowe. Uczestnicy biwaku wykonali także prace przygotowujące ośrodek do przyjęcia obozów (przejazd na biwak sfinansowany ze środków Gminy Miasta Sanoka – program „Wychowanie jest najlepszą profilaktyką”)

 • XV Bieszczadzka Biesiada Literacka pamięci Jerzego Harasymowicza (20-21 sierpnia 2017): wystawa spuścizny Poety, promocja tomiku poezji „Kwiat goryczki z Berda”, finał XIII Konkursu Poetyckiego „W górach jest wszystko, co kocham – o kwiat goryczki z Berda” oraz I Konkursu „Recytujemy i śpiewamy wiersze Jerzego Harasy-mowicza”, wyjazd na Przełęcz Wyżną. Relacje TVP3, TVObiektyw i Radio Rzeszów.

 • 1 września 2017 – drużyny zapaliły znicze w wyznaczonych miejscach – pomniki i groby.

 • 2 września 2017 - spotkanie Rad Drużyn w ośrodku „Sosenki” w dniu 2 września – podsumowanie roku 2016/2017 oraz HAL, ognisko integracyjne.

 • 6 września 2017

 • Udział patrolu w rajdzie „Granica” (14-17 września 2017) – opiekun o. Stanisław

 • 30 września – XVII złaz hufca „Śladami Jana Pawła II po Bieszczadach i Beskidzie

Niskim”, liczba uczestników - 50, dofinansowanie Powiatu Sanockiego.

 • XVI Międzynarodowe Spotkanie Kolekcjonerów Skautowych i Harcerskich

w  Krakowie (30 września) – udział hm. Jerzego Kwaśniewicza i dh. Mateusza Kwaśniewicza.

 • Październik 2017 – realizacja programu obchodów 10. rocznicy śmierci patrona hufca (03.10. sesja w SDK „Ksiądz hm. Zdzisław Peszkowski – harcerz, żołnierz, kapłan”, złożenie wniosku do o nadanie nazwy ulicy, konkursy, zlot, wycieczka do Warszawy)
 • 7 – 8 października 2017  - zlot hufca z okazji 10. rocznicy śmierci Patrona - ks. hm.

Zdzisława Peszkowskiego. Był to także harcerski start w nowy rok pracy. W sobotę harcerze uczestniczyli w grze terenowej po Górach Słonnych (wygrała 26 DH


16


z Komańczy) i kominku poświęconym osobie Patrona, a w niedzielę gra miejska "Harcerskie miejsca w Sanoku" (zuchy - spacer) i Msza Św. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego, z udziałem pocztów sztandarowych hufca i SP-4, także noszącej imię Księdza oraz kazaniem ks. dr. Andrzeja Skiby. Po nabożeństwie składając kwiaty pod tablicą oddaliśmy hołd twórcy harcerstwa A. Małkowskiemu. Na koniec zlotu zawiązaliśmy krąg na Placu Harcerskim.

 • 14-15  października  2017  „Wyprawa  Pamięci”  do  Belska  Dużego  i  Warszawy.

Odwiedziliśmy Gimnazjum im. Ks. Peszkowskiego w Belsku Duży, obejrzeliśmy na Krakowskim Przedmieściu wystawę o Księdzu Peszkowskim. W Świątyni Opatrzności Bożej złożyliśmy kwiaty przed kryptą, gdzie spoczywa nasz patron A po nabożeństwie

spacer po Warszawie - Plac Piłsudskiego, Grób Nieznanego Żołnierza, Teatr Wielki, pomnik Małego Powstańca, Stare Miasto. Drugi dzień w Warszawie - spotkanie w siedzibie Fundacji Golgota z P. Haliną Kurpinska, która opowiedziała o Księdzu Peszkowskim i pokazała najcenniejsze pamiątki. Potem zwiedzanie Zamku Królewskiego i Muzeum Katyńskiego, gdzie m.in. zgromadzono w tzw. relikwiarzach przedmioty wydobyte podczas ekshumacji. Naszą wyprawę pamięci zakończyliśmy na Powązkach. Harcerski salut, warty, kwiaty i znicze na grobach harcmistrzów - Stefana Mirowskiego, Stanisława "Orszy" Broniewskiego, A. Kamińskiego oraz bohaterskich harcerzy - Janka Bytnara, Alka Dawidowskiego, Tadeusza Zawadzkiego "Zośki", Kamila Baczyńskiego i innych spoczywających w kwaterze Szarych Szeregów, a także gen. Br. Prugara Ketlinga, patrona SP1. Udział wzięły: 4 DH, 9 DH, 11 DH, 13 DH, 15 DH i HKT. Dofinansowanie z Gminy Sanok – 1400 zł na przejazdy.

 • 28 października 2017 r. – eliminacje hufcowe 25. Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie” oraz zawiezienie na Ukrainę zebranych przez szkoły i drużyny zniczy na polskie groby w parafii Nowe Miasto k. Dobromila .

 1. Harcerska Akcja Zimowa i Letnia:

   

Liczba

Liczba kadry

Razem

 

Ilość form

uczestników

   

Biwaki -  4

90

9

99

HAZ 2016

Imprezy jednodniowe – 3

70

8

78

 

Szkolenia, kursy - 2

32

6

38

Kolonie, obozy – 5

198

21

219

HAL 2016

Biwaki – 1

10

3

13

 

Imprezy jednodniowe - 4

214

22

236

Biwaki - 3

50

5

55

HAZ 2017

Imprezy jednodniowe -5

40

4

44

Kolonie, obozy – 5

201

20

221

HAL 2017

Biwaki – 3

38

7

45

 

Imprezy jednodniowe - 5

119

15

134

 1. Szkolenie drużynowych, przybocznych i zastępowych:

 • Kurs przewodnikowski organizowany przez ZKK hufca (luty – maj 2016) – ukończyło 19 osób, w tym 11 z naszego hufca. Zaświadczenie o uczestnictwie otrzymało 6 osób, w tym 5 z Hufca Ziemi Sanockiej.

 • Szkolenie „Drużyna PRO” organizowane przez GK ZHP w 2016 r. –  5 osób.
 • Kurs zastępowych w roku 2016 – 10 osób
 • 15 godzinny kurs pierwszej pomocy (2017) – 15 osób


17


 • Kurs drużynowych gromad zuchowych (26-30 czerwca 2017) – 2 os. ukończyło, 10 otrzymało zaświadczenie o uczestnictwie.
 • Kurs przewodnikowski (26-30 czerwca 2017r. + samokształcenie kierowane do

20.10.2017). Ukończyło kurs 9 osób.

Inne formy:

 • Szkolenie drużynowych i przybocznych podczas systematycznie organizowanych zbiórek i warsztatów.

 • Prenumerata i udostępnianie pisma „Czuwaj” –zaprenumerowano 5 egzemplarzy pisma, prowadzenie biblioteczki metodycznej, która jest systematycznie uzupełniana o nowości wydawnicze.

 • Przekazanie poradników dla drużynowych i programów w formie publikacji drukowanych.

 • Systematyczne przekazywanie komunikatów materiałów programowych w wersji elektronicznej.

 1. Zdobywanie stopni instruktorskich:

Stopnie przewodnika/przewodniczki:

Rok

Otwarte próby

Zamknięte pozytywnie

Zamknięte negatywnie

2015

-

(grudzień)

5

-

 

2016

11

3

3

2017

4

4

3

Stopnie podharcmistrz/podharcmistrzyni:

Rok

Otwarte próby

Zamknięte pozytywnie

Zamknięte negatywnie

2015

-

-

-

(grudzień)

     

1 (Angelika Borys)

3 (Alina Rychlicka – Indyk,

-

2016

Kornel Komenda, Madosław

   

Masłyk)

 

-

-

2017

 

1 – potwierdzenie stopnia

 

W roku 2017 stopień harcmistrzyni zdobyła dh. Alicja Wosik.

 1. Działalność Kręgu Harcerskich Seniorów:

Harcerski Krąg Seniorów odbywa swoje zbiórki (drugi czwartek miesiąca), a członkowie Kręgu aktywnie uczestniczą wżyciu hufca. Spotykają się z młodzieżą, uczestniczą w uroczystościach patriotycznych i środowiskowych, biorą udział w uroczystościach harcerskich. Zawsze są na spotkaniu opłatkowym, Spotkaniu Harcerskich Pokoleń organizowanym z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Seniorzy byli organizatorami XVIII Złazu Seniorów Chorągwi Podkarpackiej ZHP w ośrodku „Berdo”. Druhowie hm. Jerzy Kwaśniewicz i hm. Witalis Andrzej Władyka uczestniczyli w jubileuszu 20-lecia Kręgu Seniora w Krośnie. Druh hm. J. Kwaśniewicz uczestniczył w 2 spotkaniach projektu realizowanego przez Chorągiew Podkarpacką ZHP „60 na harcerskim szlaku” oraz w XXV Jubileuszowym Ogólnopolskim Złazie Seniorów ZHP w Lublinie (18-21 sierpnia 2016), natomiast w 2017 r. seniorzy brali udział w XIX Złazie Seniorów Chorągwi Podkarpackiej w Iwoniczu Zdroju.


18


 1. Wydawnictwa własne:

 • 1 numer „Sanockiego Skauta” obejmujący wydarzenia 2015 roku (nakład 200 egz)
 • Foldery na rajdy piesze oraz odsłonięcie tablicy w Żubraczem.
 • Odznaka, pocztówka i znaczek z okazji 105. rocznicy powołania pierwszych drużyn
 • Tomik poetycki „Kwiat goryczki z Berda” (2017 r. - 300 egz.)

 1. Działalność Poczty Harcerskiej Sanok 72:

Pocztą kieruje hm. Jerzy Kwaśniewicz. W roku 2016 wydała:

 • 3 metalowe odznaki pamiątkowe (25-lat Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku, 105. rocznica powołania pierwszych drużyn oraz Rajd „Szlakiem kurierów beskidzkich ZWZ-AK”);

 • Kartę pocztową z okazji utworzenia Naczelnej Komendy Skautowej we Lwowie;
 • 2 znaczki z powyższej okazji;
 • Karta pocztowa z okazji 25-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku;
 • 2 znaczki i bloczek z powyższej okazji;
 • Karta pocztowa „60-tka na harcerskim szlaku”.

W 2017 r. nie było wydawnictw.

 1. 15. Udział w przedsięwzięciach chorągwianych i ogólnozwiązkowych:

a/ chorągiew:

 • 22-24 kwietnia 2016 – okolice Równego i Cergowej - Rajd Harcerzy Starszych – patrol z 5 DH;
 • 23 kwietnia 2016 - Hufiec Bieszczadzki ZHP zorganizował eliminacje wojewódzkie

XXIV Ogólnopolskiego Harcerskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”. W poszczególnych kategoriach wiekowych wystąpiła czwórka reprezentan-tów naszego hufca, laureatów eliminacji hufcowych.

 • 17-19 czerwca 2016

Podkarpackiej ZHP.

 • 18 czerwca 2016 - zuchy z wielopoziomowej 15 DH w Jaćmierzu  zdobyły 1 miejsce na

Chorągwianym Festiwalu Piosenki Zuchowej "Słoneczko"

 • 17 grudnia 2016 r. – udział 39 osobowej reprezentacji hufca w chorągwianej uroczystości przekazywania BŚP w Rzeszowie.

 • 10 czerwca 2017   udział  15  GZ  z  Jaćmierza  w chorągwianym  festiwalu  piosenki

zuchowej „Okręcik” i zajęcie 3 miejsca;

b/ szczebel centralny ZHP:

 • 18-20  marca  2016  r.  -  Rajd  Arsenał  –  udział  1  patrolu  z  Harcerskiego  Klubu
 • 24-26 marca 2017 r. 47. Rajd Arsenał – udział 2 patroli z 5 DH i 1 patrolu z HKT

 • Finał Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie” - 21 maja 2016 r., dwójka naszych harcerzy (Natalia Mazur z 11 DH w Bukowsku z drużynową phm. Ewą Kseniak i Mateusz Burczyk z HKT z drużynową phm. Katarzyną Chowaniec) uczestniczyli w finale XXIV Ogólnopolskiego Harcerskiego Konkursu "Strofy o Ojczyźnie" w Łodzi. W połączonych dwóch kategoriach wiekowych (gimnazjum i liceum) Mateusz zdobył wyróżnienie (przyznano 3 pierwsze miejsca i 2 wyróżnienia).

 • Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 r. - służbę medyczną pełnił patrol w składzie: druhny Natalia Mazur, Julia Malmur, Emilia Szaszowska z 11 DH w Bukowsku i phm.

Katarzyna Chowaniec; jako wolontariuszka w grupie diecezjalnej pracowała także na ŚDM pwd. Angelika Borys.


19


 • Zlot Skautów Europy Środkowe 2016 (CEJ) 3 druhny z 5 DH.

 • Udział 2 DH w zlocie środowisk noszących imię hm. Aleksandra Kamińskiego w Jordanowie (22-23 października 2016 r.).
 • „Turniej Zastępów – II edycja” - zastęp „ Leśne Trolle” z 4 DH znalazł się w czołówce II

edycji Ogólnopolskiego Turnieju Zastępów organizowanego przez Kwaterę Główną ZHP. Liczba uzyskanych punktów pozwoliła na zakwalifikowanie się do kategorii złotej, w której znalazło się dziewięć najlepszych zastępów harcerskich w Polsce! Oprócz tego turniejowy zastęp w składzie: Szymon Dąbrowski, Michał Kopiec, Łukasz Pilecki, Mateusz Polański, Jan Szczepański i Tomasz Zapotoczny, został też uhonorowany tytułem Chorągwianego Zastępu Mistrzów. Turniej przebiegał w trzech etapach (jesiennym, zimowym i wiosennym) od 1 października 2015r. do 30 czerwca 2016r.

 • Udział kilku drużyn w programie „Światozmieniacze” (2017)
 •     Ogólnopolski   Zlot   Kadry(sierpień    2017)–   udział   wzięły   druhnyMałgorzata

Leszczyńska i Paulina Myćka.

 • Rajd „Granica” (14-17 września 2017)

 1. Sprawozdanie finansowe, realizacja zadań w zakresie pozyskiwania środków na działalności oraz zapewniania warunków działania:

Koszty działalności programowej oraz utrzymania Domu Harcerza pochodzą ze środków pozyskanych w ramach programów, darowizn, umów sponsoringowych, środków przekazanych w ramach 1 % podatku na rzecz opp, a także wypracowanych podczas akcji letniej (część kadry pracuje nieodpłatnie). Każdego roku dość istotne kwoty pochodzą również ze środków wypracowanych przez ośrodek „Berdo”.

Tabela 1 - Zestawienie dotacji i darowizn na działalność statutową Hufca Ziemi Sanockiej w roku 2016

Lp.

Rodzaj wpłaty

Kwota

Uwagi

1

Darowizny od osób prywatnych

8000,00

W tym  na CSE – 2100,00

Nadleśnictwo Komańcza na

2

Darowizny od firm i instytucji

500,00

tablicę informacyjną w Maniowie.

Zakup nagród przez Gminę Miasta

Festiwal, Strofy o Ojczyźnie,

3

Sanoka

2000,00

akcja „Florek”

Realizacja programu profilaktyki

4

Dotacja Gminy Miasta Sanoka

9000,00

uzależnień

„Rajdy piesze po Bieszczadach” –

5

dotacja Powiat Sanocki

1820,00

 

Fundacja Bankowa im. dr.

Na XIV Bieszczadzką Biesiadę

6

Mariana  Kantona

2500,00

Literacką pamięci Jerzego

     

Harasymowicza

Razem:

23 820,00


20


Tabela 2 - Zestawienie dotacji i darowizn na działalność statutową Hufca Ziemi Sanockiej w roku 2017

Lp.

Rodzaj wpłaty

Kwota

Uwagi

1

Darowizny od osób prywatnych

4475,00

W tym  na CSE – 3375,00

Nadleśnictwo Lesko – 500

2

Darowizny od firm i instytucji

5500,00

PASS-POL – 5000,00

Zakup nagród przez Gminę

Festiwal

3

Miasta Sanoka

1000,00

 

Realizacja programu profilaktyki

4

Dotacja Gminy Miasta Sanoka

9000,00

uzależnień „Wychowanie

     

najlepszą profilaktyką”

5

Fundacja Bankowa PKO Bank

3000,00

Wydanie tomiku poetyckiego

 

Polski

   

„Rajdy piesze” – dotacja Powiat

1500,00

6

Sanocki

   

Fundacja Bankowa im. dr.

2500,00

Na XV Bieszczadzką Biesiadę

7

Mariana  Kantona

Literacką pamięci Jerzego

     

Harasymowicza

Razem: 26 975,00

Natomiast wsparcia rzeczowego udziela właścicielka kwiaciarni Druhna Magdalena Czytajło sponsorując wiązanki kwiatów na część uroczystości patriotycznych oraz Pani Helena Haręnża (pracownia plastyczna „Krokus”) – m.in. uzupełnienie planszy przy Alei Katyńskiej, wykonanie projektu tablicy do Żubraczego.

Regularnie opłacamy wszystkie zobowiązania wobec Chorągwi Podkarpackiej ZHP i podmiotów zewnętrznych. Naliczane składki i opłaty odprowadzane są na bieżąco, poprawie uległa ściągalność składek członkowskich.

Stan środków na 1 listopada 2017:

 • Hufiec: kasa -1770,87 zł, bank - 6779,53 zł
 • Ośrodek „Berdo”: kasa - 2959,73 zł, bank - 60120,87 zł

 1. Aktywność kadry w innych jednostkach ZHP:

Instruktorzy sanockiego hufca pracowali również na rzecz całej organizacji, pełniąc następujące funkcje:

 • –  członek centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP

 • – wiceprzewodniczący Chorągwianego Sądu Harcerskiego (funkcję tę pełni nadal, już 5 kadencję);

 • hm. Daniel Bielak- członek KSI Chorągwi Podkarpackiej ZHP

 1. Motywowanie i nagradzanie instruktorów:

 • Za 2015 rok tytuł „Instruktora Roku” przyznano phm. Katarzynie Chowaniec, a za rok 2016 phm. Ryszardowi Stojowskiemu

 • List Pochwalny Naczelnika ZHP w 2016 roku otrzymały Druhny – phm, Maria Kurkarewicz i hm. Magdalena Bodziak, a w roku 2017 – pwd. Agnieszka Bara-nowska

21


 • Na zakończenie roku szkolnego kadra hufca otrzymuje dyplomy z podziękowaniem. Listy

z podziękowaniem zostały wysłane także do szkół przy których działają gromady i drużyny. Kadra HAL również otrzymuje dyplomiki z podziękowaniem.

 • Odznaki „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” w roku 2016 (uroczyście wręczono w Dniu Myśli Braterskiej w 2017r. ) przyznano: srebrne: pwd. Jakub Kwaśniewicz, pwd. Martyna Łuczka, pwd. Sabina Adamska, dh. Agnieszka Polańska, złote: phm. Radosław Masłyk, phm. Maria Kurkarewicz, phm. Katarzyna Chowaniec, phm. Alicja Wosik.

 • Odznaki honorowe Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologiczne „Florek”

 • Tytuł „Opiekuna Alei Katyńskiej w Sanoku” w 2016 roku  otrzymał Mateusz Burczyk

z HKT, a w 2017 r. Pani Alicja Kawska z Zarządu Kola ŚZŻAK w Sanoku i Pan Marek Wilk, leśniczy.

 • Podczas Gali Wolontariatu drużynowe (M. Bodziak, M. Kurkarewicz, E. Kseniak, E. Gałazka, K. Chowaniec) otrzymały listy gratulacyjne od Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Druhowie J. Kwaśniewicz i M. Zgódko listy od Wojewody Podkarpackiego

 1. Inne osiągnięcia hufca w 2016 i 2017 roku:

 • Podczas uroczystości w Jasielu, w dniu 10 czerwca, hm. Jerzy Kwaśniewicz został odznaczony przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, uchwałą nr 4/2016/K Kapituły Krzyża Związku i Odznaki Honorowej z dnia 05.04.2016 r. Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 • Miedzyhufcowa Komisja Stopni Instruktorskich otrzymała przedłużenie uprawnień do prowadzenia prób podharcmistrzowskich do stycznia 2019 r.
 • Medal „Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego” (2016).
 • Nagroda Burmistrza Sanoka za działalność charytatywną (czerwiec 2017)
 • Znacząca  poprawa  stanu  i  wyposażenia  ośrodka  „Berdo”  oraz  Centrum  Sportów

 1. 20. Realizacja uchwał X Zjazdu Hufca:

 • Uchwała nr 3 - realizując tę uchwałę komenda w dniu 8 czerwca 2017 r. przyjęła ramowy program obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz powstania ZHP:

-          Udział w programie „Harcerska Mapa Niepodległej” (zrealizowano).

-          Wydawnictwo albumowe – 100 lat ZHP na Ziemi Sanockiej.

-          Odznaka pamiątkowa.

-          Udział w ogólnopolskim zlocie „100-lecia ZHP” w Gdańsku (5-17.08.2018).

-          Nowy sztandar hufca.

-          Zlot hufca w II połowie września 2018 r.

-          Sesja historyczna „Harcerstwo  w walkach o Niepodległość i granice”

-          Gra historyczna z elementami rekonstrukcji – 1 listopada 2018 r.

 • Uchwała nr 4 – przyjęcie „Programu rozwoju hufca” na lata 2016-2019. Ocena realizacji programu nie jest jednoznaczna. Sporo zadań udało się zrealizować, wiele jest w toku realizacji. Wyżej zamieszczone informacje potwierdzają realizację zadań. Intensyfikacji wymagają działania w celu pozyskania środków na remont Domu Harcerza, usamodzielnienia zespołów instruktorskich, poprawy dokumentacji pracy i opłacalności


22


składek członkowskich. Celowe też jest wzbogacenie informacji na stronie www.sanokzhp.pl o zakładki opisane w programie rozwoju.

 1. 21. Trudności i problemy:

 • większość drużynowych ma problem z systematycznym aktualizowaniem danych w elektronicznej ewidencji; sytuacja szczególnie się pogorszyła po zmianie zasad logowania się do ewidencji;

 • brak dorosłych drużynowych lub opiekunów drużyn na terenie Sanoka; za duża rotacja na funkcji drużynowych;

 • nie udało się pozyskać środków na remont Domu Harcerza i wykonać wymiany instalacji cieplnej;
 • stałe zespoły przeważnie wykazują małą aktywność i samodzielność;
 • dokumentowanie pracy drużyn wymaga poprawy;

 • bieżące utrzymanie porządku w Domu Harcerza i otoczeniu wymaga większego zaangażowania komendy hufca i drużyn mających w nim harcówki.

Podsumowanie:

Program pracy hufca realizowany jest przez wolontariuszy – instruktorów i młodzież harcerską. Hufiec sanocki nie zatrudnia żadnej osoby do prowadzenia biura czy księgowości. Praca hufca koncentruje się w Domu Harcerza w Sanoku, którego utrzymanie również wymaga wiele starań i środków. Wyżej wymienione zadania nie zawierają większości informacji o pracy poszczególnych drużyn, która dokumentowana jest w kronikach drużyn oraz książkach pracy. Są w naszym hufcu drużyny, których praca jest bardzo aktywna i w swoich społecznościach lokalnych pełnią docenianą i ważną rolę, samodzielnie organizują biwaki, rajdy i wycieczki, uczestniczą także w ogólnopolskich programach skutecznie realizując misję ZHP. Praca gromad, drużyn i komendy jest doceniana w środowisku, często informują o niej lokalne media. Bardzo dobrze układa się współpraca z władzami samorządowymi, szkołami oraz organizacjami i stowarzyszeniami.

Sprawozdanie z działalności komendanta i komendy Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego na zjazd sprawozdawczy przyjęto uchwałą komendy hufca nr 13 /X/2017 w dniu 7 listopada 2017 r.


23

facebook_page_plugin