PLAN OPERACYJNY HUFCA ZHP ZIEMI SANOCKIEJ 2016r.

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZHP ZIEMI SANOCKIEJ

          im. ks. hm. ZDZISŁAWA PESZKOWSKIEGO NA ROK 2016

 1. Misja Hufca ZHP Ziemi Sanockiej: Celem istnienia i działania hufca jest prowadzenie pracy wychowawczej na terenie powiatu sanockiego, przyczynianie się, przy zastosowaniu harcerskiej metody, do rozwoju zuchów, harcerzy i instruktorów w sferze duchowej, intelektualnej, społecznej i fizycznej.  Opieramy swoją pracę na Harcerskich Ideałach, zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu, których istotą jest służba Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Pragniemy wychować dzieci i młodzież na ludzi uczciwych, wrażliwych na problemy innych, aktywnych społecznie, zdrowych fizycznie i moralnie, dbających o dziedzictwo kulturowe minionych pokoleń oraz naturalne środowisko przyrodnicze, jednocześnie umiejących efektywnie funkcjonować w europejskiej wspólnocie.
 2. Priorytety pracy hufca w roku 2016:
 • poprawa stanu zorganizowania hufca – przywrócenie pracy gromad i drużyn w gminie Besko i Zagórz; powołanie zespołu kwatermistrzowskiego, zespołu programowo-metodycznego, zespołu wychowania duchowego, zespołu promocji i wizerunku; stwarzanie warunków do  odbudowania drużyny o specjalności wodnej oraz innych drużyn specjalnościowych,
 • dalsza poprawa bazy lokalowej i sprzętowej: pozyskanie środków na remont Domu Harcerza; wykonanie wymiany instalacji cieplnej; kontynuacja prac w Centrum Sportów Ekstremalnych i ośrodku „Berdo”;
 • uaktywnienie działań w celu pozyskania do prowadzenia gromad i drużyn nauczycieli oraz rodziców;
 • zadania programowe dla uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski i udział w Światowych Dniach Młodzieży.
 1. Zadania stałe :

-          Aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach społecznych na terenie Powiatu Sanockiego

-          Popularyzowanie postaci i dorobku Patrona Hufca;

-          Kontynuacja współpracy z organizacjami kombatanckimi – ŚZŻAK, Związek Sybiraków;

-          Integracja kadry instruktorskiej

-          Pozyskanie i przygotowanie do funkcji nowych drużynowych.

 1. Zadania na rok 2016:
Nazwa kierunku strategicznego Nazwa zadania operacyjnego Sposób pomiaru stopnia realizacji zadania Czas wykonania Źródła finansowania zadania Wskazanie osoby lub zespołu odpowiedzialnego za wykonanie zadania

DOBRY PROGRAM DRUŻYNY

 1. Realizacja przedsięwzięć programowych dla poszczególnych grup metodycznych według harmonogramu (zał.1).
Ankiety ewaluacyjne, obserwacje, rozmowy – ocena podczas zbiórek komendy i zbiórek kadry instruktorskiej.

Zgodnie z harmono-

gramem

Wpłaty uczestników zadania.

Wpłaty 1 % podatku.

Darowizny.

Środki z dotacji na zadania zlecone

Sztaby organizacyjne poszczególnych zadań; koordynowane przez komendę hufca lub zespół programowo-metodyczny

 1. Realizacja kompleksowych projektów:
 • Rady drużyn – szkoła liderów młodzieżowych – II edycja,
 • Harcerska Akcja Ekologiczna „Florek” –27 i 28 edycja
 • Harcerska Służba Pamięci Narodowej.
 • 1050 rocznica Chrztu Polski
Listy obecności, obserwacje, rozmowy – ocena podczas zbiórek komendy i zbiórek kadry instruktorskiej.

Zgodnie z harmono-

gramem realizacji poszczególnych

Dotacje celowe;

Składka zadaniowa

Koordynatorzy poszczególnych projektów
 1. Systematyczne zbiórki drużynowych połączone z kształceniem (co 2 miesiące)
Ankiety ewaluacyjne

Styczeń,

marzec,

maj,

wrzesień,

listopad

1%

Komenda hufca,

ZKK

 1. Promocja najbardziej wartościowych i atrakcyjnych działań drużyn na zbiórkach drużynowych, na stronie internetowej hufca oraz w Sanockim Skaucie.
Ilość informacji Cały rok 1%

komenda

 
 1. Opracowanie i wdrożenie systemu współzawodnictwa gromad i drużyn.
Ocena jakości dokumentu przez drużynowych styczeń bezkosztowo komenda

PROSTA DOKUMENTACJA,

 E-ZHP

 1. Upowszechnianie materiałów opracowanych przez GK  i komendę chorągwi

Funkcjonowanie poczty.

Cały rok -

Komendant,

z-ca komendanta

 1. Ponowne przeszkolenie wszystkich drużynowych w zakresie obsługi Harcerskiej Ewidencji Elektronicznej

Analiza list obecności na szkoleniach.

II-III 1%

Administrator  danych

ZKK

 1. Prowadzenie korespondencji z drużynowymi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Ilość poczty Cały rok Opłata za internet – składki czlonkowskie komendant
 1. Kontynuacja rejestrowania pamiątek i dokumentów historycznych,
 2. uporządkowanie i zabezpieczeni ich (zadanie rozpoczęte w 2014). Uzupełnienie składu Komisji Historycznej i uaktywnienie jej pracy. Powierzenie opieki nad Izbą Pamięci Patrona Hufca kustoszowi Izby.
dokument

Do 30.06.

2016

bezkosztowo

Komendant hufca;

Komisja Historyczna

MOTYWOWANIE

 I PROMOWANIE KADRY

 1. Wycieczka edukacyjno-integracyjna dla kadry hufca do Lwowa
Analiza dokumentu „Karta wycieczki”

maj

Składka zadaniowa;

1% podatku dochodowego

Komenda hufca
 1. Systematyczne funkcjonowanie Kapituły Odznaki „Zasłużony dla Hufca Ziemi Sanockiej”.
Lista wyróżnionych Cały rok - Kapituła odznaki
 1. Przyznanie tytułu „Instruktor Roku 2015”
Lista Do czerwca 1% komenda
 1. Listy z podziękowaniem do szkół
Analiza dokumentów czerwiec 1% komendant
 1. Informowanie o pracy w lokalnych mediach
Ilość informacji Cały rok - komendant
 1. Sporządzenie na stronie hufca zakładki  „Instruktorzy hufca” – prezentowanie sylwetek instruktorów  rozpocząć od osób wybranych do władz hufca, odznaczonych Krzyżami za Zasługi dla ZHP

Strona internetowa

Cały rok

Bezkosztowo

Administrator strony

komenda

LEPSZY STAN

I CZYTELNOŚĆ FINANSÓW

 1. Kontynuacja pracy ze składką członkowską

Ocena jakości dokumentów

Obserwacja

Rozmowy

Cały rok

Zadanie bezkosztowe

Skarbnik

Komendant hufca

 1. Opracowywanie
  i składanie wniosków o dofinansowanie zadań do UM, Starostwa oraz fundacji, firm.

Ocena jakości dokumentów

Zgodnie z podanymi

terminami

1% (druk materiałów)

Skarbnik

Komendant hufca, koordynatorzy projektów

 1.  Pozyskanie środków na prace remontowe w Domu Harcerza.
Ilość środków Cały rok dotacje

Skarbnik

Komendant hufca

PRZYJAZNA STRUKTURA

 1. Systematyczne spotkania komendanta i członków komendy z radami drużyn, udział w zbiórkach gromad i drużyn
Ilość spotkań Cały rok 1% (przejazdy) Komendant hufca
 1.  Analiza stanu zorganizowania
  i opracowanie programu naprawczego
dokument Do końca stycznia -

Komendant

Administrator Ewidencji Elektronicznej

 1. Ustalenie i upowszechnienie  stałych godzin dyżurów komendanta, członków komendy oraz namiestników
dokument Do końca stycznia - komendant
 1.  Powierzyć jednej osobie obowiązki koordynowania współpracy zagranicznej
dokument Do  31 marca   komendant
 
 1.  Uaktywnienie pracy Kręgu Starszyzny i Kręgu Seniorów; organizować więcej spotkań młodzieży z seniorami harcerskimi
Dokumentacja pracy kręgów Cały rok  

Komendant,

Zastępca komendanta;

drużynowi

Plan operacyjny przyjęto Uchwałą nr 1/X/2015 z dnia 10 grudnia 2015r.

facebook_page_plugin