Regulamin pracy komendanta i komendy

Załącznik do uchwały nr 33/IX/2014  komendy hufca z dn. 17 października 2014r.

   

Regulamin pracy komendanta i komendy

Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

  

Wielkie przyjaźnie zawiązują się w pogoni za jakimś ideałem,

w obronie jakiejś sprawy, w trudach poszukiwań...

                                                                       

                                                                                                TEILHARD DE CHARDIN

 

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Komendant i komenda hufca są władzami wykonawczymi hufca działającymi na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

-           ustawy prawo o stowarzyszeniach

-                     postanowień Statutu ZHP

-                     „Zasad tworzenia i działania hufca” oraz niniejszego regulaminu.

 

 

§ 2

 

Kompetencje komendanta i komendy hufca obejmują wszystkie czynności konieczne do realizacji zadań hufca określonych w Statucie ZHP, uchwałach władz wyższego szczebla i zjazdu hufca.

 

§ 3

 

Tryb powołania i odwołania komendanta i komendy hufca w całości, jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP.

§ 4

 

W skład Komendy Hufca Ziemi Sanockiej wchodzą:

Komendant hufca – hm. Krystyna Chowaniec

Zastępca komendanta hufca – hm. Ewa Wojtuszewska

Skarbnik hufca - hm. Marek Zgódko

Członek komendy – hm. Jerzy Kwaśniewicz

Członek komendy  - phm. Daniel Bielak

Członek komendy – phm. Elżbieta Gałązka

Członek komendy –  pwd. Maria Kurkarewicz

Członek komendy – pwd. Elżbieta Babiak

 

 

Rozdział II

Organizacja pracy komendanta i komendy hufca

 

§ 5

1.      Komendant hufca organizuje pracę komendy hufca i kieruje jej pracą.

2.      Komendant hufca w szczególności:

1)      zwołuje zbiórki komendy hufca,

2)      ustala porządek zbiórki i przewodniczy obradom komendy hufca,

3)      nadzoruje wykonanie uchwał komendy hufca.

 

§ 6

1.      W przypadku nieobecności komendanta hufca zadania określone w § 5 ust. 2 niniejszego regulaminu przejmuje zastępca komendanta hufca lub w szczególnych przypadkach inny członek komendy hufca imiennie wskazany przez komendanta hufca.

2.      Komenda hufca w drodze uchwały określa podział zadań przypisanych poszczególnym członkom komendy hufca.

 

§ 7

 

W ramach podziału zadań, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszego regulaminu, członkowie komendy hufca wykonują przypisane im zadania, nadzorują i wspierają pracę przypisanych im zespołów w szczególności:

1)      przedkładają i referują na zbiórkach komendy hufca sprawy należące do ich zakresu obowiązków oraz nadzorowanych zespołów hufca,

2)      koordynują przygotowywanie planów pracy i planów finansowych nadzorowanych zespołów,

3)      kontrolują wykonanie zadań realizowanych przez nadzorowane zespoły oraz oceniają pracę kierowników zespołów.

 

Rozdział III

Tryb pracy komendy hufca

§ 8

1.     Komenda hufca obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na zbiórkach zwoływanych
zgodnie z przyjętym planem pracy komendy hufca, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Komendant hufca zobowiązany jest również zwołać zbiórki komendy hufca na wniosek co najmniej  1/3 składu komendy hufca w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

2.     O terminie kolejnej zbiórki komendant hufca powiadamia wszystkich członków komendy oraz zaproszonych instruktorów (listownie, telefonicznie, pocztą elektroniczną, sms-em) co najmniej na 7 dni przed terminem zbiórki.

3.     W zbiórkach komendy hufca mogą uczestniczyć: przewodniczący komisji rewizyjnej hufca lub członek komisji upoważniony przez przewodniczącego, a na zaproszenie komendanta hufca również inne osoby.

§ 9

1.     Komenda hufca podejmuje decyzje w formie uchwał. Za przygotowanie projektów uchwał odpowiedzialni są poszczególni członkowie komendy hufca zgodnie z podziałem zadań.

2.     Uchwały komendy hufca zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
w obecności, co najmniej połowy składu komendy hufca.

3.     W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos komendanta hufca lub członka komendy hufca prowadzącego zbiórkę podczas nieobecności komendanta hufca.

4.     Uchwałę komendy hufca podpisuje komendant hufca lub członek komendy prowadzący zbiórkę komendy hufca.

§ 10

1.     Z każdej zbiórki komendy hufca sporządza się protokół. Protokół podpisują obecni członkowie komendy hufca oraz protokolant. Wzór protokołu zbiórki komendy hufca stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

1) datę i numer kolejny zbiórki,

2) wskazanie osoby prowadzącej zbiórkę i listę uczestników zbiórki,

3) porządek zbiórki,

4) treść podjętych uchwał i innych rozstrzygnięć,

5) określenie terminu realizacji podjętych uchwał i osób odpowiedzialnych za ich realizację,

6) określenie terminu kolejnej zbiórki komendy hufca.

 

3.  Protokół jest zatwierdzany najpóźniej na następnej zbiórce komendy hufca.

 

Rozdział IV

 

Organizacja pracy zespołów hufca

 

§ 11

1.  Realizując statutowe obowiązki komenda hufca może powoływać stałe bądź doraźne zespoły robocze.

2.   Komenda hufca powołując zespół roboczy określa jego skład personalny, kompetencje (regulamin pracy) oraz wskazuje odpowiedzialnego członka komendy hufca, który nadzoruje i wspiera pracę zespołu.

3. Powołanie zespołu i regulamin jego działania komendant hufca podaje do wiadomości
w rozkazie. 

4. Struktura komendy hufca oraz podział zadań pomiędzy zespołami hufca stanowią załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

§ 12

1.      Zakres uprawnień i obowiązków członków komendy hufca:

a/ Zakres uprawnień i obowiązków komendanta hufca hm. Krystyny Chowaniec:

1)      Kieruje bieżącą działalnością hufca.

2)      Kieruje pracą komendy hufca. Deleguje uprawnienia i zadania.

3)      Systematycznie wydaje rozkazy.

4)      Wykonuje rozkazy i decyzje władz zwierzchnich. Współpracuje z komendą chorągwi.

5)      Reprezentuje hufiec wobec władz zwierzchnich. Aktywnie uczestniczy
w odprawach komendantów hufców.

6)      Reprezentuje hufiec na zewnątrz. (Odpowiada za kontakty z władzami gmin
i powiatu, władzami oświatowymi, administracją publiczną, itp.)

7)      Podpisuje, wraz ze skarbnikiem, umowy i porozumienia. Nadzoruje realizację porozumień zawartych z innymi organizacjami na terenie hufca.

8)      Koordynuje realizację programu rozwoju hufca.

9)      Powołuje sztaby organizacyjne przedsięwzięć programowych (na wniosek namiestników i członka komendy d.s. programowych) oraz inne zespoły instruktorskie działające w hufcu.

10)  Przyznaje, na wniosek MKSI, stopnie instruktorskie i dopuszcza do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego.

11)  Mianuje i zwalnia funkcyjnych.

12)  Zalicza służbę instruktorską.

13)  Opiniuje pracę podległych mu instruktorów i jednostek organizacyjnych. Występuje o odznaczenia i wyróżnienia dla podległych mu instruktorów i jednostek organizacyjnych.

14)  Wspomaga i koordynuje działalność jednostek organizacyjnych hufca.

15)  Prowadzi systematyczne odprawy szefów jednostek organizacyjnych hufca.

16)  Powołuje nowe jednostki organizacyjne. Rozwiązuje jednostki organizacyjne lub zawiesza działalność.

17)  Odwiedza i wizytuje podległe mu jednostki.

18)   Współtworzy przedsięwzięcia i propozycje programowe realizowane w hufcu.

19)  Zarządza majątkiem hufca. Odpowiada, wraz ze skarbnikiem, za działalność finansową hufca.

20)  Nadzoruje HAL i HAZ.

21)  Nadzoruje tworzenie i gromadzenie dokumentacji hufca i przekazywanie jej do KCh.

22)  Składa roczne sprawozdanie ze swojej pracy do Komendy Chorągwi.

23)  Nadzoruje sporządzanie wniosków o dotacje i granty. Odpowiada za terminowe rozliczenie przyznanych środków.

24)  Odpowiada za kontakty z prasą, radiem i telewizją.

25)  Odpowiada za aktualizację strony internetowej hufca.

26)  Promuje działalność hufca w środowisku lokalnym oraz w mediach.

27)  Prowadzenie dokumentacji organizacyjnej (rejestr biwaków, rejestr książeczek harcerskich, rejestr pieczątek, dokumentacja przychodząca
i wychodząca).

28)  Nadzór nad prawidłowym przepływem informacji wewnątrz i na zewnątrz hufca.

b/ Zakres obowiązków zastępcy komendanta hufca d.s. programowych  hm. Ewy Wojtuszewskiej

1)      Współtworzy przedsięwzięcia i propozycje programowe realizowane w hufcu.

2)      Realizuje postanowienia władz ZHP zakresie programowym, w tym strategię ZHP, strategię chorągwi i program rozwoju hufca.

3)      Zastępuje komendanta hufca w razie jego nieobecności.

4)      Współdziała z komendantem w zakresie bieżącego zarządzania praca hufca
i pozyskiwania środków na działalność.

5)      Koordynuje tworzenie planu pracy hufca na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb.

6)      Współdziała z komendantem w zakresie prowadzenia dokumentacji pracy hufca i jej właściwe przechowywanie.

7)      Nadzoruje wydawanie gazetki hufcowej.

8)      Koordynuje archiwizację dokumentacji pracy hufca.

9)      Prowadzi dokumentację spraw osobowych instruktorów (książeczki instruktorskie, kartoteki instruktorskiej).

10)  Koordynuje dokonywanie wymaganych przeglądów Domu Harcerza, ocenia stan techniczny obiektu i wyposażenia pod kątem bezpieczeństwa, inicjuje dokonywanie remontów i modernizacji.

c/ Zakres obowiązków skarbnika hufca hm. Marka Zgódko:

1)      Współudział w zarządzaniu hufcem i realizacji „Programu rozwoju hufca.”

2)      Współdziała przy realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem i racjonalnym wykorzystywaniem środków finansowych. W tym zakresie na bieżąco przedkłada wnioski i informacje Komendzie Hufca.

3)      Odpowiada za właściwe gospodarowanie środkami pieniężnymi. Opiniuje skutki przedsięwzięć finansowo - ekonomicznych oraz sprawuje kontrolę nad ich realizacją. W porozumieniu z komendantem opracowuje roczne i perspektywiczne plany zakupów i remontów sprzętu.

4)      Opracowuje i odpowiada za realizację planu wychowania gospodarczego dla kadry i środowisk hufca. W porozumieniu z Szefem Zespołu Kadry Kształcącej prowadzi szkolenia z zakresu finansów.

5)      Nadzoruje gospodarkę finansową w jednostkach hufca.

6)      Opiniuje wnioski dotyczące skutków finansowych przed podjęciem decyzji przez komendę hufca.

7)      Opracowuje projekty budżetu hufca i nadzoruje wraz z komendantem hufca jego realizację.

8)      Wykonuje inne zadania wskazane przez komendanta hufca.

9)      Odpowiada za dokumentacje finansową hufca. W uzgodnieniu z Komendą sporządza projekty budżetu i bilans hufca na dany rok harcerski. Wykonuje terminowo miesięczne rozliczenia hufca.

10)  Współpracuje przy sporządzaniu strony finansowej wniosków o dotacje i granty.

11)  Nadzoruje protokolarne przekazania jednostek organizacyjnych hufca pod względem majątkowym i gospodarczym.

12)  Prowadzi ewidencję:

a.       składek członkowskich,

b.      udzielonych zaliczek,

c.       bloczków KP,

d.      czeków gotówkowych.

 

d/ Zakres obowiązków członka komendy hufca d.s. kształcenia phm. Elżbiety Gałązki:

1)      Współudział w zarządzaniu hufcem i realizacji „Programu rozwoju hufca.”

2)      Koordynuje kształcenie w hufcu.

3)      Realizuje postanowienia władz ZHP w zakresie kształcenia.

4)      Systematycznie monitoruje stan przeszkolenia kadry hufca.

5)      Sporządza plan kształcenia hufca zgodny z wytycznymi CSI i Chorągwianego ZKK.

6)      Nadzoruje całokształt spraw związanych z rozwojem instruktorów:
• kształcenie i doskonalenie,
• motywowanie,
• rzecznictwo spraw instruktorskich,
• dba o właściwą realizację systemu zdobywania stopni instruktorskich

7)      Odpowiada za prawidłową realizację planu kształcenia. Ocenia etapowo jego realizację. Sporządza wnioski i przedstawia je na posiedzeniu komendy hufca.

8)      Koordynuje, monitoruje, ocenia i wspiera pracę następujących zespołów hufca :

• Zespołu Kadry Kształcącej (jeżeli zostanie utworzony)

• Kapituły Stopni Wędrowniczych;

• Komisji Stopni Instruktorskich;

9)      Gromadzi dokumentację podległych mu zespołów hufcowych oraz dokumentację świadczącą o przebiegu procesu kształcenia w hufcu.

10)  Inspiruje i organizuje różnorodne formy kształceniowe w hufcu. Zatwierdza plany kursów i warsztatów.

11)  Systematycznie współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi w zakresie kształcenia. Pozyskuje do prowadzenia szkoleń specjalistów z różnych dziedzin.

12)  Systematycznie współpracuje z ChZKK i CSI. Deleguje wędrowników i instruktorów na różne formy kształceniowe.

13)  Przedstawia roczne sprawozdanie ze swojej pracy komendzie hufca. Przedstawia komendzie hufca analizy, sprawozdania i oceny z zakresu swoich kompetencji .

14)  Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje.

d/ Zakres obowiązków członka komendy d.s. gromad zuchowych – pwd. Elżbiety Babiak

1)      Wpółudział w zarządzaniu hufcem i realizacji „Programu rozwoju hufca.”

2)      Organizacja pracy namiestnictwa zuchowego.

3)      Koordynacja i wsparcie pracy gromad, czuwanie nad poprawnością  funkcjonowania gromad z założeniami metodyki zuchowej.

4)      Poszukiwanie i kierowanie na szkolenia funkcyjnych gromad zuchowych.

5)      Motywowanie i wspieranie drużynowych gromad zuchowych.

6)      Opiniowanie planów pracy gromad zuchowych.

7)      Opiniowanie wniosków o zamknięcie okresu próbnego gromady.

8)      Uzgadnianie z dyrektorami szkół warunków działania gromad zuchowych

9)      Wnioskowanie o zmiany drużynowego gromady zuchowej.

10)  Organizowanie systematycznych spotkań kadry gromad, także przy wsparciu osób z zewnątrz (specjalistów).

11)  Indywidualne spotkania z drużynowymi w przypadku problemów w gromadzie

12)  Pomoc w organizacji imprez zuchowych – czuwanie nad ich poprawnością pod względem metodycznym

13)  Dbanie o utrzymanie ciągu wychowawczego.

d/ Zakres obowiązków członka komendy hufca d.s. specjalności, namiestnika wędrowników – phm. Daniela Bielaka

1)      Współudział w zarządzaniu hufcem i realizacji „Programu rozwoju hufca.”

2)      Organizacja pracy namiestnictwa wędrowniczego (jeżeli zostanie utworzone).

3)      Współpraca z Kapitułą Stopni Wędrowniczych.

4)      Popularyzacja specjalności harcerskich w drużynach.

5)      Popularyzacja zasad uzyskiwania miana drużyny specjalnościowej, udzielanie wsparcia merytorycznego przy sporządzaniu wniosku.

6)      Współpraca z Kapitułą Stopni Wędrowniczych.

7)      Koordynacja i wsparcie pracy klubów specjalnościowych, czuwanie nad poprawnością  funkcjonowania klubów z założeniami metody harcerskiej.

8)      Poszukiwanie i kierowanie na szkolenia funkcyjnych klubów.

9)      Motywowanie i wspieranie drużynowych klubów specjalnościowych.

10)  Opiniowanie planów pracy klubów.

11)  Opiniowanie wniosków o zamknięcie okresu próbnego klubu.

12)  Wnioskowanie o zmiany drużynowego klubu.

13)  Pomoc w organizacji imprez organizowanych przez klubu.

14)  Współpraca z referatem specjalności chorągwi oraz Wydziałem Specjalności GK ZHP.

e/ Zakres obowiązków członka komendy hufca d.s. Promocji i Poczty Harcerskiej – hm. Jerzego Kwaśniewicza:

 

1)      Wpółudział w zarządzaniu hufcem i realizacji „Programu rozwoju hufca.”

2)      Przygotowywanie lub nadzorowanie przygotowania projektów wydawnictw promocyjnych hufca (odznaki, dyplomy, plakietki).

3)      Koordynacja funkcjonowania kręgów – starszyzny i seniorów.

4)      Współpraca z Komisją Historyczną Chorągwi i Muzeum Harcerstwa.

5)      Gromadzenie i właściwe przechowywanie pamiątek i dokumentów.

 

d/ Zakres obowiązków członka komendy hufca pwd. Marii Kurkarewicz

 

1)      Wpółudział w zarządzaniu hufcem i realizacji „Programu rozwoju hufca.”

2)      Utrzymywanie bieżącego kontaktu z drużynowymi drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych, informowanie komendy o działalności
i potrzebach środowisk.

3)      Współpraca przy planowaniu i koordynowaniu przedsięwzięć programowych hufca.

4)      Opiniowanie programów spotkań, zlotów, uroczystości itp.

5)      Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji organizacyjnej i programowej hufca, w tym kroniki hufca.

 

 

 

 

facebook_page_plugin