Rozkaz Specjalny L. 1/2019 z 27 września

                                                       Sanok, 27 września 2019 r. 
Chorągiew Podkarpacka ZHP
Komendant Hufca Ziemi Sanockiej
im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego
Rozkaz Specjalny L. 1/2019
Wyjątki z Rozkazu Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego harcmistrzyni Anny Nowosad numer LS. 4/2019 z dnia 31 lipca 2019 :
 
„Druhny i Druhowie!
 
Osiemdziesiąt lat temu harcerskie zawołanie „Czuwaj!” nabrało nowego znaczenia. Stanęliśmy do służby. Wielu z naszych harcerskich braci i sióstr w konspiracji i powstaniu warszawskim oddało Polsce ofiarę życia. Kolejni za służbę w Szarych Szeregach musieli odpowiadać przed komunistycznymi władzami powojennej Polski. Ich służba i poświęcenie zbudowały tożsamość i legendę. Przypomnijmy o nich na-szym harcerzom. Raz jeszcze, w tych sierpniowych i wrześniowych dniach, przy-wróćmy ich pamięć.
Ogłaszam w Związku Harcerstwa Polskiego „Alert pamięci”. Zobowiązuję wszystkie drużyny i harcerskie komendy do upamiętnienia bohaterskich szaro-szeregowych Druhen i Druhów w trakcie specjalnych zbiórek i wieczornic. Zobowiązuję środowiska harcerskie do włączenia się i do udziału w lokalnych uroczystościach organizowanych dla uczczenia 80. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz 80. rocz-nicy przejścia ZHP do konspiracji.”
 
 
 
 
Druhny i Druhowie, dzisiejsza zbiórka i oddanie hołdu dowódcom Związku Walki Zbrojnej
- Armii Krajowej, armii Polskiego Państwa Podziemnego jest naszą odpowiedzią na rozkaz naczelniczki ZHP i jedną z form udziału w Alercie Pamięci. Dzisiaj przy ognisku, tak jak har-cerze w całej Polsce, zaśpiewamy Hymn Szarych Szeregów. W swoich gromadach i druży-nach będziecie poznawać bohaterską historię Szarych Szeregów, największej dumy polskie-go harcerstwa, ale też największej ofiary. Wprawdzie w Sanoku nie prowadzono regularnej pracy harcerskiej w latach II Wojny Światowej, ale instruktorki i instruktorzy, harcerski i har-cerze  zaangażowali się w prowadzenie tajnego nauczania, działalność wywiadowczą i kurier-ską, w akcje sabotażowe, a także walczyli na wszystkich frontach.. Pamiętamy dzisiaj 
o takich postaciach, jak:
nasz obecny patron, ksiądz harcmistrz Zdzisław Peszkowski, przed wybuchem wojny podharcmistrz sanockiego hufca harcerzy, namiestnik zuchowy, który dostał się do niewoli sowieckiej i przeżył gehennę obozu w Kozielsku, niemal cudem ocalony od śmierci w Katyniu, potem żołnierz armii gen,. Władysława Andersa;
instruktorki m.in. Helena Kosina, Jadwiga Zaleska, Maria Lisowska, Wanda Cze-kańska, które pomagały więźniom, prowadziły tajne nauczanie i włączyły się w dzia-łania konspiracyjne;
hm. Kazimiera Wicińska, która założyła w Sanoku szkołę gospodarstwa domowego, chroniąc wiele dziewcząt od wywózki na roboty przymusowe,
płk. Zygmunt Żebracki, były drużynowy, dowódca obwodu AK w Puławach, wielo-letni więzień reżimu stalinowskiego,
hm. Władysław Kwaśniewicz, ostatni przedwojenny komendant hufca, przez całą okupację działający w podziemiu;
podharcmistrz Zbigniew Czekański, zastępca komendanta hufca, dowódca Har-cerskiej Kompanii Obrony Lwowa, zamordowany w sowieckim więzieniu,
wychowanych w harcerstwie oficerach - Stanisław Hroboni (drużynowy 1 SDH), Stanisław Michalski, Stefan Mozołowski, Leopold Różycki, Ludwik Warchał za-mordowanych w Katyniu,
bracia Tadeusz i Mieczysław Nunbergowie, uczniowie - harcerze z Zagórza, roz-strzelani 6 lipca 1940 r. na „Gruszce”
druhowie Leopold Żołnierczyk i Władysław Majcher, którzy polegli pod Monte Cas-sino,
druhowie Czesław Charchalis, Zbigniew Dukiet oraz Zbigniew Kosina zamęczeni w sowieckich łagrach,
druhowie Kazimierz Dulęba, Czesław Jara, Mieczysław Jasiński, Zbigniew Naj-bar, Tadeusz Słuszkiewicz oraz druhna Marysia Stok, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych,
druh Kazimierz Ciałowicz, który zginął w Powstaniu Warszawskim i poległy w bitwie o Anglię druh Adam Nieszkodny.
Harcerstwo złożyło wielką ofiarę wypełniając słowa Przyrzeczenia „całym życiem peł-nić służbę”. My dzisiaj też przyrzekamy pełnić służbę i chociaż nikt od nas nie wymaga, aby-śmy walczyli z bronią w ręku, to służba w czasie pokoju jest równie ważna i potrzebna. Pro-blemy czasu współczesnego – uzależnienia wielu młodych ludzi od narkotyków, gier kompu-terowych, Internetu, obniżająca się kondycja fizyczna i psychiczna społeczeństwa, pogarsza-jący się stan środowiska to nasze najważniejsze wyzwania. 
To na Ciebie Druhu czekają chłopcy, aby pobiegać po lesie i pójść na wędrówkę 
w góry!
To na Ciebie Druhno czekają dziewczęta, abyś usiadła z nimi przy ognisku i porozmawiała o ich problemach, zaśpiewała o przyjaźni i prawdziwej miłości.
To na Twoje silne i młode ręce, a przede wszystkim na Twój uśmiech, czeka tak wielu starszych ludzi.
Jesteś potrzebna! Jesteś potrzebny! Ze swoją młodością, radością życia i licz-nymi umiejętnościami. 
Wpatrzeni w piękne przykłady bohaterów Szarych Szeregów twórzmy naszą rzeczywistość, aby ten świat stawał się coraz lepszy.
 
Czuwaj!
 
/-/ hm. Krystyna Chowaniec
facebook_page_plugin