Sprawozdanie z działalności Hufca

Sprawozdanie z działalności Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego w 2015 r.

1. Zasięg terytorialny działalności hufca:

Hufiec Ziemi Sanockiej obejmuje terenem działania cały powiat sanocki oraz miejscowość Sieniawa

w gminie Rymanów, powiat krośnieński.

2. Władze hufca do 21 listopada 2015 r.:

Komenda:

 • Komendant hufca –    hm. Krystyna Chowaniec
 • hm. Ewa Wojtuszewska – zastępca komendanta
 • Skarbnik –    hm. Marek Zgódko
 • pwd. Elżbieta Babiak
 • hm. Elżbieta Gałązka
 • hm. Jerzy Kwaśniewicz
 • hm. Daniel Bielak
 • phm. Maria Kurkarewicz

Komisja Rewizyjna

 • Przewodnicząca –  phm. Katarzyna Ordon-Harłacz
 • Zastępca –  hm. Jadwiga Stojowska
 • Członkowie:
 • hm. Lidia Zielonka
 • pwd. Izabela Janik – do 26 czerwca 2015 r.
 • pwd. Radosław Masłyk

Władze hufca od 21 listopada 2015 r.

Komenda Hufca Ziemi Sanockiej:

 • komendant – hm. Krystyna Chowaniec
 • skarbnik – hm.Marek Zgódko
 • z-ca komendanta d/s programu i pracy z kadrą – hm. Elżbieta Gałązka
 • z-ca komendanta d/s organizacyjnych – pwd. Radosław Masłyk
 • członek komendy – phm. Maria Kurkarewicz
 • członek komendy – hm. Jerzy Kwaśniewicz

Komisja Rewizyjna Hufca Ziemi Sanockiej:

 • przewodnicząca – hm. Jadwiga Stojowska
 • z-ca przewodniczącej – hm. Waldemar Basak
 • sekretarz – hm. Daniel Bielak

3. Stałe komisje i zespoły:

Kapelan hufca – formalnie ks. pwd. Konrad Dyrda do 7 października 2015 r. posługę duszpasterską sprawuje najczęściej ks. phm. Marek Duda oraz ks. phm. Paweł Kaszuba.

Międzyhufcowa Komisja Stopni Instruktorskich - przewodnicząca hm. Ewa Wojtuszewska. Obejmuje hufiec Brzozów i Ziemi Sanockiej; posiada uprawnienia do nadawania stopni instruktorskich: przewodnik/przewodniczka oraz podharcmistrz/podharcmistrzyni. Spotkania komisji odbywają się regularnie – w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

Członkowie komisji: hm. Kazimierz Kisiołek, hm. Elżbieta Gałązka, phm. Danuta Tutak, hm. Jadwiga Stojowska.

Zespół Kadry Kształcącej szef hm. Elżbieta Gałązka, członkowie: hm. Waldemar Basak, hm. Daniel Bielak.

Kapituła Stopni Wędrowniczych - przewodnicząca hm. Jadwiga Stojowska, phm. Jarosław Pankiewicz, hm. Daniel Bielak, pwd. Angelika Borys (od 29 lipca 2015) i pwd. Kornel Komenda (od 29 lipca 2015)

Namiestnictwo wędrownicze (namiestnik – hm. Daniel Bielak),

Redaktor naczelny „Sanocki Skaut” – phm. Alicja Wosik

Hufcowy Administrator Elektronicznego Systemu Harcerskich Danych - hm. Jadwiga Stojowska,

Administrator strony internetowej hufca  - phm. Ryszard Stojowski

Poczta Harcerska Nr 72 –  naczelnik poczty hm. Jerzy Kwaśniewicz.

Komisja Historyczna – phm. Alicja Wolwowicz, hm. Zbigniew Osenkowski

4. Organizacja  pracy komendanta i komendy:

Komenda hufca w 2015 roku odbyła 11 zbiórek i podjęła 10 uchwał; informacja o podjętych uchwałach umieszczana była w rozkazach komendanta hufca. Protokoły zbiórek wraz z  uchwałami na bieżąco przekazywane były do Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP. Ponadto odbywały się systematyczne konsultacje z członkami komendy.

Systematycznie wydawane były rozkazy przez komendantkę hufca. Wydano następującą ilość rozkazów: rozkazy zwykłe – 24, rozkazy specjalne – 4.

Rozkazy umieszczane były na stronie hufca, na tablicy ogłoszeń w Domu Harcerza oraz przekazywane do Komendy Chorągwi.

Bieżące informacje (komunikaty, materiały edukacyjne dla drużynowych, regulaminy
i zaproszenia) były przekazywane drużynowym i wszystkim instruktorom drogą elektroniczną (do części drogą pocztową). Informacje ukazywały się także na facebooku (wersja elektroniczna „Sanockiego Skauta” prowadzona przez phm. Alicję Wosik; posty umieszczali: hm. Krystyna Chowaniec, phm. Izabela Janik, hm. Daniel Bielak) i stronie internetowej hufca (administrator – phm. Ryszard Stojowski).

Członkowie komendy (K. Chowaniec, D. Bielak, M. Kurkarewicz) pełnili stałe dyżury w Domu Harcerza. Do maja 2015 pełniła dyżury także phm. Anna Borczyk. Praca harcerska hufca koncentruje się w Domu Harcerza, który jest czynny codziennie (od 2015 r. poza poniedziałkami) w godzinach 15.00 - 18.00. W razie potrzeb (zwłaszcza w piątki) nawet do 20.00. Komenda hufca opracowywała na rok 2015 budżet hufca, plan operacyjny i plan kształcenia. Sporządzono sprawozdanie za rok 2014. Program hufca realizowano stosując sprawdzoną formę - powoływanie sztabów zadaniowych. Przez cały czas funkcjonował sztab Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek”, którym kieruje hm. Magdalena Zgódko).

 1. Stan liczbowy hufca:

 Stan liczbowy na dzień 31.12.2015 wg ewidencji elektronicznej:

L.p. Nazwa jednostki Liczba członków
  21 Drużyna Harcerska w Besku 10
  14 Drużyna Starszoharcerska w Sieniawie 4
  11 Drużyna Harcerska w Bukowsku 11
  5 Gromada Zuchowa w Sanoku 8
  5 Drużyna Harcerska w Sanoku 14
  10 Drużyna Harcerska w Sanoku 3
  54 Drużyna Harcerska w Sanoku 13
  9 Drużyna Harcerska w Sanoku 10
  13 Drużyna Harcerska KWV (wędrownicza) 11
  2 Drużyna Harcerska (wędrownicza) 9
  4 Drużyna Harcerska w Sanoku 9
  42 Gromada Zuchowa w Prusieku 10
  42 Drużyna Harcerska w Prusieku 11
  51 Gromada Zuchowa w Falejówce 28
  45 Drużyna Harcerska w Mrzygłodzie 9
  16 Drużyna Harcerska w Falejówce 26
  4 Gromada Zuchowa w Zagórzu 15
  64 Drużyna Harcerska w Łukowem 5
  25 Gromada Zuchowa w Odrzechowej 8
  26 Drużyna Harcerska w Odrzechowej 11
  15 Drużyna Harcerska w Jaćmierzu 10
  Harcerski Klub Górski -
  Harcerski Klub Turystyczny 18
  Harcerski Klub Ratownictwa 1
  54 Gromada Zuchowa w Sanoku 11
  17 Gromada Zuchowa w Nowym Łupkowie 10
  Harcerski Krąg Seniorów -

RAZEM

275

W ewidencji elektronicznej bezpośrednio do hufca przyporządkowanych jest 48 osób. Stan liczbowy hufca wynosi według ewidencji elektronicznej 323 osób. Nie oddaje to rzeczywistej liczby członków; w części gromad i drużyn nie prowadzi się ewidencji na bieżąco.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zaprzestała działalności 22 DH w Besku.

Kadra hufca (instruktorzy, wędrownicy i starszyzna pełniący funkcje – stan na dzień 31.12.2015 r.):

Lp. Imię i nazwisko Stopień Funkcja
1. Babiak Elżbieta przewodniczka Drużynowa 25 GZ w Odrzechowej,
  Baranowska Agnieszka przewodniczka Drużynowa 16 DH w Falejówce
  Basak Waldemar harcmistrz Z-ca przewodniczącej  KR, ZKK hufca
  Bielak Daniel harcmistrz Szef HKR, członek ZKK, KSW oraz ChKSI
  Bieńko Klaudia - Drużynowa 10 DH w Sanoku
  Bodziak Magdalena harcmistrzyni Drużynowa 4 DH w Sanoku
  Borys Angelika przewodniczka Opiekun 5 DH w Sanoku,członek KSW
  Chmielewska Halina przewodniczka Drużynowa 14 DH w Sieniawie
  Chowaniec Katarzyna podharcmistrzyni Drużynowa HKT w Sanoku
  Chowaniec Krystyna harcmistrzyni Komendantka Hufca, członek CKR
  Gac Dorota - Drużynowa 21 DH w Besku
  Gałązka Elżbieta harcmistrzyni Druż. 15 DH w Jaćmierzu, zastepca komendanta hufca, czlonek MKSI, szef ZKK
  Hryszko Justyna przewodniczka Opiekun 54 GZ w Sanoku
  Kilar Magdalena przewodniczka Drużynowa 17 GZ w N. Łupkowie
  Kisiołek Kazimierz harcmistrz

Drużynowy 64 DH w Łukowem,

członek MKSI

  Komenda Kornel przewodnik Członek Kapituły Stopni Wędrow.
  Wójcik Aleksandra - Drużynowa 54 DH w Sanoku
  Kseniak Ewa podharcmistrzyni Drużynowa 11 DH w Bukowsku
  Kurkarewicz Maria podharcmistrzyni Druż.9 DH w Sanoku, Członek Komendy Hufca
  Kuśnierz Beata - Drużynowa 42 GZ w Prusieku
  Kwaśniewicz Jerzy harcmistrz

Członek Komendy Hufca i ChSH,

Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 72

  Łuczka Martyna - Drużynowa 5 GZ
  Macko Aleksandra przewodniczka Drużynowa 4 GZ w Zagórzu
  Filip Drwięga - Drużynowy 13 DH w Sanoku
  Masłyk Radosław przewodnik Zastępca komendanta hufca
  Osenkowski Zbigniew harcmistrz członek Komisji Historycznej Hufca
  Pacławska Helena podharcmistrzyni Przewodnicząca Kręgu  Seniorów
  Pankiewicz Jarosław podharcmistrz Członek Kapituły Stopni Wędrow.
  Piekut Mateusz - Drużynowy 2 DH w Sanoku
  Polańska Dominika - Drużynowa 54 GZ w Sanoku
  Polański Michał - Drużynowy 5 DH
  Rychlicka-Indyk Alina przewodniczka Drużynowa 51 GZ w Falejówce
  Sołtys Bożena podharcmistrzyni Drużynowa 26 DH w Odrzechowej
  Stojowska Jadwiga harcmistrzyni Przewodnicząca KSW, przewodniczącej HKR, członek MKSI
  Stojowski Ryszard podharcmistrz Szef HKG „Born to climb”, administrator strony internetowej hufca
  Tutak Danuta podharcmistrzyni Drużynowa 45 DH w Mrzygłodzie, członek MKSI
  Wojtuszewska Ewa harcmistrzyni z-ca komendanta hufca, p-ca MKSI
  Wolwowicz Alicja podharcmistrzyni Członek Komisji Historycznej
  Wosik Alicja podharcmistrzyni Redaktor Sanockiego Skauta
  Katarzyna Zgódko podharcmistrzyni Członek Rady d.s. Programowych Kręgu Akademickiego „Diablak” w Krakowie
  Zgódko Magdalena harcmistrzyni Drużynowa 42 DH
  Zgódko Marek harcmistrz Skarbnik,  komendant ośrodka „BERDO”

Kadra hufca – instruktorzy nie pełniący stałych funkcji, aktywnie działający na rzecz ZHP:

Lp. Nazwisko i imię Stopień instruktorski  
  Barwikowska Aleksandra podharcmistrzyni  
  Bielak Edyta podharcmistrzyni  
  Borczyk Anna podharcmistrzyni  
  Hanus Maria podharcmistrzyni  
  Klimkowska – Bil Magdalena harcmistrzyni  
  Mackiewicz –Adamska Lidia harcmistrzyni  
  Masłyk Janusz przewodnik
  Nastała Małgorzata przewodniczka  
  Pacławski Ryszard harcmistrz  
  Penar Eugenia harcmistrzyni  
  Siekierzyńska Maria harcmistrzyni
  Strzelecki Jan harcmistrz  
  Wicijowska Lidia podharcmistrzyni  
  Władyka Witalis Andrzej harcmistrz
  Zielonka Lidia harcmistrzyni

6. Harcerski ośrodek „Berdo” w Myczkowcach:

Komendant: hm. Marek Zgódko. Baza jest miejscem, gdzie organizowane są biwaki drużyn, kolonie i obozy. Ośrodek prowadząc swoją działalność jest samowystarczalny finansowo, wspiera organizacyjnie i finansowo pracę programową hufca. Standard ośrodka jest systematycznie podwyższany. Podczas wakacji gościł kolonie i obozy z całej Polski. W roku 2015 gościliśmy 18 obozów i koloni (łącznie 8385 osobodni), biwak Florka -120 osób, Złaz Seniorów-18 osób, 38 turystów indywidualnych, biwaki drużyn naszego hufca (2 DH, 5 DH, 9 DH, biwak NAL) oraz biwaki innych środowisk (ZS Nowotaniec, KH Kolbuszowa, 2 DH Krosno).

Wykonane prace  modernizacyjne i remontowe:

-          remont świetlików w dachu sali sportowej, części szczytowej dachu z wykonaniem obróbek blacharskich oraz naprawa drzwi i malowanie wnętrza,

-          remont i malowanie pomostów  wraz z wykonaniem nowych poszyć(deskowań) na pomosty          i trapy

-          remont kanalizacji w kuchni ośrodka,

-          wykonanie daszków nad wejściami do 6 domków,

-          czyszczenie i malowanie wyposażenia kuchni (stoły, lodówki),

-          naprawa obróbki  kominów,

-          generalny remont 7 szt. kajaków .

-          remont silnika samochodu UAZ(transport wewnętrzny),

-          wypoziomowanie i remont kontenerów oczyszczalni,

-          wykonanie stojaków w części zaplecza technicznego ośrodka,

-          remont ogrodzenia(w tym wycinka powalonych drzew, spawanie słupków, naprawa siatki),

-          porządkowanie 2 obozowisk zdewastowanych (gruntownie przekopanych) przez dziki,

-          przegląd i naprawa wyposażenia obozowego(kanadyjki, regały, podesty, zadaszenia do namiotów),

-          wykonanie 7 szt. tapczanów do domków,

-          naprawa i malowanie 25 szt. ławek parkowych(przed domkami),

-          wykonanie pokrycia stałego na wiacie (obok wejścia) z gontów bitumicznych wraz z obróbkami.

Zakupy wyposażenia o większej wartości na łączną kwotę 17510, 29 zł :

-          5 szt. namiotów „ 10 wysoka” ,

-          zamrażarka,

-           12 szt. plandek(tropików) do namiotów „ 10”,

-           2 kuchenki gazowe,

-          2 butle na gaz 12 kg,

-          zgrzewarka do plandek.

Zakupy materiałów do planowanych prac remontowych w domkach, pawilonie kuchenno-sanitarnym
i hali sportowej:

- okna- 17 szt. ,

- kabiny prysznicowe-7 szt.,

-płytki i zaprawy klejowe,

-płyty gk, osb i mfp,

-blacha,

-kruszywa i cement.

Całość materiałów przewieziono na teren ośrodka

Pracownicy:

- etatowo -  2  osoby,  z tego 1 osoba ze względów zdrowotnych była nieobecna,

- sezonowo w okresie wakacji- obsługa kuchni, ambulatorium i przystani,

- na umowę o dzieło lub usługi firm zewnętrznych (elektryk, kominiarz, przeglądy ppoż., konserwacja oczyszczalni, część prac remontowych).

Wolontariusze:

- praca harcerzy i instruktorów w trakcie biwaków drużyn.

Stałe  prace obsługowe, konserwacyjne i remontowe wykonywane w ośrodku „Berdo”:

-          bieżący dozór ośrodka przez cały rok,

-          koszenie traw, wyrównywanie terenu, wycinka zbędnego zakrzaczenia,

-          naprawy i konserwacja dachów, czyszczenie rynien,

-          bieżące naprawy pomostów , sprzętu pływającego i łodzi,

-          bieżące remonty domków, pomieszczeń kuchennych, łazienek,

-          całoroczne czynności obsługowe związane z funkcjonowaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (w tym oczyszczalni ścieków),

-          przygotowanie ośrodka w okresie wiosennym do sezonu, a po sezonie  demontaż pomostów
i elementów instalacji wodnej  oraz zabezpieczenie sprzętu w magazynach,

-          bieżąca obsługa gości ośrodka (przygotowanie domków i obozowisk, przewozy łodzią, zaopatrzenie).

Prace w ośrodku „Berdo” wykonywane są głównie przez pracowników ośrodka. Do prac specjalistycznych zatrudniane są dodatkowe osoby.

 

7. Centrum Sportów Ekstremalnych: w trakcie urządzania, budynkiem administruje szef HKG – phm. Ryszard Stojowski,  w pierwszej połowie2015 rokurozliczono dotację otrzymaną z Fundacji Alpy - Karpaty, a także za pozyskane środki zewnętrzne zakupiono materace i uzupełniono sprzęt wspinaczkowy. Zorganizowano zawody wspinaczkowe o Puchar Starosty Powiatu Sanockiego w dn. 19.09.2015 r.

 

8. Najważniejsze zrealizowane przedsięwzięcia programowe:

a/ kompleksowe programy wychowawczo-edukacyjne:

 •   XXVI edycja Ogólnopolskiej  Harcerskiej Akcji Ekologicznej „Florek” (wsparcie WFOŚiGW orazBurmistrzaMiasta Sanoka). Gościem zlotu podsumowującego akcję „Florek” był  członek GK ZHP – hm. Grzegorz Woźniak.
 •   Harcerska Służba Pamięci Narodowej – systematyczna opieka nad grobami oraz nad Dębami Pamięci i Krzyżem Golgoty Wschodu.
 •   Program z zakresu profilaktyki narkotykowej „Zajęcia klubu popołudniowego dla młodzieży”, dofinansowanie przez Gminę Miasta Sanoka
 •   Projekt „Rajdy piesze „Szlakiem kurierów beskidzkich ZWZ-AK” w 2015 r. - dofinansowanie 
  z Powiatu Sanockiego.
 •   Projekt „Rady drużyn – szkołą liderów młodzieżowych” – 2015; dofinansowanie przez Gminę Miasta Sanoka.

b/ ważniejsze wydarzenia programowe :

 • 22 lutego 2015 r. - Dzień Myśli Braterskiej - Spotkanie Harcerskich Pokoleń dla uczczenia 100-lecia ruchu zuchowego  i 30-lecia Poczty Harcerskiej nr 72 Sanok, z udziałem licznych gości, w tym burmistrza Tadeusza Pióro. Podczas spotkania wręczone zostały odznaki honorowe, które przyznano z okazji jubileuszu.
 • Harcerska Kropla Braterstwa- pełnoletni wędrownicy i instruktorzy z okazji Dnia Myśli Harcerskiej podejmują służbę honorowo oddając krew.
 • Wystawa dorobku Poczty Harcerskiej w Domu Harcerza (22.02 – 10.09.2015).
 • Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej w Sanockim Domu Kultury (28 lutego, udział ok. 200 osób, fundatorem nagród był Burmistrz Sanoka).
 •  Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” – eliminacje hufcowe (koordynator hm. Magdalena Zgódko), udział w finale ogólnopolskim (w 2015 r. nie było eliminacji chorągwianych).
 • Sesja popularno-naukowa w Sanockim Domu Kultury „Katyń .... pamiętamy”, w dniu 5 marca 2015 r, w 70 rocznicę wydania przez Stalina zbrodniczego rozkazu wymordowania 21 857 polskich oficerów, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Więziennej z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.  Udział wzięła młodzież szkolna, w tym delegacja Gimnazjum im. Ks. Z. J. Peszkowskiego z Belska Dużego, władze powiatu i miasta, przedstawiciele Rodzin Katyńskich, Fundacji Golgota Wschodu, założonej przez ks. Peszkowskiego, Fundacji "Polskie Gniazdo" z Wrocławia. Zostały złożone także wiązanki kwiatów i zapalone znicze pod Krzyżem Golgoty Wschodu i tablicą upamiętniającą Ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego na Cmentarzu Centralnym w Sanoku. Sesja odbyła się pod patronatem Starosty Powiatu Sanockiego i Burmistrza Sanoka. Po wystąpieniach honorowych patronów swoimi wspomnieniami o księdzu Z.J. Peszkowskim i refleksjami o Jego działalności podzielili się - prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki,autor biografii Księdza oraz Marian Jakubiszyn,prezes Zarządu Fundacji „Polskie Gniazdo” z Wrocławia. Ważnym punktem uroczystości było wystąpienie Haliny Kurpińskiej, wiceprezes Fundacji Golgota Wschodu. Na zakończenie odbyła się projekcja filmu Grzegorza Gajewskiego „Ksiądz w ostrogach. Mundur
  i sutanna”. Uczestnicy sesji mogli także posłuchać recytacji wierszy ks. Z.J. Peszkowskiego
  i fragment
  u „Apelu Jeńca z Kozielska” wygłoszonego przez Księdza w Sejmie, 23 marca 2005 r. w wykonaniu Natalii Koczeń oraz Klary Ostrowskiej i Mateusza Burczyka
  z Harcerskiego Klubu Turystycznego.
  Uczestnicy sesji otrzymali materiały edukacyjne - referat o. Jacka Salija „Próba zrozumienia obecności ks. Zdzisława Peszkowskiego podczas ekshumacji Grobów Katyńskich”,  zarys biografii Księdza oraz ... ostatni numer „Sanockiego Skauta”.  Można też było nabyć książkę autorstwa prof. G. Łęcickiego „Ksiądz Zdzisław Peszkowski 1918- 2007”.Sesję przygotował sztab organizacyjny w składzie: hm. Krystyna Chowaniec (koordynator), hm. Ewa Wojtuszewska, phm. Anna Tymoczko, phm. Alicja Wosik, pwd. Katarzyna Chowaniec, pwd. Radosław Masłyk. Dokumentację fotograficzną sporządził hm. Jerzy Kwaśniewicz. Kwiaty dla prelegentów i autora filmu ofiarowała Pani Magdalena Czytajło, właścicielka kwiaciarni „Fegari”. Artystyczne krzyże (upominki dla prelegentów) ofiarowała Anna Błażowska.
 • Spotkania Młodych Diecezji Przemyskiej w Brzozowie – służba ratownicza i porządkowa, koordynuje Harcerski Klub Ratownictwa.
 •  Wielka Środa (1 kwietnia 2015 r) – Harcerska Droga Krzyżowa po Górach Słonnych z udziałem licznych osób spoza harcerstwa (rozważania przygotowana przez HKT).
 • Współorganizacja ze Związkiem Sybiraków obchodów Dnia Katyńskiego (12 kwietnia) i Dnia Sybiraka (17 września)
 • Konferencja instruktorskana temat proponowanych zmian w Przyrzeczeniu Harcerskim i Prawie Harcerskim - 27 kwietnia 2015 r. Po burzliwej dyskusji większość ustaliła, że nie popieramy żadnych zmian.
 • XVIII Zlot Harcerzy Ekologów  w dniach 29-31 maja,  kończący 26 edycje Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ”Florek”. W realizacji programu tej edycji „Florka” uczestniczyło 30 środowisk. Młodzi ludzie (zuchy, harcerze, koła ekologiczne, szkoły) od października 2014 r. do maja 2015 r. poznawali osobliwości i pomniki przyrody, urządzali „swój azyl” na łonie natury, wykonywali domki dla owadów i wreszcie „oswajali przestrzeń” wokół siebie, czyli starali się, aby wybrany teren stał się czysty, piękny, zielony. W programie akcji sanoccy harcerze napisali: Jesteśmy też odpowiedzialni za nasze otoczenie, a za „oswojoną przestrzeń” nasza odpowiedzialność jest jeszcze większa. Pamiętacie, co powiedział lis w Małym księciu? (Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś.) Meldunki i fotografie
  z prowadzonych działań na bieżąco były umieszczane na „florkowym profilu”  na facebooku, co jeszcze bardziej zachęcało do pracy. W „sieci” zostały też rozstrzygnięte konkursy dla indywidualnych osób (fotograficzny „Osobliwości przyrody” i plastyczny „Pejzaż w innym wydaniu”). Pozostałe prace przywieziono na zlot i została z nich wykonana imponująca wystawa. W zlocie uczestniczyło 140 osób z 12 środowisk. Zaproszenie na zlot otrzymały tylko te zespoły, które wykonały wszystkie zadania (25 środowisk). Podczas trzech dni spędzonych w harcerskiej stanicy „Berdo” w Myczkowcach młodzi ekolodzy nie tylko wędrowali po okolicznych łąkach                           i lasach, ale były dla nich przygotowane bardzo ciekawe zajęcia. Spotkali się z lekarzem (hm. Jadwiga Stojowska) i rozmawiali na temat właściwego odżywiania, z pwd. Natalią Mołczan gotowali dietetyczne potrawy, podczas warsztatów z phm. Alicją Wosik poznawali tajniki fotografowania i filmowania przyrody, z panem Robertem Burym obserwowali gwiazdy, a z pwd. Radosławem Masłykiem „oswajali” halę sportową ośrodka „Berdo”, gdzie zwykła ściana zamieniła się w piękną, kolorową łąkę. Ostatni dzień zlotu rozpoczęła polowa msza święta, odprawiona przez franciszkanina, o. Grzegorza Barcika, potem goście obejrzeli wystawę prac wykonanych podczas realizacji programu akcji „Florek”, a zlot zakończył się uroczystym apelem, podczas którego odczytano rozkaz specjalny komendantki hufca, ogłoszono wyniki konkursów, wręczono podziękowania i pamiątkowe odznaki. Uczestników zlotu odwiedzili, oprócz władz sanockiego hufca, przedstawiciele Głównej Kwatery ZHP (hm. Grzegorz Woźniak), Zarządu Powiatu Sanockiego (Alicja Wosik) oraz Józef Kosiba Nadleśniczy z Leska. Listy z gratulacjami
  i pozdrowieniami dla organizatorów i uczestników „Florka” skierowali – Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego, hm. Małgorzata Sinica – Naczelnik ZHP oraz Tadeusz Pióro, Burmistrz Sanoka.

Laureatami tegorocznej edycji „Florka” zostali:

Kategoria zuchy
·         I miejsce - 11 GZ „Laskowe Orzeszki”,  Jedlicze  (Hufiec Krosno)  
·         II miejsce - 18 GZ "Smerfowa Gromada ze Smerfowego Lasu", Jaszczew (Hufiec Krosno)
·         III miejsce - 51 GZ „Grzybowe Ludki”,  Falejówka 
Kategoria harcerze
·         I miejsce -  LOP, SOSzW, Mielec
·         II miejsce - 42 DH, Prusiek 
·         III miejsce - 9 DH, Krowica Sama (Hufiec Lubaczów)
Kategoria harcerze starsi/gimnazjaliści/ekolodzy
·         I miejsce  - Zagórscy Młodzi Ekolodzy, Gimnazjum w Zagórzu
·         II miejsce - Szkolne Koło Ekologiczne, ZS w Chorzelowie 
·         III miejsce - „Grupa” ZS nr 3 w Sanoku
Nagrodzono także zespoły, które wykonały najpiękniejszą wystawę ( I miejsca zajęli -  18 Gromada Zuchowa z Jaszczwi, 15 Drużyna Harcerska w Jaćmierza i  Młodzi Ekolodzy z Zagórza) oraz autorów najciekawszych gier planszowych o tematyce ekologicznej (Młodzi Ekolodzy z Zagórza, Koło Ekologiczne w Chorzelowie i 18 Drużyna Harcerska w Łężanach). Fundatorami nagród był WFOŚiGW w Rzeszowie, Gmina Miasta Sanoka, Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis”. Organizacja akcji i całego zlotu to dzieło harcerskich wolontariuszy Hufca Ziemi Sanockiej z komendantką sztabu akcji „Florek”  harmistrzynią Magdaleną Zgódko na czele. A oto jak ona sama podsumowała zlot: Sztab pracował solidnie i ciężko. Prowadzący zajęcia byli profesjonalni w swoich działaniach. Panie kucharki zadbały o smaczne i urozmaicone posiłki. Szef bazy (hm. Marek Zgódko) dwoił się i troił, by zadowolić wszystkich gości bazy. Opiekunowie grup byli pomocni i solidnie opiekowali się powierzonymi ich opiece dzieciakami. Uczestnicy Zlotu Ekologów byli kreatywni, zdyscyplinowani i uśmiechnięci. Zlot spełnił  moje oczekiwania  i już zaczynam myśleć o kolejnej edycji FLORKA, pracowicie spisując wszystkie pomysły i sugestie, które zrodziły się w głowach uczestników, opiekunów i sztabu. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w naszego FLORKA i liczę, że w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej!
 • 5-7 czerwca – XVIII Złaz Seniorów Chorągwi Podkarpackiej ZHP w ośrodku „Berdo”
 • 6 czerwca – VI rajd „Szlakiem Kurierów Beskidzkich ZWZ –AK”,  spotkanie
  z przewodnikiem Michałem Kuzio, przejście z Czaszyna do Woli Michowej, przez Chryszczatą.
 • 21 czerwca – XV złaz hufca „Śladami Jana Pawła II po Bieszczadach i Beskidzie Niskim”, przejście z Chryszczatej do Komańczy, msza św. w klasztorze w Komańczy, udział biskupa Adama Szala.
 • 71 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiegona dwa dni przed rocznicą w kilku miejscach Sanoka oraz w Bukowsku i Prusieku  zostały umieszczone plakaty wzywające do uczczenia godziny „W”. W dniu 1 sierpnia 2015 r. przed południem przeszli przez centrum miasta rozdając ulotki ze znakiem Polski Walczącej (przekazane przez Oddziału IPN w Rzeszowie) wzywające do zatrzymania się o godzinie 17.00 i oddania hołdu powstańcom oraz do udziału w uroczystościach na Cmentarzu Centralnym O godzinie 16.45 uczestnicy uroczystości spotkali się przy Krzyżu Golgoty Wschodu, gdzie po powitaniu  przybyłych przez komendantkę hufca o godz. 17.00, kiedy zawyły syreny, padła komenda „Baczność”. Następnie harcerze przedstawili krótki program artystyczny, po czym wszyscy udali się do grobów spoczywających na sanockim cmentarzu warszawskich powstańców: Jana Sawczaka, Mieczysława Przystasza, Wandy Komskiej, Adama Kulczyckiego i Stefana Grzyba. Zaciągnięto warty honorowe, zapalono znicze i złożono biało-czerwone wiązanki, wysłuchano informacji o poszczególnych Osobach. Uroczystość zakończyła się przed Krzyżem Powstańczym (ustawionym w 1923 r. przez harcerzy), gdzie po złożeniu wiązanki kwiatów przez delegację TG „Sokół”, odśpiewano Hymn Narodowy. A pięknym uwieńczeniem uroczystości było Przyrzeczenie Harcerskie, złożone u stóp Krzyża Powstańczego (patron sanockiego hufca, ks. Peszkowski, 1 listopada 1928 r. w tym samym miejscu je składał), przez dh. Amelkę Przybylską z HKT. W obchodach 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, oprócz liczącej  34 osoby reprezentacji hufca,wzięli udział krewni Powstańców, delegacja TG „Sokół”, członkowie Klubu Historycznego im. Armii Krajowej, rodzice harcerzy oraz kilka innych osób, dla których ta rocznica była ważna.
 • XIII Bieszczadzka Biesiada Literacka „Pamięci Jerzego Harasymowicza” – zorganizowana 21 sierpnia na terenie ośrodka „Berdo”, z udziałem gości. Podczas biesiady podsumowano konkurs poetycki „O kwiat goryczki z Berda” . W 2015 r. koncert finałowy odbył się na Przełęczy Wyżnej, pod pomnikiem Jerzego Harasymowicza.
 • 19 września 2015 r. Harcerski Start – Zlot Hufcazlot z zakończeniem w Trepczy, dla uczczenia 105 rocznicy pierwszej przysięgi skautowej. W sobotę, 19 września, sanocki hufiec ZHP, zlotem gromad zuchowych i drużyn harcerskich (174 zuchów, harcerzy i instruktorów
  z Bukowska, Jaćmierza, Łukowego, Mrzygłodu i Sanoka
  ) formalnie rozpoczął nowy rok pracy. Program zlotu, mimo deszczowej pogody, zrealizowano prawie w pełni (tylko zuchowy rajd
  z powodu ulewy trzeba było odwołać). Najmłodsi obejrzeli pokaz przygotowany przez strażaków, na terenie Powiatowej Komendy PSP w Sanoku, a harcerska młodzież podzielona została na trzy grupy. Jedna grupa udała się do Placówki Straży Granicznej w Sanoku, gdzie harcerze obejrzeli pokaz sprzętu oraz poznali zasady zachowania się w terenie przygranicznym, a potem przeszli na cmentarz, zapalili znicze przed tablicą poświęconą patronowi hufca, ks. Zdzisławowi Peszkowskiemu i Krzyżem Golgoty Wschodu. Druga grupa wzięła udział w grze terenowej, wykonując w różnych punktach miasta zadania doskonalące sprawność, orientację w terenie oraz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Grę terenową przygotowała 13 DH KWV (drużynowy dh. Tomasz Majewski) pod nadzorem hm. Daniela Bielaka, oboźnego zlotu. Wszystkie patrole ukończyły bieg (ostatni punkt znajdował się w Trepczy) a najlepszy okazał się patrol z 11 DH w Bukowsku (drużynowa phm. Ewa Kseniak). Natomiast trzecia grupa harcerzy wzięła udział w zawodach wspinaczkowych „O Puchar Starosty Powiatu Sanockiego”, organizowanych wspólnie ze Stowarzyszeniem Wychowawców „Eleusis”. Zawody odbyły się na nowej sztucznej ściance wspinaczkowej w Centrum Sportów Ekstremalnych, przeprowadzili je instruktorzy harcerskiego Klubu Górskiego – phm. Ryszard Stojowski i dh. Sabina Adamska. Zdobywcą głównego trofeum zawodów – Pucharu Starosty Powiatu Sanockiego – został Mateusz Burczyk z Harcerskiego Klubu Turystycznego. Puchar oraz pozostałe nagrody wręczył w imieniu Starosty Pan Damian Biskup. Po południu wszyscy uczestnicy zlotu spotkali się na terenie ośrodka SPGK w Trepczy, gdzie po posiłku i chwili wspólnej zabawy, odbył się uroczysty apel hufca, z prezentacją sztandaru, i rozkazem specjalnym. Drużyny otrzymały dyplomy za udział w zlocie, a drużynowi i członkowie sztabu przygotowującego zlot metalową odznakę upamiętniającą 105. rocznicę pierwszej przysięgi skautowej w Sanoku. Poczta harcerska „Sanok 72” takich odznak wybiła tylko 30 egz. Po apelu uczestnicy zlotu przeszli na teren „Przystani Trepcza”, miejsca urządzonego przez ks. Piotra Rymarowicza, gdzie odbywają się corocznie nabożeństwa w intencji ludzi, którzy utonęli w Sanie. Tam ks. phm. Marek Duda, duszpasterz harcerzy diecezji przemyskiej, odprawił mszę świętą. Oprawę liturgiczną przygotował harcerski Klub Turystyczny (drużynowa pwd. Katarzyna Chowaniec). Harcerze dziękowali za udane i bezpieczne wakacje, prosili o Boże Błogosławieństwo na nowy rok pracy oraz o spokój duszy dla zmarłych, szczególnie dla organizatora pierwszego patrolu skautowego Antoniego Fronia i pierwszych sanockich skautów. Ksiądz Marek Duda, którzy od kilku lat wspiera duchowy rozwój sanockich harcerzy, w swoim poruszającym kazaniu, podkreślił znaczenie pracy nad sobą, swoim charakterem
  i umiejętnościami. Po mszy św. uczestnicy zlotu zasiedli w kręgu przy ognisku przygotowanym przez pwd. Kornela Komendę. Uroczystego rozpalenia harcerskiej watry dokonał hm. Jerzy Kwaśniewicz, po czym zaprezentowano inscenizację przysięgi skautowej, którą 105 lat temu, właśnie „w lesie trepczańskim nad Sanem” jak napisał w swoich wspomnieniach prof. Roman Ślączka, złożyli pierwsi sanoccy skauci. Kręgiem i „iskierką przyjaźni” (przekazywany uścisk dłoni z pozdrowieniem „Czuwaj”) zakończyło się to harcerskie spotkanie, pierwsze w nowym roku pracy. Organizacja zlotu została wsparta przez Gminę Miasta Sanoka (projekt "Rady drużyn - szkoła liderów młodzieżowych" - nagrody i dyplomy, przejazdy na terenie Sanoka) i Starostwo Powiatowe (zawody wspinaczkowe).
 • 76 rocznica bitwy pod Bykowcami - w dniu 10 września 2015 r.  reprezentacja hufca wraz ze sztandarem uczestniczyła w uroczystościach organizowanych przez gminę Sanok, Dyrekcję Regionalną Lasów Państwowych w Krośnie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bykowce „Moja Wieś” im. Stanisławy Tarnawieckiej i 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich.  Komendantka hufca, Krystyna Chowaniec, wygłosiła referat na temat wydarzeń, które rozegrały się w rejonie Sanoka podczas wojny obronnej 1939 r.
 • 17 września 2015 r. -  udział w uroczystościach 76. rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę; uczestnictwo pocztu sztandarowego we mszy świętej, wystawienie wart harcerskich przy Krzyżu Golgoty na Cmentarzu Centralnym, pomniku „Synom Ziemi Sanockiej poległym za Polskę” i Krzyżem Golgoty Wschodu w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku. Złożenie kwiatów.
 • 23 września 2015 r. – święto 2 pułku strzelców podhalańskich, udział delegacji złożenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym 2 psp na terenie dawnej jednostki wojskowej.
 • 1 listopada - kwesty na rzecz Towarzystwa Brata Alberta - Cmentarz Centralny w Sanoku, Łukowe, Prusiek, Bukowsko w dniu Wszystkich Świętych.
 • Kwesty na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. św. Zygmunta Gorazdowskiego (1 i 2. 11.2015) i Stowarzyszenia Opieki nad Starymi Cmentarzami w Sanoku (30. 10 i 1-2.11.2015)
 • 25 października - 1 listopada – porządkowanie grobów, wykonanie i składanie złożenie ok. 80 wiązanek na grobach harcerskich i żołnierskich, w części wspólnie z przedstawicielami AK.
 • 4 listopada 2015 r. - pogrzeb por. AK, o. Andrzeja Deptucha – warty harcerskie i udział delegacji z pocztem sztandarowym hufca w pogrzebie więźnia reżimu stalinowskiego, franciszkanina – ojca Andrzeja Deptucha w dniu 4 listopada 2015 r.
 • Udział drużyny sztandarowej, wystawianie wart , odbieranie kwiatów podczas świąt państwowych – 3 Maja i Święto Niepodległości 11 listopada.
 • Wieczornica patriotyczna przygotowana przez HKT i 54 DH w kościele pw. Chrystusa Króla – 15 listopada 2015.
 • Starszoharcerska Nocka na Luzie – trzydniowy biwak wędrowników, przygotowywany samodzielnie przez młodzież, odbył się w Baligrodzie w dniach 27-29 listopada.  W programie warsztaty umiejętności harcerskich, spotkaniami ze specjalistami, dyskusje, zwiedzanie Baligrodu.
 • Zuchowe Mikołajki – w dniu 5 grudnia, w SP-1 w Sanoku miało miejsce spotkanie zuchów, program spotkania przygotowali wędrownicy w ramach projektu „Klub harcerski”.
 • 17-24 grudnia – przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju na terenie całego powiatu Sanockiego. Wyjazd po BŚP do Krakowa w dniu 13 grudnia, połączony ze zwiedzaniem podziemi Rynku i katedry na Wawelu. Szczególnie uroczysty charakter miało przekazanie życzeń i Światełka do kościołów (w niedzielę, 20 grudnia, podczas sumy w kościele w Olchowcach, na Posadzie i Przemienieniu Pańskim) oraz władzom miasta i powiatu (powiat – podczas sesji w dniu 17 grudnia, miasta – podczas Opłatka na Rynku w dniu 23 grudnia). BŚP zaniesiono także do szpitala (2 DH), Domu Dziecka, schroniska dla bezdomnych i hospicjum (HKT). Delegacja hufca (7 osób) uczestniczyła w uroczystości w Rzeszowie (19 grudnia).
 •  20 grudnia 2015 r. Opłatek Instruktorski spotkanie instruktorów i funkcyjnych drużyn,  podsumowanie realizowanych projektów i konkursów plastycznych związanych z tematyką Bożego Narodzenia.

                        9. Harcerska Akcja Zimowa i Letnia:

HAZ 2015

Lp.

Nazwa formy wypoczynku zimowego/zajęć szkoleniowych

 

Termin

Odpowiedzialni

 

1.

 

2 biwaki hufca w Bukowsku

2 - 4 lutego

hm. Daniel Bielak

 

2.

 

Biwak HKT w Polanie

 

4 – 7 lutego

pwd. Katarzyna Chowaniec

 

3.

 

Biwak 5 GZ w Domu Harcerza

 

9-10 lutego

 

Martyna Łuczka

 

4.

Zajęcia dla zuchów w Domu Harcerza

11, 12 i 13 lutego

 

Martyna Łuczka

 

5.

SP Nowy Łupków -  Zuchowa Nocka (dzieci z III-VI kl.).

12/13 lutego

pwd. Magdalena Kilar

 

6.

 Warsztaty plastyczne dla  drużynowych i przybocznych

 

11 lutego,

 

Prowadząca Justyna Kurkarewicz

 

7.

Warsztaty dla drużynowych

i przybocznych – organizacja gier terenowych

 

12 lutego,

 

 

hm. Marek Zgódko

8.

Warsztaty dla kadry hufca

 13 lutego

hm. Krystyna Chowaniec

8.

Zajęcia prowadzone w drużynach – 4 DH, 9 DH

ferie

 

             

Liczba uczestników : biwaki – 70 osób; imprezy jednodniowe – 122 osoby.

 

HAL 2015

Lp Nazwa formy wypoczynku i termin

Licz

-ba

Kadra

Uwagi

 

1.

Kolonia zuchowa

30.06 – 07.07.2015

35

Komendant – pwd. Maria Kurkarewicz

Wychowawcy: Agnieszka Polańska, pwd. Angelika Borys,

Justyna Kurkarewicz

We współpracy ze Stowarzys. Wychowawców „Eleusis”

2.

Kolonia krajoznawczo-wypoczynkowa z elementami nauki j.  ang.

 (07.07 – 14.07. 2015

34

Komendant – Piotr Kita

Wychowawcy: Aleksandra Kowalska pwd. Justyna Hryszko

We współpracy ze Stowarzysz. Wychowawców „Eleusis”

3.

Kolonia krajoznawczo-wypoczynkowa z elementami nauki j. ang.

(II turnus 14-24.07.2015

21

Komendant – Anna Tymoczko

Wychowawcy:

Magdalena Starościak

We współpracy ze Stowarzysz. Wychowawców „Eleusis”

4.

Obóz wypoczynkowo-szkoleniowy w Szklanej Hucie k. Białej Góry

14-29. 07.2015

36

Komendant – Katarzyna Chowaniec, wychowawcy:

Aleksandra Kowalska

pwd. ks. Jarosław Wnuk

pwd. Angelika Borys Piotr Kita

 

5.

Obóz szkoleniowo-krajoznawczy Polskiego Związku Wędkarskiego

(27.07-09.08.2015)

65

Komendant – hm. Ewa Wojtuszewska. Wychowawcy: hm. Magdalena Bodziak, pwd. Justyna Hryszko

Piotr Kita, Radomir Buglewicz

oraz 6 instruktorów PZW

Obóz zorganizowany przez hufiec na zlecenie PZW

6.

Półkolonia w Bukowsku

06.07 – 07.08. 2015

18

Komendant – Magdalena Burnat

Wychowawca – Anna Żytka

Koordynator – phm. Ewa Kseniak

We współpracy

z Zespołem Szkół i Urzędem Gminy

7.

Obóz wypoczynkowo-szkoleniowy w Myczkowcach

12-22.08.2015

18

Komendant – hm. Krystyna Chowaniec, z-ca – pwd. Małgorzata Nastała, wychowawcy – Anna Widło i Sabina Adamska We współpracy ze Stowarzyszeniem Wychowawców „Eleusis”
8.

Obóz szkoleniowy – kurs przewodnikowski

w Myczkowcach

16-23.08.2015

12

Komendant – hm. Daniel Bielak

Instruktorzy – kadra kształcąca: phm. Alina Basak (Hufiec Krosno), hm. Waldemar Basak

hm. Krystyna Chowaniec

 
9.

Biwak szkoleniowy w Myczkowcach

21-22.08.2015

18

Komendant – hm. Krystyna Chowaniec, instruktor – hm. Kazimierz Kisiołek  
Razem: 257 27 osób  

         10. Szkolenie drużynowych, przybocznych i zastępowych:

 • Kurs przewodnikowski organizowany przez ZKK hufca (2015) – ukończyło 11 osób, w tym
  4 z naszego hufca
 • Kurs podharmistrzowski organizowany przez ZKK Chorągwi (styczeń 2015) – 7 osób
 • Szkolenie „Drużyna PRO” organizowane przez GK ZHP w 2015 r. – 4 osoby
 • Kursy Pierwszej Pomocy dla Przyszłych Instruktorów (2015) - 10 osób
 • Szkolenie na odznakę ratownika medycznego ZHP  ukończyło 2 osoby
 • Kurs zastępowych w formie obozowej (Szklana Huta) – 26 osób

Inne formy:

 • Szkolenie drużynowych i przybocznych podczas systematycznie organizowanych zbiórek
  i warsztatów (m.in. szkolenie z InO, korzystanie z platformy do prowadzenia ewidencji elektronicznej, nowa instrukcja gromady/drużyny)).
 • Prenumerata i udostępnianie pisma „Czuwaj” –zaprenumerowano 5 egzemplarzy pisma, prowadzenie biblioteczki metodycznej, która jest systematycznie uzupełniana o nowości wydawnicze.
 • Przekazanie poradników dla drużynowych i programów w formie publikacji drukowanych, m.in. „W zdrowym ciele zdrowy druh” i „Stop bierności” .
 • Systematyczne przekazywanie komunikatów materiałów programowych w wersji elektronicznej.

11. Zdobywanie stopni instruktorskich:

    Stopnie przewodnika/przewodniczki:

Rok Otwarte próby Zamknięte pozytywnie Zamknięte negatywnie
2015 9 2 -

Stopnie podharcmistrz/podharcmistrzyni:

Rok Otwarte próby Zamknięte pozytywnie Zamknięte negatywnie
2015 1 5 (Anna Borczyk, Katarzyna Zgódko, Maria Kurkarewicz, Katarzyna Chowaniec) -

Potwierdzono także 1 stopień hm po powrocie do ZHP (Ryszard Pacławski). Obecnie 1 os. (phm. Alicja Wosik) ma otwartą próbę na stopień harmistrzyni.

 1. Działalność Kręgu Harcerskich Seniorów:

Harcerski Krąg Seniorów regularnie odbywa swoje zbiórki (każdy drugi czwartek miesiąca),
a członkowie Kręgu aktywnie uczestniczą wżyciu hufca. Spotykają się z młodzieżą, uczestniczą
w uroczystościach patriotycznych i środowiskowych, biorą udział w uroczystościach harcerskich. Zawsze są na spotkaniu opłatkowym, Spotkaniu Harcerskich Pokoleń organizowanym z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Pracą Kręgu do stycznia 2015 r. faktycznie kierował hm. Jerzy Kwaśniewicz (formalnie pełniący funkcję przewodniczącego hm. Jan Strzelecki był chory). W styczniu funkcję przewodniczącej objęła phm. Helena Pacławska. Seniorzy uczestniczyli w zlocie podsumowującym akcję „Florek” (ostatni dzień zlotu – uroczyste zakończenie) i byli organizatorami XVII Złazu Seniorów Chorągwi Podkarpackiej ZHP (5-7 czerwca). Angażują się w opracowywanie materiałów historycznych, np. grupa byłych zuchmistrzów opracowała zarys dziejów ruchu zuchowego (wykorzystane do prezentacji w dniu 22 lutego) i skompletowała archiwalne fotografie.

          13.  Wydawnictwa własne:

 •  1 numer „Sanockiego Skauta” obejmujący wydarzenia 2014 roku (nakład 200 egz)
 •  Foldery na rajdy piesze.
 •  Katalog odznak Poczty Harcerskiej, opracowany przez hm. J. Kwaśniewicza i hm. Zbigniewa Osenkowskiego

Pocztą kieruje hm. Jerzy Kwaśniewicz. W roku 2015 wydała 2 metalowe odznaki pamiątkowe: 30-lecie Poczty Harcerskiej, 105-rocznica pierwszej Przysięgi Skautowej w Sanoku.

Dwie osoby uczestniczyły w zbiórce Poczt Harcerskich we Wrocławiu, a naczelnik poczty
w Międzynarodowych Spotkaniach Kolekcjonerskich we Wieliczce. Został wydany Katalog odznak pamiątkowych i okolicznościowych Hufca ZHP Ziemi Sanockiej wg projektu hm. Jerzego Kwaśniewicza. Katalog cieszy się dużym powodzeniem wśród kolekcjonerów w Polsce. Z okazji 30-lecia Poczty Harcerskiej Sanok 72 została zorganizowana wystawa wydawnictw poczty (czynna w holu Domu Harcerza do września 2015), jubileusz poczty był tematem Spotkania Harcerskich Pokoleń w dniu 22 lutego, z okazji Dnia Myśli Braterskiej, z udziałem Burmistrza Sanoka i licznych gości. Specjalnie wydane z tej okazji odznaki otrzymali:

Lp. Imię i nazwisko Hufiec, funkcja
  hm. Krystyna Chowaniec Komendantka Hufca Ziemi Sanockiej
  hm. Ewa Wojtuszewska Z-ca Komendantki Hufca Ziemi Sanockiej
  hm. Jerzy Kwaśniewicz Naczelnik Poczty Harcerskiej 72 Sanok
  hm. Zbigniew Osenkowski Projektant wydawnictw Poczty Harcerskiej 72 Sanok
  hm. Henryk Karwowski Naczelnik Poczt Harcerskich ZHP
  hm. Marek Bieżanowski Naczelnik Poczty Harcerskiej w Krakowie
  hm. Marek Stochmiałek Naczelnik Poczty Harcerskiej we Wrocławiu
  hm. Jacek Nawrocki Poczta Harcerska w Krakowie
  hm. Andrzej Zasadzki Poczta Harcerska w Warszawie
  hm. Mirosław Muszyński Poczta Harcerska w Białymstoku
  Pan Zbigniew Jaskulski Właściciel Drukarni w Krośnie
  Pani Agnieszka Mularczyk Przyjaciel Poczty, firma LT System S.C. Sanok
  Jakub Kwaśniewicz Poczta Harcerska 72 Sanok
  Mateusz Kwaśniewicz Poczta Harcerska 72 Sanok
  Katarzyna Chowaniec Drużynowa Harcerskiego Klubu Turystycznego
  Muzeum Harcerstwa w Warszawie  

 

 

 

 1.  Udział w przedsięwzięciach chorągwianych i ogólnozwiązkowych:

a/ chorągiew:

 • 5-7 czerwca 2015 r. – organizowaliśmy XVII Złaz Seniorów Chorągwi Podkarpackiej ZHP.
 • 19-23 sierpnia 2015 – podczas Zlotu Chorągwi Podkarpackiej 2 Drużyna Harcerska prowadziła zajęcia linowe, a HKR  pracował przy zabezpieczeniu medycznym imprezy.
 • Festiwal Piosenki Harcerskiej „HIT – 2015” w dniach 20-22 listopada (9 osób z 2 DH).
 • 19 grudnia 2015 r. – udział 7 osobowej reprezentacji hufca w chorągwianej uroczystości przekazywania BŚP w Rzeszowie.

b/ szczebel centralny ZHP:

 • finał Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie” - Klara Ostrowska z Harcerskiego Klubu Górskiego zajęła w finale ogólnopolskim 3 miejsce. W finale konkursu w Łodzi, w 2015 r. uczestniczyła zuchenka z 15 DH w Jaćmierzu - Oliwia Ochęduszko.
 • „Turniej Zastępów” - Zastęp „Mały Kamasz”  z 4 DH przy SP-2 w Sanoku zajął trzecie miejscew Turnieju w kategorii harcerze oraz uzyskał tytuł Chorągwianego Zastępu Mistrzów. W turnieju uczestniczyło 47 zastępów z całej Polski.
 • „Harcerska Pamięć” -  konkurs ogłoszony przez redakcję „Czuwaj”, nasz hufiec otrzymał jedną z pięciu nagród głównych. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Warszawie, 7 listopada 2015 r. podczas konferencji z okazji XXV – lecia „Czuwaj”.
 • Program „Teraz Azja” – udział 15 DH z Jaćmierza i 54 Gromada Zuchowa z Sanoka.
 1. Realizacja zadań w zakresie pozyskiwania środków na działalności oraz zapewniania warunków działania:

             Koszty działalności programowej oraz utrzymania Domu Harcerza pochodzą ze środków pozyskanych w ramach programów, darowizn, umów sponsoringowych, środków przekazanych
w ramach 1 % podatku na rzecz opp, a także wypracowanych podczas akcji letniej (kadra pracuje nieodpłatnie). Każdego roku pewne kwoty pochodzą również ze środków wypracowanych przez ośrodek „Berdo”.

Załącznik – zestawienie dochodów i wydatków w roku 2015.

Tabela 1 - Zestawienie dotacji i darowizn na działalność statutową Hufca Ziemi Sanockiej w roku 2015

Lp. Rodzaj wpłaty Kwota Uwagi

 

1

Darowizny od osób prywatnych

1440,00

W tym 1200 na CSE

 

2

Darowizny od firm i instytucji

1000,00

W tym 500,00 zł na CSE

500,00 – od PBS na konferencję „Katyń ... pamiętamy”

 

3

Zakup nagród przez Gminę Miasta Sanoka

2000,00

Festiwal, Strofy o Ojczyźnie, akcja „Florek”

 

4

Dotacja z banku WBK program

„Tu mieszkam, tu zmieniam”

4000,00

Na CSE

 

5

Dotacja Gminy Miasta Sanoka

13000,00

Realizacja 2 programów profilaktyki uzależnień

 

6

Fundacja Alpy - Karpaty 10500,00 II transza – zadanie zrealizowane w 2014 r.

 

7

Rajdy piesze „Szlakiem kurierów beskidzkich ZWZ-AK” – dotacja Powiat Sanocki

2000,00

 

 

8

Fundacja Bankowa im. dr. Mariana  Kantona 2000,00 Na XIII Bieszczadzką Biesiadę Literacką pamięci jerzego Harasymowicza

 

Razem: 36 340,00 

 

Natomiast wsparcia rzeczowego udziela właścicielka kwiaciarni Pani Magdalena Czytajło sponsorując wiązanki kwiatów na część uroczystości patriotycznych.

Spłaciliśmy wszystkie zaległe zobowiązania wobec chorągwi i regularnie opłacamy wszystkie zobowiązania. W tej chwili chorągiew ma zobowiązania wobec naszego hufca. Na dzień 1.01.2016 była to kwota 13953,85 zł oraz dodatkowo kwoty z tytułu dotacji HAL za 2014 i 2015. 

Obecnie naliczone składki odprowadzane są na bieżąco, poprawie uległa ściągalność składek członkowskich, chociaż nadal nie pokrywa całości zobowiązań.

            W celu zapewnienia dobrych warunków do realizacji zadań systematycznie prowadzone były również prace porządkowe, remontowe i konserwatorskie, zarówno w ośrodku „Berdo”, jak i Domu Harcerza. Uzupełniano również sprzęt i wyposażenie. Na wyposażenie Domu Harcerza zakupiono nagłośnienie przenośne i drukarkę

Dnia 11 września 2014 r. Rada Miasta Sanoka podjęła uchwałę o przekazaniu Domu Harcerza jako darowizny na działalność statutową Hufca Ziemi Sanockiej. Jest to efekt wieloletnich starań całego środowiska sanockiego, które w 1988 r. otrzymało budynek w stanie bardzo złym, przeprowadziło remont generalny, a potem występowało do WSA i NSA jako strona, aby budynek nie został odsprzedany. Przez wszystkie lata hufiec ponosił koszty utrzymania i bieżących remontów. Duża aktywność sanockiego harcerstwa i wykonywanie wielu zadań dla środowiska wpłynęły na decyzję radnych. Jest to dla nas powód do dużej satysfakcji. Formalne podpisanie aktu notarialnego miało miejsce 20 stycznia 2015 r.

 1. Aktywność kadry w innych jednostkach ZHP:

            Instruktorzy sanockiego hufca pracowali również na rzecz całej organizacji, pełniąc następujące funkcje:

l  hm. Krystyna Chowaniec –  od grudnia 2013 r. członek centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, do 30.01.2015 szef ZKK Chorągwi Podkarpackiej ZHP. Posiada SOKK nr 45/2014.

l   hm. Magdalena Zgódko - wiceprzewodnicząca Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich (od 2007 roku do 30.01.2015)

l  hm. Jerzy Kwaśniewicz – wiceprzewodniczący Chorągwianego Sądu Harcerskiego ( funkcję tę pełni nadal, już 5 kadencję);

l  hm. Daniel Bielak- zastępca Szefa Inspektoratu Ratowniczego Chorągwi Podkarpackiej ZHP (od 2012 roku do 30.01.2015, od 30.01.2015 członek KSI Chorągwi Podkarpackiej ZHP), delegat na  Zjazd ZHP. Posiada Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej SOKK (678/2015) uprawniająca do kształcenia kadry na poziomie hufca i chorągwi.

 1. Motywowanie i nagradzanie instruktorów:

a/ W 2015 roku  tytuł „Instruktora Roku” przyznano hm. Krystynie Chowaniec.

b/ Na wniosek komendy hufca Przewodniczący ZHP (rozkaz Naczelnika ZHP L 8/2015 z 31października 2015 r) przyznał Krzyże za Zasługi dla ZHP:

  • Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP hm. Magdalenie Zgódko
  • Srebrne Krzyże za Zasługi dla ZHP: hm. Elżbieta Gałązka i hm. Magdalena Bodzio
  • BrązowyKrzyż za Zasługi dla ZHP: hm. Daniel Bielak

     c/ Na zakończenie roku szkolnego kadra hufca otrzymała dyplomy z podziękowaniem. Listy z podziękowaniem zostały wysłane także do szkól przy których działają gromady i drużyny.

   d/ Naczelnik Poczt Harcerskich, hm. Henryk F. Karwowski decyzja numer 1/2015 z dnia 5 grudnia   2015 r. nadał Honorowe Odznaki „Za Zasługi dla Poczt Harcerskich” Druhom hm. Jerzemu Kwaśniewiczowi i hm. Zbigniewowi Osenkowskiemu.

    e/ Odznaki „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” w roku 2015 przyznano:

 • Srebrne:
 • Złote:

F/ Odznaki honorowe Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologiczne „Florek” otrzymali: w stopniu srebrnym dh. Jakub Janik, w stopniu brązowym: dh. Sabina Adamska, dh. Jakub Kwaśniewicz.

  19. Inne osiągnięcia hufca w 2015 r.:

 • Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej został szczególnie uhonorowany przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego przyznaniem tytułu „Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego”.

Podsumowanie:

Program pracy hufca realizowany jest przez wolontariuszy – instruktorów i młodzież harcerską. Hufiec sanocki nie zatrudnia żadnej osoby do prowadzenia biura czy księgowości. Praca hufca koncentruje się w Domu Harcerza w Sanoku, którego utrzymanie również wymaga wiele starań
i środków. Wyżej wymienione zadania nie zawierają większości informacji o pracy poszczególnych drużyn, która dokumentowana jest w kronikach drużyn oraz książkach pracy.

Oceniając działalność hufca w 2015 trzeba również stwierdzić, że mimo wielu osiągnięć nie wszystkie zaplanowane zadania udało się zrealizować:

 •  nie udało się reaktywować gromady zuchowej w  gminie Besko oraz drużyny w gminie Zagórz,
 •  nie powołano zespołu kwatermistrzowskiego, zespołu programowo-metodycznego, zespołu wychowania duchowego, zespołu promocji i wizerunku,
 • nie odtworzono drużyny o specjalności wodnej,
 • nie udało się pozyskać środków na remont Domu Harcerza i wykonać wymiany instalacji cieplnej.

Zadanie te weszły do planu pracy hufca na rok 2016.

                                                                       

Sprawozdanie z działalności Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego w roku 2015  przyjęto uchwałą komendy hufca nr  2 /X/2016 w dniu 14 stycznia 2016 r.

 

facebook_page_plugin