Rozkaz L. 12/2019 z 15 października

                                                                                                 Sanok, 15 października, 2019r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 12/2019

  1. Informacje i zarządzenia:
    1. 1.1.Uchwałą nr 9/X/2019 z dnia 12 września 2019 r. Komenda Hufca ZHP Ziemi Sanockiej Zdzisława Peszkowskiego zgodnie z § 48 pkt. 4 Statutu ZHP zwołała Zjazd Zwykły Hufca Ziemi Sanockiej na dzień 16 listopada 2019 r.
    2. 1.2.Cele i zadania zjazdu reguluje § 48 pkt 3 Statutu ZHP:

Zjazd zwykły hufca:

1) decyduje o najważniejszych sprawach hufca,

2) przyjmuje strategię rozwoju hufca,

3) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania wszystkich władz hufca za okres od ostatniego zjazdu zwykłego,

4) rozpatruje opinię komisji rewizyjnej hufca i komendy chorągwi w sprawie działalności komendy hufca od ostatniego zjazdu zwykłego hufca i na wniosek komisji rewizyjnej hufca podejmuje uchwałę w przedmiocie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca za okres pomiędzy zjazdami zwykłymi hufca,

5) wybiera komendanta hufca i na jego wniosek określa liczebność i wybiera pozostałych członków komendy hufca, w tym skarbnika hufca i osobę odpowiedzialną za program i pracę z kadrą,

6) określa liczebność i wybiera komisję rewizyjną hufca,

7) może wybrać sąd harcerski hufca, określając jego liczebność,

8) decyduje o innych sprawach zastrzeżonych dla zjazdu hufca lub przekazanych przez Zjazd ZHP.

 

  1. 1.3.Podaję imienny wykaz osób uprawnionych do udziału w zjeździe z głosem decydującym zgodnie z :

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień

Funkcja

Agnieszka Baranowska

przewodniczka

Drużynowa 16 DH w Falejówce

Samuela Bałdyga

przewodniczka

Przyboczna 11 DH w Bukowsku

Waldemar Basak

harcmistrz

Członek ZKK hufca i z-ca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Hufca, członek CHSH

Daniel Bielak

harcmistrz

Szef MKSI, członek Komisji Rewizyjnej Hufca, członek CHSH

Magdalena Bodziak

harcmistrzyni

Drużynowa 4 DH w Sanoku, członek zespołu programowo-metodycznego

Katarzyna Chowaniec

podharcmistrzyni

Drużynowa HKT w Sanoku, członek KSI, członek zespołu programowo-metodycznego

Krystyna Chowaniec

harcmistrzyni

Komendantka Hufca, członek Rady Chorągwi i CKR

Elżbieta Dołżycka

przewodniczka

Drużynowa 26 DH w Komańczy

Natalia Fedak

-

Drużynowa 5 GZ w Sanoku

Małgorzata Folcik

przewodniczka

Drużynowa 14 DH NS

Elżbieta Gałązka

harcmistrzyni

Drużynowa 15 DH w Jaćmierzu, członkini komendy hufca i MKSI, szef ZKK

Dorota Gac

-

Drużynowa 21 DH w Besku

Magdalena Kilar

przewodniczka

Drużynowa 17 GZ w Nowym Łupkowie

Hubert Kikiela

-

Drużynowy 13 DH KWV w Sanoku

Kazimierz Kisiołek

harcmistrz

Drużynowy 64 DH w Łukowem, członek MKSI

Kornel Komenda

podharcmistrz

Członek referatu harcerskiego Chorągwi Podkarpackiej ZHP

Katarzyna Kosturska

przewodniczka

Drużynowa Harcerskiego Klubu Ratownictwa

Ewa Kseniak

podharcmistrzyni

Drużynowa 11 DH w Bukowsku, członek zespołu programowo-metodycznego

Maria Kurkarewicz

podharcmistrzyni

Drużynowa 9 DH w Sanoku, członek komendy hufca

Jerzy Kwaśniewicz

harcmistrz

Członek Komendy Hufca i Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 72

Jakub Kwaśniewicz

przewodnik

Członek zespołu ds. promocji i wizerunku

o. Stanisław Lelito

-

Kapelan hufca

Małgorzata Leszczyńska

przewodniczka

Drużynowa 5 DH w Sanoku

Lidia Mackiewicz -Adamska

harcmistrzyni

Przewodnicząca KSI

Paulina Myćka

przewodniczka

Drużynowa 42 DH w Prusieku

Joanna Różycka

przewodniczka

Drużynowa 4 GZ i 69 GZ w Zagórzu

Katarzyna Ordon – Harłacz

podharcmistrzyni

przewodnicząca Kręgu Starszyzny

Zbigniew Osenkowski

harcmistrz

członek Komisji Historycznej Hufca

Helena Pacławska

podharcmistrzyni

Przewodnicząca Kręgu Instruktorów Seniorów

Mateusz Piekut

przewodnik

Drużynowy 2 DH „Mouse” w Sanoku

Marek Polny

przewodnik

Drużynowy 54 GZ w Sanoku

Elżbieta Pomykała

przewodniczka

Drużynowa 25 GZ w Strachocinie

Alina Rychlicka-Indyk

podharcmistrzyni

Drużynowa 51 GZ w Falejówce, członek zespołu programowo-metodycznego

Barbara Sikora

przewodniczka

Przyboczna 54 DH w Sanoku

Jadwiga Stojowska

harcmistrzyni

Przewodnicząca KSW, przewodnicząca KR, członek MKSI

Ryszard Stojowski

podharcmistrz

Drużynowy HKG „Born to climb”, administrator strony internetowej hufca

Alicja Wolwowicz

podharcmistrzyni

Członek Komisji Historycznej

Alicja Wosik - Majewska

harcmistrzyni

Redaktor Sanockiego Skauta, członek KSI

Izabela Wójcik

-

Drużynowa 25 DH w Strachocinie

Zgódko Magdalena

harcmistrzyni

Szef Sztabu HOAE „Florek”

Zgódko Marek

harcmistrz

Skarbnik hufca, komendant Ośrodka „Berdo”

  1. 4.Informuję, że bierne prawo wyborcze zgodnie z § 37 pkt 2. mają instruktorzy, którzy opłacili podstawową składkę członkowską oraz mają zaliczoną służbę instruktorską, z następującymi zastrzeżeniami:

1) w wyborach na funkcje skarbników bierne prawo wyborcze mają także pełnoletni członkowie ZHP niebędący instruktorami,
2) nie dotyczy hufca
3) w wyborach do komisji rewizyjnych biernego prawa wyborczego nie mają instruktorzy bezpośrednio związani z odpowiedzialnością materialną w danej terenowej jednostce organizacyjnej,
4) członkami władz ZHP nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

Instruktorów niepełniących stałych funkcji zapraszam do udziału w zjeździe z głosem doradczym oraz zachęcam do kandydowania.

Czuwaj!

         Komendant Hufca

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin