Uchwała nr 15/X/2017

Uchwała nr 15/X/2017 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 5 grudnia 2017  r. w sprawie przyjęcia planu operacyjnego na rok 2018 r.

§ 1

Komenda hufca przyjmuje do realizacji Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Sanockiej na rok 2018 r. wraz załącznikiem „Kalendarium ważniejszych przedsięwzięć programowych hufca w roku 2018” stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Komenda zobowiązuje komendanta hufca do upowszechnienie planu i koordynowania jego realizacji.

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest komendant hufca, komenda oraz zespoły stałe
i doraźne hufca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

..........................................                                                                  .........................................

 (protokolant)                                                                                                                        (prowadzący obrady)

                       

           

Uchwała nr 9/X/2017

Uchwała nr 9/X/2017 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 8 czerwca 2017 r.  

w sprawie odpłatności za udział w koloniach i obozach.

§ 1

Na podstawie rozdz. VII p.48 i rozdz. XIII p.103 załącznika do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 136/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej  komenda hufca po analizie kosztorysów planowanych kolonii i obozów letnich ustala następujące zasady udzielania zniżek w odpłatnościach:

a/ dzieci kadry pracującej wolontariacko na wypoczynku  w danym roku  – 50% odpłatności;

b/ dzieci pracowników PASS-Pol – kolonia zuchowa – 450 zł, obóz harcerski w Myczkowcach – 400 zł, obóz w Szklanej Hucie – 1150 zł, obóz naukowy – 900 zł (PASS-POL  przekazał darowiznę na działalność statutową hufca 5 tyś. zł, z tych środków uzupełnione zostaną wydatki na obóz jako wkład własny);

c/ harcerze starsi i wędrownicy pełniący funkcje pomocnicze (tzw. kadra młodzieżowa) – 40% odpłatności.

§ 2

Kadrze HAL zapewnia się zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie OC i NW oraz materiały do prowadzenia zajęć

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

         Komendant Hufca

  hm. Krystyna Chowaniec

           

Uchwała nr 8/X/2017

Uchwała nr 8/X/2017 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r.  

w sprawie oceny działalności drużyny harcerskiej w Komańczy w okresie próbnym

§ 1

Komenda hufca po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Drużynowej Próbnej Drużyny Harcerskiej w Komańczy  pozytywnie ocenia pracę drużyny.

§ 2

Komenda hufca wyraża uznanie dla Druhny Elżbiecie Dołżyckiej za zorganizowanie drużyny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

         Komendant Hufca

  hm. Krystyna Chowaniec

           

Uchwała nr 12/X/2017

Uchwała nr 12/X/2017 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zwołania zjazdu sprawozdawczego hufca.

§ 1

Na wniosek komendantki hufca komenda zwołuje zjazd sprawozdawczy Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego dn. 23 listopada (czwartek), o godz. 16.00 w Domu Harcerza w Sanoku, ul. Zielona 39.

§ 2

Komenda zobowiązuje komendantkę hufca do wydania rozkazu o zwołaniu zjazdu oraz umieszczenia go na stronie internetowej hufca, przesłania pocztą elektroniczną kadrze hufca, wywieszenia w siedzibie hufca oraz przekazania do komendy Chorągwi Podkarpackiej nie później niż na 21 dni przed terminem zjazdu, tj. do 1 listopada 2017 r.

§ 3

Komenda zobowiązuje komendantkę hufca do przekazania informacji o terminie i miejscu zjazdu hufca, proponowanym porządku obrad, sprawozdań, materiałów zjazdowych
i wnoszonych  projektów uchwał uczestnikom zjazdu z głosem decydującym osobiście, za pośrednictwem poczty  lub poczty elektronicznej nie później niż na 14 dni przed terminem zjazdu, tj. do 8 listopada 2017 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Protokolant                                                                                          Komendant Hufca

……….…………..                                                                               hm. Krystyna Chowaniec

           

Uchwała nr 7/X/2017

Uchwała nr 7/X/2017 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r.  

w sprawie  przyjęcia  regulaminu Komisji Stopni Instruktorskich

§ 1

Komenda hufca przyjmuje Regulamin Komisji Stopni Instruktorskich stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

         Komendant Hufca

  hm. Krystyna Chowaniec

           

facebook_page_plugin