PLAN OPERACYJNY HUFCA 2017

 

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZHP ZIEMI SANOCKIEJ im. ks. hm. ZDZISŁAWA PESZKOWSKIEGO NA ROK 2017

 

1. Misja Hufca ZHP Ziemi Sanockiej: Celem istnienia i działania hufca jest prowadzenie pracy wychowawczej na terenie powiatu sanockiego, przyczynianie się, przy zastosowaniu harcerskiej metody, do rozwoju zuchów, harcerzy i instruktorów w sferze duchowej, intelektualnej, społecznej i fizycznej.  Opieramy swoją pracę na Harcerskich Ideałach, zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu, których istotą jest służba Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Pragniemy wychować dzieci i młodzież na ludzi uczciwych, wrażliwych na problemy innych, aktywnych społecznie, zdrowych fizycznie i moralnie, dbających o dziedzictwo kulturowe minionych pokoleń oraz naturalne środowisko przyrodnicze, jednocześnie umiejących efektywnie funkcjonować w europejskiej wspólnocie.

2. Zadanie nie zrealizowane w roku 2016:

-        powierzyć opiekę nad Izbą Pamięci Patrona Hufca kustoszowi Izby;

-        sporządzić na stronie hufca zakładki „Instruktorzy hufca”;

-        pozyskać środki na prace remontowe w Domu Harcerza;

-        powierzyć jednej osobie obowiązek koordynowania współpracy zagranicznej;

-        uaktywnić pracy Kręgu Starszyzny i Kręgu Seniorów, organizować więcej spotkań młodzieży z seniorami harcerskimi.

 

3. Priorytety pracy hufca w roku 2017:

 • przygotowanie i koordynacja ogólnomiejskich obchodów 10 rocznicy śmierci patrona hufca, ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego;
 • uaktywnienie i większe usamodzielnienie pracy zespołów: zespołu kwatermistrzowskiego, zespołu programowo-metodycznego, zespołu wychowania duchowego, zespołu promocji i wizerunku;
 • rozwój praktycznych umiejetności harcerzy; zorganizowanie turnieju sprawnościowego;
 • dalsza poprawa bazy lokalowej i sprzętowej: pozyskanie środków na remont Domu Harcerza; wykonanie wymiany instalacji cieplnej; kontynuacja prac w Centrum Sportów Ekstremalnych i ośrodku „Berdo”;
 • prowadzenie na bieżąco ewidencji członków;
 • w większym stopniu uczetsniczyć w przedsięwzięciach programowych Chorągwi Podkarpackiej i ogólnopolskich.

4. Zadania stałe :

-          Aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach społecznych na terenie Powiatu Sanockiego

-          Popularyzowanie postaci i dorobku Patrona Hufca;

-          Działalność charytatywna, wspólpraca z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta.

-          Kontynuacja współpracy z organizacjami kombatanckimi – ŚZŻAK, Związek Sybiraków;

-          Integracja kadry instruktorskiej

-          Pozyskanie i przygotowanie do funkcji nowych drużynowych.

 

5. Zadania na rok 2017:

Nazwa kierunku strategicznego Nazwa zadania operacyjnego Sposób pomiaru stopnia realizacji zadania Czas wykonania Źródła finansowania zadania Wskazanie osoby lub zespołu odpowiedzialnego za wykonanie zadania

DOBRY PROGRAM DRUŻYNY

 1. Realizacja przedsięwzięć programowych dla poszczególnych grup metodycznych według harmonogramu (zał.1).
Ankiety ewaluacyjne, obserwacje, rozmowy – ocena podczas zbiórek komendy i zbiórek kadry instruktorskiej.

Zgodnie z harmono-

gramem

Wpłaty uczestników zadania.

Wpłaty 1 % podatku.

Darowizny.

Środki z dotacji na zadania zlecone

Sztaby organizacyjne poszczególnych zadań; koordynowane przez komendę hufca lub zespół programowo-metodyczny

 1. Realizacja kompleksowych projektów:
 • Rajdy piesze po Bieszczadach – II edycja,
 • Harcerska Akcja Ekologiczna „Florek” –28  i 29 edycja
 • Program profilaktyczny „Zamiast” - kolejna edycja
 • Harcerska Służba Pamięci Narodowej.
Listy obecności, obserwacje, rozmowy – ocena podczas zbiórek komendy i zbiórek kadry instruktorskiej.

Zgodnie z harmono-

gramem realizacji poszczególnych

Dotacje celowe;

Składka zadaniowa

Koordynatorzy poszczególnych projektów
 1. Systematyczne zbiórki drużynowych połączone z kształceniem (co 2 miesiące)
Ankiety ewaluacyjne

Styczeń,

marzec,

maj,

wrzesień,

listopad

1%

Komenda hufca,

ZKK

 1. Zorganizowanie 2 turniejów sprawnościowych

Regulamin, lista obecności, sprawozdanie

Czerwiec

wrzesień

Składka zadaniowa,

dotacja

Zespół programowo- metodyczny
 1. Udział reprezentacji hufca w zlotach i uroczystosciach międzynarodowych.
Lista obecności Cały rok
 1. Promocja najbardziej wartościowych i atrakcyjnych działań drużyn na zbiórkach drużynowych, na stronie internetowej hufca oraz w Sanockim Skaucie.
Ilość informacji Cały rok 1%

komenda

 1. Opracowanie i wdrożenie systemu współzawodnictwa gromad i drużyn.
Ocena jakości dokumentu przez drużynowych styczeń bezkosztowo komenda

PROSTA DOKUMENTACJA,

 E-ZHP

 1. Upowszechnianie materiałów opracowanych przez GK  i komendę chorągwi

Funkcjonowanie poczty.

Cały rok -

Komendant,

z-ca komendanta

 1. Ponowne przeszkolenie wszystkich drużynowych w zakresie obsługi Harcerskiej Ewidencji Elektronicznej

Analiza list obecności na szkoleniach.

II-III 1%

Administrator  danych

ZKK

 1. Prowadzenie korespondencji z drużynowymi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Ilość poczty Cały rok Opłata za internet – składki czlonkowskie komendant
 1. Kontynuacja rejestrowania pamiątek i dokumentów historycznych,

Uporządkowanie i zabezpieczenie ich (zadanie rozpoczęte).

 1.  Uzupełnienie składu Komisji Historycznej i uaktywnienie jej pracy. Powierzenie opieki nad Izbą Pamięci Patrona Hufca kustoszowi Izby.
dokument Do 30.06.2017 bezkosztowo

Komendant hufca;

Komisja Historyczna

MOTYWOWANIE

 I PROMOWANIE KADRY

 1. Spotkanie integracyjne kadry w fromie wycieczki do Warszawy
Analiza dokumentu „Karta wycieczki”

Maj - czerwiec

Składka zadaniowa;

1% podatku dochodowego

Komenda hufca
 1. Systematyczne funkcjonowanie Kapituły Odznaki „Zasłużony dla Hufca Ziemi Sanockiej”.
Lista wyróżnionych Cały rok - Kapituła odznaki
 1. Przyznanie tytułu „Instruktor Roku 2016”
Lista Do 22 lutego 1% komenda
 1. Listy z podziękowaniem do szkół
Analiza dokumentów czerwiec 1% komendant
 1. Informowanie o pracy w lokalnych mediach
Ilość informacji Cały rok - komendant
 1. Sporządzenie na stronie hufca zakładki  „Instruktorzy hufca” – prezentowanie sylwetek instruktorów  rozpocząć od osób wybranych do władz hufca, odznaczonych Krzyżami za Zasługi dla ZHP

Strona internetowa

Cały rok

Bezkosztowo

Administrator strony

komenda

LEPSZY STAN

I CZYTELNOŚĆ FINANSÓW

 1. Kontynuacja pracy ze składką członkowską

Ocena jakości dokumentów

Obserwacja

Rozmowy

Cały rok

Zadanie bezkosztowe

Skarbnik

Komendant hufca

 1. Opracowywanie
  i składanie wniosków o dofinansowanie zadań do UM, Starostwa oraz fundacji, firm.

Ocena jakości dokumentów

Zgodnie z podanymi

terminami

1% (druk materiałów)

Skarbnik

Komendant hufca, koordynatorzy projektów

 1.  Pozyskanie środków na prace remontowe w Domu Harcerza.
Ilość środków Cały rok dotacje

Skarbnik

Komendant hufca

PRZYJAZNA STRUKTURA

 1. Systematyczne spotkania komendanta i członków komendy z radami drużyn, udział w zbiórkach gromad i drużyn
Ilość spotkań Cały rok 1% (przejazdy) Komendant hufca
 1.  Powierzyć jednej osobie obowiązki koordynowania współpracy zagranicznej
dokument Do  31 marca komendant
 1.  Uaktywnienie pracy Kręgu Starszyzny i Kręgu Seniorów; organizować więcej spotkań młodzieży z seniorami harcerskimi
Dokumentacja pracy kręgów Cały rok

Komendant,

Zastępca komendanta;

drużynowi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan operacyjny przyjęto Uchwałą nr 12/X/2016 z dnia 1 grudnia 2016r.

 

facebook_page_plugin