Sprawozdanie z działalności Hufca Sanok

Sprawozdanie z działalności Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego w 2016 r.

1. Zasięg terytorialny działalności hufca:

Hufiec Ziemi Sanockiej obejmuje terenem działania cały powiat sanocki (poza gminą Tyrawa Wołoska) oraz miejscowość Sieniawa w gminie Rymanów, powiat krośnieński.

 

 

2. Władze hufca:

Komenda Hufca Ziemi Sanockiej:

 • komendant – hm. Krystyna Chowaniec
 • skarbnik – hm.Marek Zgódko
 • z-ca komendanta d/s programu i pracy z kadrą – hm. Elżbieta Gałązka
 • z-ca komendanta d/s organizacyjnych – pwd. Radosław Masłyk
 • członek komendy – phm. Maria Kurkarewicz
 • członek komendy – hm. Jerzy Kwaśniewicz

Komisja Rewizyjna Hufca Ziemi Sanockiej:

 • przewodnicząca – hm. Jadwiga Stojowska
 • z-ca przewodniczącej – hm. Waldemar Basak
 • sekretarz – hm. Daniel Bielak

 

3. Stałe komisje i zespoły:

Kapelan hufca – brak kapelana hufca; posługę duszpasterską sprawowali – ojciec Stanisław Lelito, duszpasterz,  ks. phm. Marek Duda oraz ks. hm. Tomasz Latoszek.

Międzyhufcowa Komisja Stopni Instruktorskich - przewodnicząca hm. Ewa Wojtuszewska. Obejmuje hufiec Brzozów i Ziemi Sanockiej; posiada uprawnienia do nadawania stopni instruktorskich: przewodnik/przewodniczka oraz podharcmistrz/podharcmistrzyni. Spotkania komisji odbywają się regularnie – w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

Członkowie komisji: hm. Kazimierz Kisiołek, hm. Elżbieta Gałązka, phm. Danuta Tutak, hm. Jadwiga Stojowska.

Zespół Kadry Kształcącej szef hm. Elżbieta Gałązka, członkowie: hm. Lidia Mackiewicz – Adamska, hm. Waldemar Basak, hm. Daniel Bielak.

Kapituła Stopni Wędrowniczych:

        do 1 grudnia 2016 r.: przewodnicząca hm. Jadwiga Stojowska, phm. Jarosław Pankiewicz, hm. Daniel Bielak, pwd. Angelika Borys (od 29 lipca 2015) i pwd. Kornel Komenda (od 29 lipca 2015).

        Od 1 grudnia 2016 r. : przewodnicząca hm. Jadwiga Stojowska, hm. Daniel Bielak, pwd. Sabina Adamska.

Namiestnictwo wędrownicze (namiestnik – hm. Daniel Bielak),

Redaktor naczelny „Sanocki Skaut” – phm. Alicja Wosik

Hufcowy Administrator Elektronicznego Systemu Harcerskich Danych - hm. Jadwiga Stojowska,

Administrator strony internetowej hufca  - phm. Ryszard Stojowski

Poczta Harcerska Nr 72 –  naczelnik poczty hm. Jerzy Kwaśniewicz.

Komisja Historyczna – phm. Alicja Wolwowicz, hm. Zbigniew Osenkowski

4. Organizacja  pracy komendanta i komendy:

Komenda hufca w 2016 roku odbyła 12  zbiórek i podjęła 12 uchwał; informacja o podjętych uchwałach umieszczana była w rozkazach komendanta hufca. Protokoły zbiórek wraz z  uchwałami na bieżąco przekazywane były do Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP. Ponadto odbywały się systematyczne konsultacje z członkami komendy w bieżących sprawach..

Systematycznie wydawane były rozkazy przez komendantkę hufca. Wydano następującą ilość rozkazów: rozkazy zwykłe –  18, rozkazy specjalne –.3.

Rozkazy umieszczane były na stronie hufca, na tablicy ogłoszeń w Domu Harcerza oraz przekazywane były do Komendy Chorągwi.

Bieżące informacje (komunikaty, materiały edukacyjne dla drużynowych, regulaminy
i zaproszenia) były przekazywane drużynowym i wszystkim instruktorom drogą elektroniczną (do części drogą pocztową). Informacje ukazywały się także na facebooku (wersja elektroniczna „Sanockiego Skauta” prowadzona przez phm. Alicję Wosik i grupa „Kadra Hufca ZHP Ziemi Sanockiej) i na stronie internetowej hufca (administrator – phm. Ryszard Stojowski).

Członkowie komendy (K. Chowaniec, M. Kurkarewicz) pełnili stałe dyżury w Domu Harcerza. Praca harcerska hufca koncentruje się w Domu Harcerza, który jest czynny codziennie (poza poniedziałkami) w godzinach 15.00 - 18.00. W razie potrzeb także w innych dniach i godzinach. Komenda hufca opracowywała na rok 2016 budżet hufca, plan operacyjny i plan kształcenia. Sporządzono sprawozdanie za rok 2015. Program hufca realizowano stosując sprawdzoną formę - powoływanie sztabów zadaniowych. Większością sztabów kierowała komendantka hufca. Przez cały czas funkcjonował sztab Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek”, którym kieruje hm. Magdalena Zgódko.

 1. Stan liczbowy hufca:

 Stan liczbowy na dzień 31.12.2015 wg ewidencji elektronicznej:

L.p. Nazwa jednostki Liczba członków
  21 Drużyna Harcerska w Besku 10
  14 Drużyna Starszoharcerska w Sieniawie 4
  11 Drużyna Harcerska w Bukowsku 12
  5 Gromada Zuchowa w Sanoku 8
  5 Drużyna Harcerska w Sanoku 15
  10 Drużyna Harcerska w Sanoku 8
  54 Drużyna Harcerska w Sanoku 22
  9 Drużyna Harcerska w Sanoku 10
  13 Drużyna Harcerska KWV (wędrownicza) 8
  2 Drużyna Harcerska (wędrownicza) 10
  4 Drużyna Harcerska w Sanoku 29
  42 Gromada Zuchowa w Prusieku 10
  42 Drużyna Harcerska w Prusieku 7
  51 Gromada Zuchowa w Falejówce 28
  45 Drużyna Harcerska w Mrzygłodzie 9
  16 Drużyna Harcerska w Falejówce 26
  4 Gromada Zuchowa w Zagórzu 16
  69 Gromada Zuchowa w Zagórzu 0
  64 Drużyna Harcerska w Łukowem 5
  15 Drużyna Harcerska w Jaćmierzu 14
  15 Gromada Zuchowa w Jaćmierzu 0
  Próbna Gromada Zuchowa w Strachocinie 0
  Próbna Drużyna Harcerska w Strachocinie 0
  Próbna Drużyna Harcerska w Komańczy 0
  Harcerski Klub Górski 0
  Harcerski Klub Turystyczny 15
  Harcerski Klub Ratownictwa 1
  54 Gromada Zuchowa w Sanoku 11
  17 Gromada Zuchowa w Nowym Łupkowie 0
  Harcerski Krąg Seniorów 0
  26 Drużyna Harcerska w Odrzechowej 11

RAZEM

289

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    W ewidencji elektronicznej bezpośrednio do hufca przyporządkowanych jest 57 osób.  Nie oddaje to rzeczywistej liczby członków; w części gromad i drużyn nie prowadzi się ewidencji na bieżąco.

Z dniem 31 marca 2016 r. zaprzestała działalności 25 gromada Zuchowa w Odrzechowej;
a z dniem 1 grudnia formalnie 26 DH w Odrzechowej (faktycznie już od 1 września). W 2016 roku reaktywowano 69 GZ w Zagórzu, dokonano podziału wielopoziomowej 15 DH na 15 GZ i 15 DH, powołano próbne drużyny w Strachocinie i Komańczy oraz próbną gromadę w Strachocinie.

Kadra hufca (instruktorzy, wędrownicy i starszyzna pełniący funkcje – stan na dzień 31.12.2016 r.:

Lp. Imię i nazwisko Stopień Funkcja
  Adamska Sabina przewodniczka Szef HKR, członek KSW
  Baranowska Agnieszka przewodniczka Drużynowa 16 DH w Falejówce
  Basak Waldemar harcmistrz Z-ca przewodniczącej  KR, ZKK hufca
  Bielak Daniel harcmistrz  Sekretarz Komisji Rewizyjnej Hufca, członek ZKK, KSW oraz Chorągwianej KSI
  Bodziak Magdalena harcmistrzyni Drużynowa 4 DH w Sanoku
  Borczyk Klaudia - Drużynowa 54 DH w Sanoku
  Chmielewska Halina przewodniczka Drużynowa 14 DH w Sieniawie
  Chowaniec Katarzyna podharcmistrzyni Drużynowa HKT w Sanoku, członek zespołu programowo-metodycznego
  Chowaniec Krystyna harcmistrzyni Komendantka Hufca, członek CKR
  Dołżycka Elżbieta - Drużynowa próbnej DH  w Komańczy
  Gac Dorota - Drużynowa 21 DH w Besku
  Gałązka Elżbieta harcmistrzyni Druż. 15 DH w Jaćmierzu, zastepca komendanta hufca, czlonek MKSI, szef ZKK
  Grządziel Dawid - Drużynowy 5 DH
  Haduch – Wójcik Izabela - Drużynowa próbnej DH w Strachocinie
  Hryszko Justyna przewodniczka Opiekun 54 GZ w Sanoku, szef zespołu wychowania duchowego
  Kaczkowski Mateusz - Drużynowy 13 DH w Sanoku
  Kilar Magdalena przewodniczka Drużynowa 17 GZ w N. Łupkowie
  Kisiołek Kazimierz harcmistrz

Drużynowy 64 DH w Łukowem,

członek MKSI

  Kseniak Ewa podharcmistrzyni Drużynowa 11 DH w Bukowsku, członek zespołu programowo - metodycznego
  Kurkarewicz Maria podharcmistrzyni Druż.9 DH w Sanoku, Członek Komendy Hufca
  Kuśnierz Beata - Drużynowa 42 GZ w Prusieku
  Kwaśniewicz Jakub przewodnik Członek zespołu ds. promocji i wizerunku
  Kwaśniewicz Jerzy harcmistrz

Członek Komendy Hufca i ChSH,

Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 72

  Łuczka Martyna przewodniczka Drużynowa 5 GZ, członek zespołu wychowania duchowego
  Mackiewicz – Adamska Lidia harcmistrzyni Członek ZKK
  Masłyk Radosław podharcmistrz Zastępca komendanta hufca
  Nowak Iwona - Drużynowa 15 Gromady Zuchowej w Jaćmierzu
  Osenkowski Zbigniew harcmistrz członek Komisji Historycznej Hufca
  Pacławska Helena podharcmistrzyni Przewodnicząca Kręgu  Seniorów
  Piekut Mateusz przewodnik Drużynowy 2 DH w Sanoku, członek zespołu programowo-metodycznego
  Polańska Dominika - Drużynowa 54 GZ w Sanoku
  Pomykała Elżbieta - Drużynowa próbnej GZ w Strachocinie
  Różycka Joanna - Drużynowa 4 GZ  i 69 GZw Zagórzu
  Rychlicka-Indyk Alina podharcmistrzyni Drużynowa 51 GZ w Falejówce, członek zespołu programowo-metodycznego
  Stojowska Jadwiga harcmistrzyni Przewodnicząca KSW, przewodniczącej HKR, członek MKSI, administrator danych osobowych hufca
  Stojowski Ryszard podharcmistrz Szef HKG „Born to climb”, administrator strony internetowej hufca
  Tutak Danuta podharcmistrzyni Drużynowa 45 DH w Mrzygłodzie, członek MKSI
  Wojtuszewska Ewa harcmistrzyni przewodnicząca MKSI
  Wolwowicz Alicja podharcmistrzyni Członek Komisji Historycznej
  Wosik Alicja podharcmistrzyni Redaktor Sanockiego Skauta, szef zespołu ds. promocji i wizerunku
  Zgódko Magdalena harcmistrzyni Drużynowa 42 DH, szef sztabu akcji „Florek”
  Zgódko Marek harcmistrz Skarbnik,  komendant ośrodka „BERDO”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadra hufca – instruktorzy nie pełniący stałych funkcji, pracujący akcyjnie i aktywnie działający na rzecz ZHP:

Lp. Nazwisko i imię Stopień instruktorski  
  Bielak Edyta podharcmistrzyni  
  Borczyk Anna podharcmistrzyni  
  Hanus Maria podharcmistrzyni  
  Klimkowska – Bil Magdalena harcmistrzyni  
  Masłyk Janusz przewodnik
  Nastała Małgorzata przewodniczka  
  Pacławski Ryszard harcmistrz  
  Penar Eugenia harcmistrzyni  
  Siekierzyńska Maria harcmistrzyni
  Strzelecki Jan harcmistrz  
  Wiciejowska Lidia podharcmistrzyni  
  Władyka Witalis Andrzej harcmistrz
  Zielonka Lidia harcmistrzyni
 

Zgódko Katarzyna

podharcmistrzyni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza wspólnota poniosła dużą stratę: po długiej i ciężkiej chorobie odeszła 2 maja 2016 r. na Wieczną Wartę Druhna Aleksandra Macko, wieloletnia drużynowa 4 Gromady Zuchowej w Zagórzu.
W pogrzebie, w Szczawnem, uczestniczyła delegacja hufca z komendantka na czele oraz poczet sztandarowy.

6. Harcerski ośrodek „Berdo” w Myczkowcach:

Komendant: hm. Marek Zgódko. Baza jest miejscem, gdzie organizowane są biwaki drużyn, kolonie i obozy. Ośrodek prowadząc swoją działalność jest samowystarczalny finansowo, wspiera organizacyjnie i finansowo pracę programową hufca. Standard ośrodka jest systematycznie podwyższany. Podczas wakacji gościł kolonie i obozy z całej Polski. W roku 2016  gościliśmy 15 obozów i koloni (łącznie 9700 osobodni), biwak Florka -105 osób, Złaz Seniorów - 15 osób, 33 turystów indywidualnych, biwaki drużyn naszego hufca (biwak podsumowujący pracę w 2016/2017 roku, 2 DH, HKT, biwak NAL) oraz biwaki innych środowisk.

 

Wykonane prace  modernizacyjne i remontowe:

-          Wiata przy wejściu. Zakres prac-wykonanie posadzki betonowej, montaż obróbek dachu, naprawa kratek, malowanie ławek.

-          Domek nr 1. Zakres prac-wymiana części płytek podłogowych. Montaż kabiny prysznicowej. Naprawa podejścia wodnego.

-          Domek nr 1 A. Zakres prac-naprawa części ścian łazienki, wymiana części płytek podłogowych
 i ściennych. Montaż przyborów łazienkowych (w tym kabiny prysznicowej).

-          Domek nr 2 . Zakres prac- naprawa przyłącza kanalizacyjnego i wodnego, odkopanie i izolacja folią kubełkową jednej ściany fundamentowej, wymiana 4 szt. okien, generalny remont łazienki                       z wymianą instalacji, płytek podłogowych i ściennych oraz montażem nowych przyborów sanitarnych (umywalka, kompakt wc, kabina prysznicowa , bojler). Remont kuchni oraz wymiana wyposażenia na nowe. Wymiana 2 szt. drzwi wewnętrznych, przebudowa ścianki działowej, malowanie wnętrza domku.

-          Domek nr 3. Zakres prac- wymiana obróbek dekarskich komina, montaż kabiny prysznicowej                 w łazience, naprawa instalacji wodnej, wymiana szafek w kuchni, naprawa ścian i sufitu w pokoju oraz malowanie części remontowanych.

-          Świetlica. Zakres prac- wymiana 3 szt. okien (130x150), demontaż dawnego sklepiku, naprawa ściany. Ułożenie nowej atestowanej wykładziny (6x7,5 m) na podłodze świetlicy wraz z montażem listew.

-          Domek nr 7. Zakres prac- wymiana 1 okna (130x150). Wymiana uszkodzonego syfonu brodzikowego.

-          Domek nr 9 –ambulatorium. Zakres prac- wymiana 1 okna (120x150), przebudowa ścian łazienki, remont instalacji elektrycznej, ułożenie części nowych płytek       ceramicznych na ścianach i podłodze  w przedpokoju oraz      w  łazience. Montaż przyborów łazienkowych w tym kabiny prysznicowej. Ułożenie paneli podłogowych w  pokojach.

-          Domek nr 10. Zakres prac- wymiana 2 szt. okien (120x120 i 120x150). Remont części podłogi               w łazience, uzupełnienie części płytek podłogowych i ściennych. Montaż kabiny prysznicowej.

-          Domek nr 11. Zakres prac- wymiana okna (120x150). Remont części podłogi w łazience, uzupełnienie części płytek podłogowych i ściennych. Montaż kabiny prysznicowej.

-          Domek nr 12. Zakres prac – wymiana okna(120x150). Przebudowa ścian łazienki. Ułożenie nowych płytek na  ścianach i podłodze. Montaż przyborów łazienkowych (w tym kabiny prysznicowej).

-          Domki nr 15,17,21,22,24,25. Zakres prac – wymiana wykładzin podłogowych (4,5x4,5).  Montaż listew. Remont 14 szt. tapczanów.

-          Budynek hali. Zakres prac- przebudowa ściany bocznej (H1-H4). Montaż 4 szt. okien (130x150), wykonanie nowej elewacji. Remont pokoju H2 (ułożenie płyt gk, szpachlowanie, malowanie), malowanie pokojów H3 i H4, przygotowanie H1 do remontu. Wymiana wykładziny na podłodze hali (8x15m) na atestowaną wraz z montażem listew podłogowych. Wymiana pokrycia dachu nad H5-H8 i częścią magazynu (20x4,85). Montaż nowych obróbek i rynny. Wykonanie pokrycia wiaty magazynowej za halą.

-           Wiata obok jadalni. Zakres prac-wykonanie deskowania dachu, montaż pokrycia z płyt laminatowych, Wykonanie obróbek blacharskich.

-          Budynek pawilonu. Zakres prac- demontaż pokrycia ścian i sufitu z laminatu. Wykonanie pokrycia sufitu i ścian z płyt fgk. Ułożenie nowej wykładziny podłogowej atestowanej (6x18m). Wymiana oświetlenia jadalni. Pokrycie ścianki działowej i ściany przy punkcie zwrotu naczyń płytkami ceramicznymi. Remont pomieszczenia odbioru naczyń – wymiana części okładzin ceramicznych na podłodze i ścianach. Remont pomieszczenia szatni personelu i łazienki personelu w tym wymiana części okładzin podłogowych i ściennych. Wymiana obróbek blacharskich na wentylacji łazienek. Montaż obróbek blacharskich zabezpieczających wsporniki instalacji odgromowej.

-          Ogrodzenia obozowisk 1 i 4. Zakres prac- wykonanie 450 mb ogrodzenia z siatki leśnej 125 cm wokół obozowisk 1 i 4 w celu ich zabezpieczenia przed dzikami. Wykonanie furtek metalowych do ogrodzenia 7 szt.

-          Oczyszczalnia ścieków. Zakres prac- uporządkowanie terenu oczyszczalni z krzaków, uschniętych drzew, wykonanie nowego kolektora odpływowego, przygotowanie dokumentacji (operatu wodno-prawnego) niezbędnego do uzyskania pozwolenia  na odprowadzanie ścieków.

-          Zakupiono elementy wyposażenia kuchennego i warsztatowego na łączną kwotę 4153,85 zł.

-          Zakupiono materiały do wykonania w/w prac remontowych w domkach, pawilonie kuchenno-sanitarnym,  hali sportowej i innych obiektach za kwotę 34517,86 zł

Pracownicy:

-          etatowo -  1 osoba. 

-          sezonowo w okresie wakacji- obsługa kuchni, ambulatorium i przystani, kadra programowa obozu PZW, kadra gospodarcza - koszt bezpośredni zatrudnienia to 72791 zł.

-          - na umowę o dzieło lub usługi firm zewnętrznych (elektryk, kominiarz, przeglądy ppoż., konserwacja oczyszczalni,  badanie ścieków, opłaty dzierżawne i formalno-prawne,  duża część prac remontowych, remonty sprzętu) – łączna kwota to 64763,75 zł.

Wolontariusze:

-          praca harcerzy i instruktorów w trakcie biwaków drużyn.

Stałe  prace obsługowe, konserwacyjne i remontowe wykonywane w ośrodku „Berdo”:

-          bieżący dozór ośrodka przez cały rok,

-          koszenie traw, wyrównywanie terenu, wycinka zbędnego zakrzaczenia,

-          naprawy i konserwacja dachów, czyszczenie rynien,

-          bieżące naprawy pomostów , sprzętu pływającego i łodzi,

-          bieżące drobne remonty domków, pomieszczeń kuchennych, łazienek,

-          całoroczne czynności obsługowe związane z funkcjonowaniem sieci wodociągowej
 i kanalizacyjnej (w tym oczyszczalni ścieków),

-          przygotowanie ośrodka w okresie wiosennym do sezonu, a po sezonie  demontaż pomostów,  elementów instalacji wodnej, elementów dekoracyjnych domków, stopni schodów do domków   oraz zabezpieczenie sprzętu w magazynach ( w tym sprzętu pływającego),

-          bieżąca obsługa gości ośrodka (przygotowanie domków i obozowisk, przewozy łodzią, zaopatrzenie),

-          po zakończeniu HAL czyszczenie, przegląd i składanie namiotów oraz ich wyposażenia,

-          prowadzenie dokumentacji i spraw formalno-prawnych,

-          przeglądy sprzętu obozowego wraz z niezbędnymi naprawami.

 

7. Harcerski Klub Górski „Born to climb” i Centrum Sportów Ekstremalnych:

W ramach działalności kadra HKG zajmuje się CSE Sanok, gdzie udostępniona została ścianka wspinaczkowa. Hufiec Sanok użytkuje obiekt na podstawie umowy użyczenia z Gminą Miasta Sanoka zawartą w dniu 07.07.2014 r. na okres 5 lat. Systematyczne dyżury powadzone na ściance wspinaczkowej rozpoczęto od czerwca 2016 r. w dniach od poniedziałku do piątku, od 16.30 do 18.30. Wcześniej zajęcia odbywały się w razie zgłoszenia się uczestników.

Parametry ścianki wspinaczkowej – w dawnej hali kotłów (100 m2) zainstalowana została ścianka wspinaczkowa – o parametrach:  wysokość 11 m, 100 m2 pionowych powierzchni wspinaczkowych, ok. 500 chwytów wspinaczkowych. Dzięki dofinansowaniu Gminy Miasta Sanoka (program „Zamiast”) pozyskano 2 materace wspinaczkowe o wymiarach: 2,5x1,2x0,21.

Dyżury na ŚW prowadzone były przez:

  Imię i nazwisko Uprawnienia Godzin
  Ryszard Stojowski Instruktor wspinaczki

Łącznie:

150h wolontariackich

  Marcin Ostrowski Operator ścianki wspinaczkowej
  Tomasz Piecuch Operator ścianki wspinaczkowej
  Sabina Adamska Operator ścianki wspinaczkowej
  Radosław Masłyk Operator ścianki wspinaczkowej
  Michał Kiernisz Operator ścianki wspinaczkowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość osób korzystających ze ŚW CSE Sanok:

Osób Łącznie spotkań
390 uczestników zajęć

75 x 2h

 

 

 

W ramach działalności ścianki organizowano:

 • wspinaczkę dla HKT Sanok ( 20 spotkań ) – dofinansowanie w ramch zadania „Alternatywy przez sport”,
 • wspinaczkę dla drużyn hufca,
 • wspinaczkę dla Jednostki Strzeleckiej 2210 ( 3 spotkania ),
 • wspinaczkę dla dzieci z  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku ( 1 spotkanie),
 • zawody wspinaczkowe prowadzone przez Sabinę Adamską w ramach Harcerskiego Startu 24.09.2016 r.

We współpracy z projektantem: inż. Ireneuszem Marczakiem oraz Gminą Miasta Sanoka (Wydział Rozwoju Miasta, Naczelnik: Konrad Białas oraz Wydział Inwestycji i Remontów Kapitalnych Naczelnik: Ignacy Lorenc) przygotowano dokumentację, która pozwoliła na pozyskanie grantu w celu termomodernizacji budynku CSE:

 • Etap 1 - wykonanie dokumentacji (finansowanie Hufiec Sanok: audyt energetyczny 
  (1 230 zł ) oraz projekt (7 380 zł),
 • Etap 2 - pozyskanie grantu (Gmina Sanok) ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka w celu realizacji głębokiej termomodernizacji planowany przetarg na wykonanie / zakończenie inwestycji: 2017 r. Budżet zadania: 1 300 000 zł.
 • Etap 3– wykonanie dokumentacji przetargowej (Hufiec Sanok), przetarg w celu wyłaniania wykonawcy ( Gmina Sanok ),
 • Etap 4 – realizacja inwestycji ( 2017 r. ).

 

8. Najważniejsze zrealizowane przedsięwzięcia programowe:

a/ kompleksowe programy wychowawczo-edukacyjne:

 •   XXVII edycja Ogólnopolskiej  Harcerskiej Akcji Ekologicznej „Florek” (wsparcie WFOŚiGW  poprzez SW „Eleusis” orazBurmistrzaMiasta Sanoka).
 •   Harcerska Służba Pamięci Narodowej – systematyczna opieka nad grobami oraz nad Dębami Pamięci i Krzyżem Golgoty Wschodu.
 •   Współorganizacja projektu „Trasa kurierska Las”, dofinansowanego z programu „Patriotyzm Jutra”. Ze Stowarzyszeniem Wychowawców „Eleusis”.
 •   Projekt „Rajdy piesze po Bieszczadach”  - dofinansowanie  z Powiatu Sanockiego.
 •   Projekt profilaktyczny „Zamiast” ; dofinansowanie przez Gminę Miasta Sanoka.

b/ ważniejsze wydarzenia programowe :

 • 15 stycznia – 97 rocznica śmierci Andrzeja Małkowskiego i 37 śmierci Olgi Małkowskiej. Pokaz prezentacji multimedialnej o Małkowskich oraz miejska gra terenowa kończąca się przed tablicą poświęconą Małkowskiemu na Domu Sokoła.
 • 22 stycznia 2016 r. (piątek) - harcerze i harcerki  uczcili pamięć poległych bohaterów Powstania Styczniowego apelem pod krzyżem ,,Bohaterom Powstań Polskich" na Cmentarzu Centralnym.
 • 13 lutego 2016 r. – Dom Harcerza -  odbył się koncert charytatywny „Razem dla Maksia”, zorganizowany przez Harcerski Klub Turystyczny. Mottem spotkania były słowa św. Jana Pawła II „Czuwam, to znaczy dostrzegam drugiego, to znaczy miłość bliźniego, to znaczy serce na dłoni, to codzienne dobre uczynki”. Ideą, zaś ukazanie potrzeby wsparcia i pomocy dla Maksia, brata jednego z harcerzy HKT. Harcerze z Harcerskiego Klubu Turystycznego bardzo chętnie zaprezentowali swoje liczne talenty. Wsparli ich: druhna Justyna Hryszko i druh Marcin Cupak oraz Anna Czubek i druh Tomasz Rajski z 2 DH.
 • 21 lutego 2016 r.  - w przeddzień Dnia Myśli Braterskiej w sanockim Domu Harcerza odbyło się, już tradycyjnie, Spotkanie Harcerskich Pokoleń. Tegoroczne poświęcone było postaci wybitnego instruktora - śp. hm. Czesława Borczyka, komendanta hufca w latach 1929-1931
   i 1957-1964. Było także okazją do wręczenia odznak "Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej" w podzięce za wieloletnie wspieranie pracy harcerskiej. Złotą odznakę otrzymał Pan Józef Masłyk, a srebrne: Fundacja Karpacka Polska, Pani Bogusława Bętkowska, Pani Katarzyna Borys, Pani Bożena Kuzian, Pan Wojciech Pajestka i Pan Ireneusz Marczak. Zaproszenie harcerzy przyjął też Nadleśniczy z Leska - Józef Kosiba, któremu wręczono odznakę 25 – lecia akcji "Florek" . Spotkanie w harcerskim kręgu z okazji DMB to także czas podziękowań dla drużynowych - harcerskich wolontariuszy: Druhny phm. Maria Kurkarewicz
  i hm. Magdalena Bodziak otrzymały wysokie wyróżnienie od władz naczelnych - Listy pochwalne Naczelnika ZHP, a Druhna phm. Katarzyna Chowaniec została uznana przez komendę hufca "Instruktorem Roku 2015". Podczas spotkania Druh Jakub Kwaśniewicz złożył Zobowiązanie Instruktorskie.
  W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób. Zokazji DMB odbyły się także dwa konkursy– konkurs literacki na najlepszą relację z wydarzenia harcerskiego w 2015 roku oraz konkurs plastyczny na najpiękniejsza kartę z pozdrowieniami.
 • Harcerska Kropla Braterstwa - pełnoletni wędrownicy i instruktorzy z okazji Dnia Myśli Harcerskiej podejmują służbę honorowo oddając krew.
 • 5 marca 2016 r. - Sanocki Dom Kultury, Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „Na morską nutę”. Prowadzenie: Natalia Mazur z 11 DH i Mateusz Burczyk z HKT. Dekoracja, przygotowanie nagród - phm. Katarzyna Chowaniec. Sponsorzy nagród: Burmistrz Miasta Sanoka, Fundacja Karpacka Polska i Pani Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Goście: Pan Stanisław Chęć, Z-ca Burmistrza, Pani Lidia Mackiewicz-Adamska, Pani Bolesława Witkowska, Pani Teresa Zając, Rodzice i Dziadkowie zuchów i harcerzy
  Wyniki festiwalu:
  Kategoria zuchy (7-10 lat):
  I miejsce - zuchy z 15 DH w Jaćmierzu
  II miejsce – zuchy z 9 DH w Sanoku
  III miejsce – 5 Gromada Zuchowa „Zuchy z Czerwonego Lasu” z Sanoka
  Kategoria harcerze (11-13 lat):
  I miejsce - 4 Drużyna Harcerska „Dolina Sanu” z Sanoka
  II miejsce - 42 Drużyna Harcerska przy SP w Prusieku
  III miejsce - 15 DH im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” z Jaćmierza
  Soliści w kategorii harcerze:
  I miejsce – Gabriela Drwięga z 4 DH
  II miejsce – Sebastian Burczyk z 4 DH
  III miejsce - Laura Wawrzkiewicz z 54 DH
  Kategoria harcerze starsi (14-16 lat):
  I miejsce – 5 Drużyna Harcerska im. Janka Bytnara „Rudego” z Sanoka,
  II miejsce – 11 Drużyna Harcerska z Bukowska
  Soliści w kategorii harcerze starsi: I miejsce - Mateusz Burczyk z HKT, II miejsce – Amelia Krzysztyńska z 54 DH, III miejsce – Jakub Janik z 5 DH.
  Duety w kategorii harcerze starsi: I miejsce - Kinga Klimek i Natalia Przyboś z 11 DH oraz Oliwia Radwańska i Aleksandra Bąk z 5 DH
  Kategoria drużyny wielopoziomowe:
  I miejsce: 54 DH im. Kurierów Beskidzkich ZWZ- AK z Sanoka,
  II miejsce: Harcerski Klub Turystyczny,
  Drużyny wędrownicze - II miejsce – 2 DH Mouse” im. Aleksandra Kamińskiego, drużynowy – Mateusz Piekut.
  Wystąpiło- 11 drużyn, 6 solistów i 2 duety, łącznie - 175 osób.
 • 18 marca - reprezentacja sanockiego hufca (6 druhenek z 54 DH z zastępcą komendanta - pwd. Radosławem Masłykiem) uczestniczyła w Drodze Krzyżowej Służb Mundurowych, którą prowadził ks. hm. Tomasz Latoszek, komendant Hufca Bieszczadzkiego.
 • 23 marca,  Wielka Środa  – Harcerska Droga Krzyżowa po Górach Słonnych z udziałem licznych osób spoza harcerstwa. Harcerską Drogę Krzyżową po raz pierwszy poprowadził nasz duszpasterz, franciszkanin, ojciec Stanisław Lelito. Modliliśmy się w wielu intencjach, m.in. za ofiary zamachu w Belgii, za patrona hufca, śp. ks. harcmistrza Zdzisława Peszkowskiego (autora rozważań czytanych podczas tej Drogi Krzyżowej), za śp. phm. Bogusława Ciupkę, wieloletniego instruktora, zastępcę komendanta hufca w 2 rocznicę śmierci, za ks. Wiesława Siwca, kapelana hufca, inicjatora Harcerskiej Drogi Krzyżowej zmarłego 14 maja 2008 r. oraz za druha Bogumiła Żabę, wnuka gen. Nikodema Sulika , dowódcy 5. Dywizji Kresowej w II Korpusie WP, instruktora ZHP pgK, szwagra Krystyny Małkowskiej, którego pogrzeb odbył się 22 marca w Manchesterze, a także za wszystkich poległych, pomordowanych i zamęczonych w latach II wojny światowej.
 • Warty harcerskie w Wielką Sobotę (26 marca) przy Bożym Grobie w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku pełnili harcerze z HKT, 5 DH, 2 DH, 13 DH i 54 DH, natomiast w Prusieku z 42 DH
 • 9 kwietnia 2016 r. - w Domu Harcerza odbyły się hufcowe eliminacje XXIV Ogólnopolskiego Harcerskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”.
  W czterech kategoriach wiekowych wystąpiło 18 recytatorów. Zdobywcy pierwszych miejsc (zuchenka Nikola Kiełbasa z 15 DH, harcerka Justyna Jakiel z 15 DH, Mateusz Burczyk z HKT, wędrowniczka Natalia Mazur z 11 DH) wzięli udział w eliminacjach wojewódzkich. Nagrody ufundował Burmistrz Sanoka . Eliminacje przygotowała hm. Magdalena Zgódko.
 • Wieczory Miłosierdzia w Zboiskach – od 10 kwietnia do 11 listopada (drugi piątek miesiąca) pełniliśmy służbę – warty z pochodniami wzdłuż trasy procesji). Wyróżniła się 11 DH z Bukowska oraz HKT, 54 DH i 5 DH z Sanoka.
 • Współorganizacja ze Związkiem Sybiraków obchodów Dnia Katyńskiego (12 kwietnia).
 • 3 maja 2016 r. – w godz. 11.00 - 13.30 - udział drużyny sztandarowej w uroczystościach powiatowo-miejskich Święta Konstytucji, wystawienie wart i odbieranie wieńców i wiązanek kwiatów. A o godz. 14.00 wyjechaliśmy w Bieszczady, aby przeprowadzić program „Bieszczady żegnają Marię Harasymowicz” - spełniliśmy życzenie Marii Harasymowicz - głóg na Przełęczy Wyżnej został posadzony. Pan Edward Marszałek napisał relację: "Pamięci Marii Harasymowiczowej poświęcone było spotkanie na Przełęczy Wyżnej w Bieszczadach przy pomniku Jerzego Harasymowicza, które zgromadziło harcerzy, leśników i turystów.Wcześniej w kościele w Wetlinie odprawiona została Msza św. za spokój duszy zmarłej niedawno Marii Harasymowiczowej, która przez wiele lat była czynnym uczestnikiem Bieszczadzkich Biesiad Literackich imienia swego męża Jerzego, organizowanych przez harcerzy w Myczkowcach oraz corocznych Harasymiad, organizowanych w Komańczy.Następnie przy pomniku na przełęczy córki Harasymowiczów - Katarzyna i Sława, w asyście Grażyny Zagrobelnej, dyrektor RDLP w Krośnie i Stanisława Bielawki, wójta Gminy Komańcza, posadziły głóg upamiętniający postać Marii.Krótką modlitwę za duszę zmarłej poprowadził franciszkanin, ojciec Stanisław Lelito, duszpasterz harcerzy z Sanoka. Był też czas na wspomnienia i pożegnania.
  - Pożegnaliśmy panią Marię na cmentarzu w Krakowie, ale wiemy, jak mocno związana była
  z Bieszczadami, jak bardzo ułatwiała młodym ludziom kontakt z wierszami, które góry poruszają
  i właśnie dlatego chcieliśmy, żeby w tym krzewie głogu w symboliczny sposób trwała wśród połonin - powiedziała hm. Krystyna Chowaniec, główna organizatorka wydarzenia.

  - Wszyscy tu obecni znamy poezję Jerzego Harasymowicza, który przez całe dziesięciolecia inspirował miłośników gór - mówiła Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie. - Przez ostatnie kilkanaście lat dobrym duchem Bieszczadów była jego żona Maria, z którą łączyły nas - leśników - przyjazne relacje. Chciałabym, żeby te kamienie i głóg obok rosnący pomogły zachować pamięć o wspaniałych ludziach, zakochanych w przyrodzie gór. Nie wszyscy wiedzą, że Jerzy Harasymowicz był leśnikiem, ale my o tym często przypominamy - zaznaczyła dyrektor Zagrobelna.Finałem spotkania był montaż słowno-muzyczny "Dla Marii" z wykorzystaniem tekstów Harasymowicza w wykonaniu sanockich harcerzy. Organizatorami wydarzenia byli: Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie i Gmina Komańcza.”
 • 14 maja -  VIII Harcerski Rajd Szlakiem Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK. - rozpoczął się grą terenową w Baligrodzie, podczas której uczestnicy mieli okazję poznać m.in. historię miejscowego kirkutu oraz czołgu znajdującego się na rynku miasteczka i zapalić znicz przed tablicą poświeconą mieszkańcom Baligrodu zamordowanym przez UPA. Potem wyruszyli
  z Bystrego Doliną Rabskiego Potoku, ścieżką przyrodniczą wytyczoną przez Nadleśnictwo Baligród. Po drodze harcerze poznali m.in. tajemnice sztolni, "Rabskiego Źródła", rezerwatu "Gołoborze", a przede wszystkim historię przebiegających tędy tras kurierskich AK na Węgry.
  W jednej z wiat spotkali się z leśnikami, którzy podarowali wszystkim uczestnikom  rajdu przewodniki po okolicy.
 • 21 maja – wyjazd do Lwowa, uroczystość 105. rocznicy powstanie pierwszych drużyn -  105 lat temu, 22 maja 1911 roku, Andrzej Małkowski wydał rozkaz, którym powoływał 4 pierwsze lwowskie drużyny skautowe. Dzień wcześniej 21 maja 1911 powstała we Lwowie Naczelna Komenda Skautowa. Uczciliśmy te ważne wydarzenia odwiedzając w dniu 21 maja 2016 r. Lwów oraz składając kwiaty i zapalając znicz pamięci przed tablicą poświęconą Oldze i Andrzejowi Małkowskim w katedrze lwowskiej. Z okazji jubileuszu Poczta Harcerska Sanok 72 wydała specjalną metalową odznakę, kartkę pocztową, 2 znaczki. Każdy uczestnik uroczystości otrzymał pamiątkowy dyplomik. Oddaliśmy także hołd Orlętom Lwowskim i zwiedziliśmy miasto.
  W wyjeździe do Lwowa uczestniczyła także 4-osobowa  reprezentacja Hufca Bieszczadzkiego
   w Lesku z komendantem ks. hm. Tomaszem Latoszkiem na czele.
 • XIX Zlot Harcerzy Ekologów  (27-29 maja 2016) - uroczystym apelem z udziałem komendanta Chorągwi Podkarpackiej ZHP, wręczeniem nagród, dyplomów, podziękowań i odznak zakończył XIX Zlot Harcerzy Ekologów podsumowujący XXVII edycję Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej "Florek". Zlot zgromadził rekordową liczbę uczestników (na apelu było 170 osób) głównie z Podkarpacia, ale przyjechali także harcerze i zuchy aż Wałcza. Podczas pobytu na bazie sanockiego hufca "Berdo" w Myczkowcach "florkowcy" poznali okoliczne rezerwaty przyrody, obserwowali gwiezdne bieszczadzkie niebo, pływali rowerkami po jeziorze, ale przede wszystkim wymieniali się doświadczeniami i wykonali fantastyczną wystawę swoich prac
  i meldunków. W sobotę wieczorem wspólnie modlili się podczas polowej Mszy Św. Całoroczną akcją "Florek" oraz przygotowaniem zlotu kierował sztab z hm. Magdaleną Zgódko na czele.
  W akcji "Florek" uczestniczyło 27 zespołów.

Finaliści XXVII edycji Harcerskiej OgólnopolskiejAkcji Ekologicznej „Florek”:
Kategoria zuchy:
I miejsce - klasa II A "Ekoludki" z Dębicy
II miejsce - 11 GZ "Laskowe orzeszki" z Jedlicza
III miejsce - 18 GZ "Smerfowa Gromada ze Smerfowego Lasu" z Jaszczwi
III miejsce - 42 GZ "Stokrotki" z Prusieka
IV miejsce - 15 GZ" Płonące Iskierki" z Krowicy Samej
IV miejsce - 1 WGZ „Bursztynki” z Wałcza
V miejsce - 54 GZ "Wilczki z Zielonej Doliny" z Sanoka
Kategoria harcerze:
I miejsce - 77 DH "Czarne Orły" z Parkosza
II miejsce - 5 DH z Lipin
III miejsce - 2 HDW "Złota Szekla" z Wałcza
IV miejsce - 9 DH z Krowicy Samej
V miejsce - 42 DH z Prusieka
VI miejsce - Szkolne Koło LOP z Mielca
VII miejsce - 6 DH NS "Słoneczniki" z Rzeszowa
VIII miejsce - 15 DH z Jaćmierza

Kategoria harcerze starsi/gimnazjaliści/ekolodzy:
I miejsce - Młodzi Zagórscy Ekolodzy z Zagórza
II miejsce - Koło Ekologiczne z Chorzelowa
III miejsce - "Grupa" ZS nr3 z Sanoka

Sponsorzy akcji: WFOŚiGW w Rzeszowie, Burmistrz Sanoka, Nadleśnictwo Lesko, Elżbieta Łukacijewska.

·         8 - 16 czerwca – wystawa w Sanockim Domu Kultury8 czerwca w Sanockim Domu Kultury odbyło się uroczyste otwarcie wystawy ilustrującej przebieg XXVII edycji Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji "Florek". Było także okazją do podziękowania sponsorom oraz wręczenia nagród drużynom, które nie mogły uczestniczyć w zlocie (gromada i drużyna z Krowicy Samej - Hufiec Lubaczów), a także nagrody specjalnej dla Zespołu Szkół w Chorzelowie. Wystawa w holu SDK była czynna do czwartku, 16.06.16. Relacja w TV Obiektyw.
 • 17-19 czerwca – XVIII Złaz Seniorów Chorągwi Podkarpackiej ZHP w ośrodku „Berdo”
 • 17-18 czerwca – biwak podsumowujący rok pracy harcerskiej -  odbył się biwak drużyn (68 uczestników) podczas którego realizowaliśmy elementy programu „966 – dawno, dawno temu, kiedy wszystko się zaczęło” (gra terenowa wokół Jeziora Myczkowieckiego przygotowana przez 13 DH), a przy wieczornym ognisku podsumowaliśmy mijający rok szkolny.
 • 26 czerwca - w niedzielne popołudnie gościliśmy w Domu Harcerza naszego wielkiego przyjaciela, byłego instruktora sanockiego hufca, znanego i lubianego artystę - Artura Andrusa. Mogliśmy chociaż symbolicznie odwdzięczyć się za udzielone wsparcie i wręczyć Złotą Odznakę "Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej".
 • 5 lipca -byliśmy współorganizatorem uroczystości 76. rocznicy rozstrzelania na górze Gruszka za Tarnawą Górną 112 więźniów niemieckiego więzienia w Sanoku, zatrzymanych
  w drodze do granicy z Węgrami, w drodze do tworzącej się we Francji polskiej armii. Wartę honorową wystawił 21. Batalion Logistyczny 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, a poczty sztandarowe: Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej, Koło ŚZŻAK w Sanoku i Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej. Uroczystośćrozpoczęła się na Cmentarzu Centralnym
  w Sanoku, przy zbiorowej mogile pomordowanych. Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu państwowego harcerz Mateusz Polański odczytał „Apel poległych”, podczas którego wymieniono nazwiska rozstrzelanych i miejscowości z których pochodzili. Modlitwę za rozstrzelanych odmówił duszpasterz harcerzy Archidiecezji Przemyskiej, ks. Marek Duda. Po złożeniu wiązanek kwiatów uczestnicy uroczystości udali się na miejsce egzekucji. Miejsce Pamięci Narodowej otoczone jest stałą troską młodzieży szkolnej, leśników i mieszkańców Tarnawy, zostało pięknie odnowione w 2014 roku staraniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawie Dolnej. Tam prowadząca uroczystość, hm. Krystyna Chowaniec, komendantka sanockiego hufca, przedstawiła dramatyczne wydarzenia, które rozegrały się w tym miejscu 76 lat temu. Po złożeniu kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym ofiary egzekucji druhna Paulina Myćka odczytała wiersz Iwony Krzepkowskiej-Bułat - "Po co Wam to było Chłopcy?" Pod koniec uroczystości miał miejsce harcerski akcent – przyrzeczenie harcerskie złożyła Anna Rajtar.

  Uroczystość zakończono odśpiewaniem hymnu harcerskiego.
 • 72 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiegopierwszego sierpnia uczciliśmy 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego grą terenową "Szare Szeregi". Harcerze byli "partyzantami", którzy mieli dostać się do Warszawy, aby pomóc "powstańcom" - wszyscy pokonali poszczególne przeszkody. Grę przygotowała 5 DH, a koordynatorem był drużynowy Michał Polański. W tym dniu zapaliliśmy także znicze pamięci na mogiłach sześciorga powstańców, spoczywających na sanockim cmentarzu. Przypomniane zostały także Ich biogramy. Razem z harcerzami hołd bohaterom oddali przedstawiciele sanockiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"
 • XIV Bieszczadzka Biesiada Literacka „Pamięci Jerzego Harasymowicza” – 21 sierpnia - biesiada rozpoczęła się spotkaniem w hali sportowej, podczas którego zaprezentowano biografię Jerzego Harasymowicza i wspominano poprzednie biesiady, na których gościła śp. Maria Harasymowicz. Wręczono także nagrody i dyplomy laureatom konkursu poetyckiego - Maciejowi Modzelewskiemu i Paulinie Myćka. Nie przyjechała laureatka Aleksandra Kowalik - nagroda została wysłana poczta. Sponsorem biesiady była Fundacja Bankowa im. dr. Mariana Kantona. Listy i emaile z pozdrowieniami przesłali: Dyrektor RDLP w Krośnie - Pani Grażyna Zagrobelna (odczytał list Zbigniew Pawłowski – Nadleśniczy z Leska), Naczelnik ZHP - hm. Małgorzata Sinica, dr Jolanta Mazur – Fedak. Podczas biesiady odbyły się warsztaty (origami, pisania ikon, plastyczny „Bieszczadzkie Anioły, literacki i muzyczny) oraz koncert zespołu „Smereko”. Wieczorny koncert przy ognisku przygotowany przez harcerzy sanockich był na bardzo dobrym poziomie artystycznym. Delegacja hufca i leśników zapaliła znicze przed pomnikiem Harasymowicza i głogiem „Maria” na Przełęczy Wyżnej.
 • 27 sierpnia - podczas II Zjazdu Karpackiego zorganizowanego w 80. rocznicę Zjazdu Górskiego, który odbył się w dniach 24-28 sierpnia w Sanoku, pełniliśmy w sobotę wieczorem (27 sierpnia) wartę przy wielkiej watrze (rozpalona została "naszą" pochodnią), a poczet sztandarowy hufca uczestniczył w niedzielnych uroczystościach na zamku i w skansenie.
 • 77 rocznica bitwy pod Bykowcami - w dniu 10 września 2015 r.  reprezentacja hufca uczestniczyła w uroczystościach organizowanych przez gminę Sanok, Dyrekcję Regionalną Lasów Państwowych w Krośnie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bykowce „Moja Wieś” im. Stanisławy Tarnawieckiej i 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich. Harcerze pełnili wartę przy pomniku oraz odbierali kwiaty.
 •  17 września 2016 r. -  udział w uroczystościach 77. rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę; uczestnictwo pocztu sztandarowego we mszy świętej, wystawienie wart harcerskich przy Krzyżu Golgoty na Cmentarzu Centralnym, pomniku „Synom Ziemi Sanockiej poległym za Polskę” i Krzyżem Golgoty Wschodu w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku. Złożenie kwiatów. Harcerze z 5 DH wystawili sztandar Koła ŚZŻAK.
 • 19 września - z inicjatywy naszego hufca, przy ogromnej pomocy Nadleśnictwa Cisna i wielu prawdziwych Przyjaciół (m.in. architekt Mariola Sidor, geodeci Katarzyna i Grzegorz Poliwkowie, Pracownia Plastyczna "Krokus" Heleny Haręnża) 19 września 2016 r. w Żubraczem koło Cisnej odsłonięto tablicę poświęconą Jadwidze z Gedroyciów Kociatkiewicz. Ceremonii odsłonięcia dokonali: córki Anny Pauliny Filipiak (najbliższej współpracownicy Jadwigi Kociatkiewicz) - Alina Frąckowiak i Czesława Łojek, Janusz Barecki - wnuk Jadwigi Kociatkiewicz, Renata Sczepańska – Wójt Gminy Cisna oraz Władysław Chmurski – Nadleśniczy w Cisnej. Poświęcili tablicę
  i odmówili modlitwę za organizatorów, kurierów, przewodników oraz prowadzących punkty przerzutowe na trasie kurierskiej „LAS”, za rodziny Gedroyciów, Kociatkiewiczów, Filipiaków
   i Woźniców, którzy na tej ziemi z poświęceniem i odwagą walczyli o wolność Polski, księża: ks. hm. Tomasz Latoszek, ks. Andrzej Szkoła i ks. Zbigniew Łuc. Następnie w Cisnej odbyła się sesja popularnonaukowa na temat przerzutów granicznych; referaty wygłosili - Andrzej Romaniak i hm. Krystyna Chowaniec, koordynatorka całego przedsięwzięcia. Umieszczenie tablicy
  w Żubraczem było częścią projektu "Trasa kurierska Las" wspartego przez Muzeum Historii Polski w ramach programu "Patriotyzm Jutra 2016". Tablicę wykonano w Zakładzie Kamieniarskim Jana Kwolka. Listy do uczestników uroczystości na ręce  komendantki hufca skierowali: poseł Piotr Uruski i Naczelnik ZHP, hm. Małgorzata Sinica.
 • 23 września 2016 r. – święto 2 pułku strzelców podhalańskich, udział delegacji i złożenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym 2 psp na terenie dawnej jednostki wojskowej.
 • 23-24 września 2016 - zuchy i harcerze Hufca ZHP Ziemi Sanockiej uroczyście zainaugurowali nowy rok pracy harcerskiej. Zlot hufca z okazji Harcerskiego Startu rozpoczął się w piątek wieczorem od biwaku w Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku. Wieczorne spotkanie poświęcone było przygotowaniom do sobotnich zajęć. Główny dzień zlotu, sobota, rozpoczął się od Mszy Św. w kościele franciszkańskim. Zuchy, harcerze i instruktorzy podczas nabożeństwa odprawionego przez Ojca Stanisława,duszpasterza hufca, dziękowali za udane wakacje, za bezpieczne obozy
   i kolonie, a także za 105 lat funkcjonowania drużyn harcerskich na Ziemi Sanockiej, ponieważ właśnie we wrześniu 1911 roku w Sanoku powstała I Drużyny Skautowej im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Prosili także o Bożą opiekę w nowym roku pracy.
  Po nabożeństwie zuchy udały się na wędrówkę uczestnicząc w rajdzie „7 Milowe Buty”, a harcerska młodzież uczestniczyła w II Turnieju Sprawnościowym „Każdy może byś rycerzem” wspartym finansowo przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty (zawody wspinaczkowe na nowej ściance Harcerskiego Klubu Górskiego "Born to climb" w Centrum Sportów Ekstremalnych, zawody łucznicze, gra InO, pierwsza pomoc przedmedyczna, których współorganizatorem było Stowarzyszenie Wychowawców "Eleusis"). Jedna grupa zwiedziła także Muzeum Historyczne w Sanoku.
  Dzień zakończył się w ośrodku „Sosenki” podsumowaniem turnieju, apelem i harcerskim ogniskiem. A także poczęstunkiem – kiełbaski z grilla.
 • 27 września -harcerze oraz członkowie Klubu Historycznego im. AK uczcili 77 rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego biorąc udział w Wieczornicy Patriotycznej zorganizowanej w Domu Harcerza. Właśnie 27 września w 1939 roku utworzono Służbę Zwycięstwu Polski, pierwszą konspiracyjną formację wojskową. W tym dniu do konspiracji przeszedł także ZHP, przyjmując kryptonim "Szare Szeregi. Podczas wieczornicy hm. Krystyna Chowaniec przybliżyła słuchaczom organizację, sposoby działania oraz sylwetki bohaterów PPP. W czasie spotkania głos zabrali również świadkowie omawianych wydarzeń, żołnierze AK: pan Michał Chodakowski i pan Aleksander Roman (prezes honorowy Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Sanoku). Zebrani mieli możliwość rozmawiania z kombatantami
   i uzyskania wiadomości, których nigdy nie znajdą w podręcznikach szkolnych. Wspomnieniami
  o swoim ojcu, żołnierzu AK, podzielił się także hm. Jerzy Kwaśniewicz. Druh przyniósł na spotkanie oryginalne dokumenty i biało-czerwoną opaskę ojca. Podczas wieczornicy legitymację członka nadzwyczajnego ŚZŻAK otrzymał dh. Krzysztof Rajtar.
 • 15 października -XVI Złaz Hufca ZHP Ziemi Sanockiej "Śladami Jana Pawła II po Bieszczadach i Beskidzie Niskim" - harcerze, po obejrzeniu plenerowego muzeum wypału węgla i zagrody żubrów w Mucznem, wędrowali przez Bukowe Berdo i Krzemień na Tarnicę. Tam, pod krzyżem wzniesionym na pamiątkę pobytu św. Jana Pawła II odśpiewali Modlitwę Harcerską. A potem w pięknym słońcu, radując się cudnymi widokami, zeszli do Wołosatego. Każdy uczestnik złazu otrzymał pamiątkowy dyplom i folder z opisem pobytów księdza Karola Wojtyły, późniejszego Ojca Świętego - Jana Pawła II, w tej części Bieszczadów. Złaz odbył się
  w przededniu 38. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę św. Piotra.
  W rajdzie  udział wzięło 35 osób; kadra: phm. Katarzyna Chowaniec, dh. Michał Polański, hm. Kazimierz Kisiołek.
 • 25-27 października – zbiórka zniczy w ramach  akcji "Światełko dla Łyczakowa” (ok. 200 sztuk zniczy zebrano).
 • 30 października – udział w Orszaku Świętych (15 osób  kilku drużyn sanockich)
 • Kwesty na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. św. Zygmunta Gorazdowskiego
  i
  Towarzystwa Brata Alberta (1 listopada) i Stowarzyszenia Opieki nad Starymi Cmentarzami w Sanoku (31.10 i 2.11)Cmentarz Centralny w Sanoku oraz w dniu 1 listopada na rzecz Tow. Pomocy im. Św. Brata Alberta w Łukowem (64 DH) i  Bukowsku (11 DH).
 • Wszystkich Świętych - 80 stroików z biało-czerwonymi kokardkami położono na grobach żołnierzy, instruktorów i harcerzy oraz przed Dębami Katyńskimi. Przedtem uporządkowano
  i udekorowano mogiły, którymi opiekują się poszczególne drużyny.
 • Święto Niepodległości – 10 listopada braliśmy udział w posadzeniu brzozy "Inka" dla uhonorowania Danuty Siedzikówny, a wieczorem odbył się harcerski apel przed  pomnikiem Tadeusza Kościuszki. 11 listopada wystawialiśmy drużynę sztandarową, pełniliśmy warty honorowe, a harcerki odbierały kwiaty. Poczet sztandarowy z asystą wystawiła także 5 DH dla Koła ŚZŻAK.. Liczny udział – ok. 50 harcerzy i instruktorów.
 • Wieczornica patriotyczna  w kościele pw. Chrystusa Króla – 13 listopada 2016, przygotowana pod kierunkiem phm. Katarzyny Chowaniec, przez harcerzy z kilku drużyn. Bardzo wysoka ocena widzów.
 • Starszoharcerska Nocka na Luzie – trzydniowy biwak wędrowników, przygotowywany samodzielnie przez młodzież, odbył się w Łukowem w dniach 25 - 27 listopada.  W programie warsztaty umiejętności harcerskich, dyskusje, gry terenowe. Komendant – hm. Daniel Bielak.
 • Zuchowe Mikołajkiw dniu 3 grudnia, w Zagórzu. Uczestniczyło tylko 5 gromad zuchowych (70 osób). W pięknej zimowej scenerii zuchy z 5 gromad (9 Wielopoziomowa DH z Olchowiec, 15 GZ z Jaćmierza, 54 GZ z Sanoka, 69 GZ i 4 GZ z Zagórza) spotkały się ze św. Mikołajem. Jednak nie było to takie proste - zuchy musiały pójść po Mikołaja do ruin klasztoru oo. Karmelitów Bosych i po drodze wykonać kilka poleceń, które im przekazali elf, aniołek i renifer. Przy głównej bramie każdą gromadę witał mnich, który opowiedział dzieciom historię tego pięknego miejsca. Na wołanie zuchów z ruin kościoła, brodząc w śniegu po kolana, wyszedł Mikołaj, a potem w korowodzie wszyscy przeszli do gościnnej Szkoły Podstawowej w Zagórzu, gdzie każda gromada otrzymała prezenty. Po poczęstunku były zuchowe pląsy i ulubione zabawy z chustą.
 • 17-24 grudnia – przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju na terenie całego powiatu Sanockiego. Udział w uroczystości rozesłania BŚP organizowanym przez komendę Chorągwi Podkarpackiej w dniu 17 grudnia. Szczególnie uroczysty charakter miało przekazanie życzeń
  i Światełka do kościołów oraz władzom miasta podczas Opłatka na Rynku w dniu 23 grudnia. BŚP zaniesiono także do Domu Dziecka, schroniska dla bezdomnych i hospicjum (HKT). Komendantka zawiozła Światełko seniorom.
 • 18 grudnia 2016 r. harcerska wigilia - w Domu Harcerza spotkali się instruktorzy i wędrownicy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej przy Betlejemskim Światełku, aby złożyć sobie życzenia, a także podsumować mijający 2016 rok. W świąteczny nastrój wprowadzili nas pięknym śpiewem i grą na gitarze, flecie i akordeonie harcerki (Anna Czubek, Natalia Krowiak z 10 DH i Lidia Przygórzewska z HKT) i harcerze z Harcerskiego Klubu Turystycznego (Mateusz Burczyk
   i Przemek Sech). Spotkanie było także okazją do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego przez Druhnę Basię Sikora, która wkrótce będzie tworzyć drużynę przy SOSzW w Sanoku, a także przez Druhenkę z 64 DH w Łukowem. Dokonując podsumowania 2016 r. komendantka wręczyła nominację na stopień podharcmistrza  Dh. Radosławowi Masłykowi, a na funkcję drużynowego
  5 DH - Dh. Dawidowi Grządzielowi oraz podziękowała wszystkim wspierającym pracę hufca,
  w tym uczestniczącej w spotkaniu Pani Magdalenie Czytajło. Można było również obejrzeć wystawę kartek świątecznych i stroików wykonanych w ramach konkursu przez zuchów, harcerzy i instruktorów. Przygotowania do spotkania koordynowała phm. Katarzyna Chowaniec.
 • 30 grudnia – spotkanie w sali herbowej Urzędu Miasta -  reprezentacja hufca (władze hufca, drużynowi i przedstawiciele drużyn z terenu Sanoka) spotkali się, na zaproszenie Burmistrza Sanoka, z Panami Burmistrzami - Burmistrzem Sanoka, Tadeuszem Pióro i zastępcami - Panem Edwardem Olejko i Panem Stanisławem Chęciem. W sympatycznej, ale też rzeczowej atmosferze rozmawiano o pracy harcerskiej i planach na przyszłość. Była to także okazja podziękowania władzom miasta za wspieranie pracy harcerskiej - Pan Tadeusz Pióro otrzymał srebrną odznakę "Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej". Pan Burmistrz również skierował do nas słowa podziękowań za aktywne uczestnictwo w akcjach charytatywnych i uroczystościach patriotycznych. Jednym z tematów była 10. rocznica śmierci ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego, Honorowego Obywatela Miasta Sanoka, która przypada 8 października 2017 r.

 

                        9. Harcerska Akcja Zimowa i Letnia:

HAZ 2016

Lp.

Nazwa formy wypoczynku zimowego/zajęć szkoleniowych

 

Termin

 

Kadra

 

Liczba uczestników

 

1.

 

2 biwaki hufca w Besku

lutego

hm. Daniel Bielak

pwd. Radosław Masłyk

pwd. Sabina Adamska

 

34

 

2.

 

Biwak HKT w Czarnej

 

18-21 lutego

phm. Katarzyna Chowaniec

Magdalena Adamkiewicz

Katarzyna Adamkiewicz

 

31

 

3.

 

Biwak 5 GZ i 54 GZ w Trepczy

 

26-27  lutego

hm. Daniel Bielak

pwd. Justyna Hryszko

pwd. Martyna Łuczka

pwd. Sabina Adamska

 

25

 

4.

 

Dzień z Druhem Wickiem

 

23 lutego

phm. Katarzyna Chowaniec

pwd. Justyna Hryszko

Mateusz Piekut

pwd. Martyna Łuczka

pwd. Jakub Kwaśniewicz

 

45

 

5.

SP Nowy Łupków -  Zuchowa Nocka (dzieci z III-VI kl.).

  pwd. Magdalena Kilar

15

 

6.

Wycieczka „Śladami AK po Sanoku”

 

hm. Krystyna Chowaniec

Agnieszka Polańska

 

10

 

7.

 

Kurs przewodnikowski (cz. 1)

24-26 lutego

hm. Elżbieta Gałązka

hm. Waldemar Basak

hm. Alina Basak

hm. Daniel Bielak

hm. Krystyna Chowaniec

 

22

8.

Kurs zastępowych i przybocznych

24-25 lutego

hm. Elżbieta Gałązka

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAL 2016

 

Lp Nazwa formy wypoczynku i termin

Liczba uczestników

Kadra

 

1.

Kolonia zuchowa

27.06 – 04.07.2016

41

Komendant – phm. Maria Kurkarewicz

Wychowawcy: pwd. Angelika Borys, pwd. Martyna Łuczka, pwd. Kornel Komenda

4.

Obóz wypoczynkowo-szkoleniowy w Szklanej Hucie k. Białej Góry

1-16. 07.2016

43

Komendant –

phm.  Katarzyna Chowaniec, wychowawcy:

pwd. Małgorzata Nastała

Paulina Jabłonowska

Tomasz Rajski

Karol Bonarski – oboźny

Zajęcia archeologiczne – dr Roksana Chowaniec i mgr Monika Stobiecka z UW

5.

Obóz szkoleniowo-krajoznawczy Polskiego Związku Wędkarskiego

(18- 31. 07. 2016)

67

Komendant – hm. Ewa Wojtuszewska. Wychowawcy: phm. Iwona Ryndak, Radomir Buglewicz, Aleksandra Wójcik, Karolina Ryba oraz 6 instruktorów PZW

6.

Obóz naukowy – obserwacje astronomiczne i przyrodnicze

14

Komendant – hm. Krystyna Chowaniec

Wychowawca – Agnieszka Polańska

Program- Robert Bury, Andrzej Bury

7.

Obóz wypoczynkowo-szkoleniowy w Myczkowcach

18-24 sierpnia 2016

33

Komendant – hm. Krystyna Chowaniec, wychowawcy –  Mateusz Piekut i pwd. Sabina Adamska

8.

Biwak szkoleniowy w Myczkowcach

20-22.08.2016

10

Komendant – hm. Krystyna Chowaniec,  wychowawcy – hm. Kazimierz Kisiołek, pwd. Janusz Masłyk
Razem: 208 24

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10. Szkolenie drużynowych, przybocznych i zastępowych:

 • Kurs przewodnikowski organizowany przez ZKK hufca (luty – maj ) – ukończyło 19 osób, w tym 11  z naszego hufca. Zaświadczenie o uczestnictwie otrzymało 6 osób, w tym 5 z Hufca Ziemi Sanockiej.
 • Szkolenie „Drużyna PRO” organizowane przez GK ZHP w 2016 r. –  5 osób.
 • Kurs zastępowych – 10

Inne formy:

 • Szkolenie drużynowych i przybocznych podczas systematycznie organizowanych zbiórek
  i warsztatów.
 • Prenumerata i udostępnianie pisma „Czuwaj” –zaprenumerowano 5 egzemplarzy pisma, prowadzenie biblioteczki metodycznej, która jest systematycznie uzupełniana o nowości wydawnicze.
 • Przekazanie poradników dla drużynowych i programów w formie publikacji drukowanych.
 • Systematyczne przekazywanie komunikatów materiałów programowych w wersji elektronicznej.

11. Zdobywanie stopni instruktorskich:

    Stopnie przewodnika/przewodniczki:

Rok Otwarte próby Zamknięte pozytywnie Zamknięte negatywnie
2016 16 3 3

 

 

 

Stopnie podharcmistrz/podharcmistrzyni:

Rok Otwarte próby Zamknięte pozytywnie Zamknięte negatywnie
2016 1 (Angelika Borys) 3 (Alina Rychlicka – Indyk, Kornel Komenda, Madosław Masłyk) -

 

 

 

 

 1. Działalność Kręgu Harcerskich Seniorów:

Harcerski Krąg Seniorów regularnie odbywa swoje zbiórki (każdy drugi czwartek miesiąca),
a członkowie Kręgu aktywnie uczestniczą wżyciu hufca. Spotykają się z młodzieżą, uczestniczą
w uroczystościach patriotycznych i środowiskowych, biorą udział w uroczystościach harcerskich. Zawsze są na spotkaniu opłatkowym, Spotkaniu Harcerskich Pokoleń organizowanym z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Seniorzy byli organizatorami XVIII Złazu Seniorów Chorągwi Podkarpackiej ZHP w ośrodku „Berdo”. Druhowie hm. Jerzy Kwaśniewicz i hm. Witalis Andrzej Władyka uczestniczyli w jubileuszu 20-lecia Kręgu Seniora w Krośnie. Druh hm.
J. Kwaśniewicz uczestniczył w 2 spotkaniach projektu realizowanego przez Chorągiew Podkarpacką ZHP „60 na harcerskim szlaku” oraz w XXV Jubileuszowym Ogólnopolskim Złazie Seniorów ZHP w Lublinie (18-21 sierpnia 2016).

          13.  Wydawnictwa własne:

 •  1 numer „Sanockiego Skauta” obejmujący wydarzenia 2015 oku (nakład 200 egz)
 •  Foldery na rajdy piesze oraz odsłonięcie tablicy w Żubraczem.
 • Odznaka, pocztówka i znaczek z okazji 105. rocznicy powołania pierwszych drużyn.

Pocztą kieruje hm. Jerzy Kwaśniewicz. W roku 2016 wydała:

 • 3 metalowe odznaki pamiątkowe (25-lat Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku, 105. Rocznica powołania pierwszych drużyn oraz Rajd „Szlakiem kurierów beskidzkich ZWZ-AK”);
 • Kartę pocztową z okazji utworzenia Naczelnej Komendy Skautowej we Lwowie;
 • 2 znaczki z powyższej okazji;
 • Karta pocztowa z okazji 25-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku;
 • 2 znaczki i bloczek z powyższej okazji;
 • Karta pocztowa „60-tka na harcerskim szlaku”.

 

 1.  Udział w przedsięwzięciach chorągwianych i ogólnozwiązkowych:

a/ chorągiew:

 • 22-24 kwietnia – okolice Równego i Cergowej - Rajd Harcerzy Starszych – patrol z5 DH;
 • 23 kwietnia, Hufiec Bieszczadzki ZHP zorganizował eliminacje wojewódzkie XXIV Ogólnopolskiego Harcerskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”.
  W poszczególnych kategoriach wiekowych wystąpiła czwórka reprezentantów naszego hufca, laureatów eliminacji hufcowych. Do finału w Łodzi (21 maja) zakwalifikowali się, zdobywając pierwsze miejsca, dh. Mateusz Burczyk z HKT w Sanoku (recytował "Oset" J. Harasymowicza
  i fr. powieści "Tętno" Leona Chrapko) oraz dh. Natalia Mazur z 11 DH w Bukowsku (wiersz
  I. Bobowskiej "Pozdrowienia do domu rodzinnego" oraz fr. "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej). Zuchenka Nikola z 15 DH w Jaćmierzu była trzecia, a harcerka Justyna, też z 15 DH, zajęła miejsce drugie.
 • 17-19 czerwca 2016 r. – organizowaliśmy XVIII Złaz Seniorów Chorągwi Podkarpackiej ZHP.
 • 18 czerwca - zuchy z wielopoziomowej 15 DH w Jaćmierzu  zdobyły 1 miejsce na Chorągwianym Festiwalu Piosenki Zuchowej "Słoneczko"
 • 17 grudnia 2016 r. – udział 39 osobowej reprezentacji hufca w chorągwianej uroczystości przekazywania BŚP w Rzeszowie.

b/ szczebel centralny ZHP:

 • 18-20 marca - Rajd Arsenał, odbywający się w rocznicę akcji pod Arsenałem - po prawie 20- letniej przerwie harcerze sanoccy, za sprawą patrolu z Harcerskiego Klubu Turystycznego, uczestniczyli w tym niezwykle ważnym wydarzeniu. W piątek, 18 marca, przed zameldowaniem się w bazie rajdu złożyli hołd Patronowi hufca, odwiedzając Panteon Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej. W sobotę odbyła się gra miejska, podczas której realizowano bardzo ambitne zadania, a wieczorem harcerki i harcerze uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez instruktorów Hufca Mokotów, a drużynowa - phm. Katarzyna Chowaniec wzięła udział w konferencji instruktorskiej. W niedzielę po mszy świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyły się oficjalne obchody 73. rocznicy Akcji pod Arsenałem.
 • Finał Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie” - 21 maja, dwójka naszych harcerzy (Natalia Mazur z 11 DH w Bukowsku z drużynową phm. Ewą Kseniak i Mateusz Burczyk z HKT z drużynową phm. Katarzyną Chowaniec) uczestniczyli w finale XXIV Ogólnopolskiego Harcerskiego Konkursu "Strofy o Ojczyźnie" w Łodzi. W połączonych dwóch kategoriach wiekowych (gimnazjum i liceum) Mateusz zdobył wyróżnienie (przyznano 3 pierwsze miejsca i 2 wyróżnienia). Mateusz recytował wiersz Jerzego Harasymowicza "Oset" oraz fragment powieści "Tętno" Leona Chrapko.
 • ŚDM – służbę medyczną pełnił patrol w składzie: druhny Natalia Mazur, Julia Malmur, Emilia Szaszowska z 11 DH w Bukowsku i phm. Katarzyna Chowaniec; jako wolontariuszka w grupie diecezjalnej pracowała także na ŚDM pwd. Angelika Borys.
 • Zlot Skautów Europy Środkowe (CEJ) – 3 druhny z 5 DH w składzie innych patroli.
 • Udział 2 DH w zlocie środowisk noszących imię hm. Aleksandra Kamińskiego w Jordanowie (22-23 października).
 • „Turniej Zastępów – II edycja” - zastęp „ Leśne Trolle” z 4 DH znalazł się w czołówce II edycji Ogólnopolskiego Turnieju Zastępów organizowanego przez Kwaterę Główną ZHP. Liczba uzyskanych punktów pozwoliła na zakwalifikowanie się do kategorii złotej, w której znalazło się dziewięć najlepszych zastępów harcerskich w Polsce! Oprócz tego turniejowy zastęp w składzie: Szymon Dąbrowski, Michał Kopiec, Łukasz Pilecki, Mateusz Polański, Jan Szczepański i Tomasz Zapotoczny, został też uhonorowany tytułem Chorągwianego Zastępu Mistrzów.
  Turniej przebiegał w trzech etapach (jesiennym, zimowym i wiosennym) od 1 października 2015r. do 30 czerwca 2016r.  
 1. Realizacja zadań w zakresie pozyskiwania środków na działalności oraz zapewniania warunków działania:

             Koszty działalności programowej oraz utrzymania Domu Harcerza pochodzą ze środków pozyskanych w ramach programów, darowizn, umów sponsoringowych, środków przekazanych
w ramach 1 % podatku na rzecz opp, a także wypracowanych podczas akcji letniej (część kadry pracuje nieodpłatnie). Każdego roku pewne kwoty pochodzą również ze środków wypracowanych przez ośrodek „Berdo”.

Załącznik – zestawienie dochodów i wydatków w roku 2016.

Tabela 1 - Zestawienie dotacji i darowizn na działalność statutową Hufca Ziemi Sanockiej w roku 2016

Lp. Rodzaj wpłaty Kwota Uwagi

 

1

Darowizny od osób prywatnych

8000,00

W tym  na CSE – 2100,00

 

2

Darowizny od firm i instytucji

500,00

Nadleśnictwo Komańcza na tablicę informacyjną w Maniowie.

 

3

Zakup nagród przez Gminę Miasta Sanoka

2000,00

Festiwal, Strofy o Ojczyźnie, akcja „Florek”

 

5

Dotacja Gminy Miasta Sanoka

9000,00

Realizacja programu profilaktyki uzależnień

 

7

„Rajdy piesze po Bieszczadach” – dotacja Powiat Sanocki

1820,00

 

 

8

Fundacja Bankowa im. dr. Mariana  Kantona

2500,00

Na XIV Bieszczadzką Biesiadę Literacką pamięci Jerzego Harasymowicza

 Razem:

23 820,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natomiast wsparcia rzeczowego udzieliła właścicielka kwiaciarni Pani Magdalena Czytajło sponsorując wiązanki kwiatów na część uroczystości patriotycznych oraz Pani Helena Haręnża (pracownia plastyczna „Krokus”) – uzupełnienie planszy przy Alei Katyńskiej, wykonanie projektu tablicy do Żubraczego.

Regularnie opłacamy wszystkie zobowiązania. Obecnie naliczone składki odprowadzane są na bieżąco, poprawie uległa ściągalność składek członkowskich, chociaż nadal nie pokrywa całości zobowiązań. Członkowie gromad i drużyn uczestniczyli także w projektach koordynowanych przez Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” – II Turniej „Każdy może być rycerzem”  (dofinansowanie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie) i projekt „Trasa kurierska Las” (dofinansowanie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”).

           

 1. Aktywność kadry w innych jednostkach ZHP:

            Instruktorzy sanockiego hufca pracowali również na rzecz całej organizacji, pełniąc następujące funkcje:

l  hm. Krystyna Chowaniec –  członek centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP

l  hm. Jerzy Kwaśniewicz – wiceprzewodniczący Chorągwianego Sądu Harcerskiego ( funkcję tę pełni nadal, już 5 kadencję);

l  hm. Daniel Bielak-  członek KSI Chorągwi Podkarpackiej ZHP), delegat na  Zjazd ZHP

 1. Motywowanie i nagradzanie instruktorów:
 • Za  2015 rok  tytuł „Instruktora Roku” przyznano phm. Katarzynie Chowaniec.
 • List Pochwalny Naczelnika ZHP otrzymały Druhny – phm, Maria Kurkarewicz i hm. Magdalena Bodziak.
 • Na zakończenie roku szkolnego kadra hufca otrzymała dyplomy z podziękowaniem.
  Listy z podziękowaniem zostały wysłane także do szkól przy których działają gromady i drużyny.
 • Odznaki „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” w roku 2016 przyznano:

Srebrne

Lp. Imię i nazwisko Numer odznaki Funkcja
 

 

pwd. Jakub Kwaśniewicz

112

Instruktor 2 DH, członek zespołu ds. promocji
 i wizerunku.
 

 

pwd. Martyna Łuczka

113

Drużynowa 5 Gromady Zuchowej, członek zespołu wychowania duchowego. Praca jako wychowawca podczas biwaków, HAZ i HAL.
 

 

pwd. Sabina Adamska

114

Szef Harcerskiego Klubu Ratowniczego.

Praca jako wychowawca podczas biwaków, HAZ i HAL.

 

 

Pani Agnieszka Polańska

116

Opiekun 4 DH. Praca jako wychowawca podczas biwaków, HAZ i HAL.

 

 

 

 

 

 

 

Złote:

Lp. Imię i nazwisko Numer odznaki Funkcja
1.

 

phm. Radosław Masłyk

064

Z-ca komendanta hufca ds. organizacyjnych

2.

 

phm. Maria Kurkarewicz

065

Członek komendy hufca, drużynowa 9 DH; komendantka kolonii zuchowych,
3.

 

 

phm. Katarzyna Chowaniec

066

Drużynowa Harcerskiego Klubu Turystycznego, komendantka obozów pod namiotami, biwaków i rajdów. Szef patrolu na rajdzie „Arsenał” i ŚDM.
4.

 

phm. Alicja Wosik

067

Redaktor „Sanockiego Skauta”:, szef zespołu ds. promocji i wizerunku.

 

 

 

 

 

 

 

 • Odznaki honorowe Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologiczne „Florek”

Złota odznaka: pwd. Justyna Hryszko – praca w sztabie akcji „Florek” (nr 82) i Beata Kuśnierz – drużynowa 42 GZ w Prusieku (nr 83), srebrna: pwd. Angelika Borys – sztab akcji, brązowa:  pwd. Martyna Łuczka – sztab akcji.

 • Tytuł „Opiekuna Alei Katyńskiej w Sanoku” otrzymał Mateusz Burczyk z HKT.

 

 

  19. Inne osiągnięcia hufca w 2016 r.:

 • Podczas uroczystości w Jasielu, w dniu 10 czerwca, hm. Jerzy Kwaśniewicz został odznaczony przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, uchwałą nr 4/2016/K Kapituły Krzyża Związku
  i Odznaki Honorowej z dnia 05.04.2016 r. Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 • Komisja Stopni Instruktorskich otrzymała przedłużenie uprawnień do prowadzenia prób podharcmistrzowskich do stycznia 2019 r.

 

20. Trudności i problemy:

 • większość drużynowych ma problem z systematycznym aktualizowaniem danych
  w elektronicznej ewidencji; sytuacja szczególnie się pogorszyła po zmianie zasad logowania się do ewidencji;
 • brak dorosłych drużynowych lub opiekunów drużyn na terenie Sanoka; za duża rotacja na funkcji drużynowych;
 • nie udało się pozyskać środków na remont Domu Harcerza i wykonać wymiany instalacji cieplnej;
 • stałe zespoły wykazują małą aktywność i samodzielność (może potrzebna zmiana formuły?);
 • dokumentowanie pracy drużyn wymaga poprawy;
 • bieżące utrzymanie porządku w Domu Harcerza i otoczeniu wymaga większego zaangażowania komendy hufca i drużyn mających w nim harcówki.

Podsumowanie:

Program pracy hufca realizowany jest przez wolontariuszy – instruktorów i młodzież harcerską. Hufiec sanocki nie zatrudnia żadnej osoby do prowadzenia biura czy księgowości. Praca hufca koncentruje się w Domu Harcerza w Sanoku, którego utrzymanie również wymaga wiele starań
i środków. Wyżej wymienione zadania nie zawierają większości informacji o pracy poszczególnych drużyn, która dokumentowana jest w kronikach drużyn oraz książkach pracy.

Oceniając działalność hufca w 2016 trzeba stwierdzić, że mimo wielu osiągnięć nie wszystkie zaplanowane zadania udało się zrealizować:

                                                                       

Sprawozdanie z działalności Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego w roku 2016  przyjęto uchwałą komendy hufca nr  2 /X/2017 w dniu 5 stycznia 2017 r.

 

 

facebook_page_plugin