Regulamin CSE 2018

logo cse

Rulamin korzystania ze ścianki wspinaczkowej

Centrum Sportów Ekstremalnych

przy ul. Poprzecznej 2 w Sanoku

 

 

Operatorem ścianki wspinaczkowej przy CSE w Sanoku Hufca Ziemi Sanockiej Chorągwi Podkarpackiej ZHP, ul Zielona 39 w Sanoku jest Harcerski Klub Górski „Born to climb”.

Przepisy ogólne

§ 1

Wspinanie rozpocząć można dopiero po uprzednim opłaceniu biletu wstępu (według cennika - załącznik do regulaminu nr 1 ) i zarejestrowaniu u obsługi ściany. Opłata wstępu w całości przeznaczana jest na utrzymanie obiektu oraz rozbudowę ścianki wspinaczkowej.

 

§ 2

Opłata wstępu rejestrowana jest na liście obecności (zał. 2.). Na wniosek korzystającego ze ścianki wystawiana jest faktura.

§ 3

Obsługa ścianki wspinaczkowej pracuje na zasadach wolontariatu - bezpłatnie

§ 4

Warunkiem koniecznym rozpoczęcia wspinania jest zapoznanie się z regulaminem oraz podpisanie listy imiennej prowadzonej przez obsługę ścianki. Dodatkowo osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są do dostarczenia oświadczenia od rodziców lub prawnych opiekunów o zgodzie na korzystanie ze ścianki wspinaczkowej. Wzór oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

§ 5

Na terenie ścianki nie wolno spożywać alkoholu oraz palić papierosów – osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą wypraszane.

§ 6

Każdy z korzystających ze ścianki przyjmuje do wiadomości, że uprawianie sportów wspinaczkowych, w tym wspinaczka na sztucznych ściankach może być źródłem kontuzji, urazów oraz w skrajnych przypadkach śmierci – nawet przy zachowaniu wszelkich reguł bezpieczeństwa. Każdy z uczestników korzysta ze ścianki na własną odpowiedzialność.

§ 7

Na hali wspinaczkowej wymagana jest zmiana obuwia i odzieży na sportowe. Odzież i obuwie wejściowe na czas treningu należy pozostawić w szatni. Udostępniający ściankę do treningu nie biorą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w obiekcie CSE. Rzeczy wartościowe można pozostawić w depozycie w recepcji. Obowiązuje bezwzględny zakaz wspinania się w obuwiu wejściowym, na bosaka lub obuwiu nie sportowym.

§ 8

Dla utrzymania porządku i zachowania zasad bezpieczeństwa Obsługa Ścianki może wprowadzać zakazy korzystania z części ścianki lub zakazywać określonych form wspinaczki lub upominać poszczególnych uczestników. Za nieprzestrzeganie tych poleceń lub Regulaminu uczestnik może zostać poproszony o wyjście z sali. Bez zwrotu opłaty za korzystanie z ścianki.

§ 9

Dbamy o czystość i wszystkie śmieci zostawiamy w koszach na śmieci. Zabronione jest zostawianie prywatnych rzeczy wspinaczkowych po treningu.

§ 10

Organem administrującym bieżącą działalnością na ściance jest Kierownik Ścianki powoływany przez Komendę Hufca Sanok.

§ 11

Sprawy nieuregulowane przez niniejszy regulamin są rozwiązywane przez Kierownika Ścianki lub Obsługę, na miejscu w trybie ostatecznym

Korzystanie ze ścianki

§ 12

Asekurować innych, szczególnie z dolną asekuracją mogą wyłącznie osoby robiące to prawidłowo. Ocena należy do obsługi ścianki.

§ 13

W przypadku osób początkujących, wspinaczka oraz asekuracja z użyciem lin możliwa jest dopiero po dopuszczeniu przez obsługę lub pod jego bezpośrednią opieką. Osoba taka, za zgodą obsługi może wspinać się ( ale nie asekurować!!! ), asekurowana przez doświadczonego wspinacza

§ 14

Linę do uprzęży mocujemy za pomocą węzła (ósemka). Absolutnie zakazane jest wpinanie liny za pomocą karabinka.

§ 15

Asekurację prowadzimy za pomocą przyrządów asekuracyjnych z wyjątkiem ósemki oraz półwyblinki.

§ 16

Wspinaczka z górną asekuracją dozwolona jest na drogach, na których wiszą liny. UWAGA!! Liny do asekuracji górnej nie nadają się do wspinania z asekuracją dolną.

§ 17

Wspinaczka z górną asekuracją na drogach nie wyposażonych w liny na stałe, jest dozwolona pod warunkiem, że potencjalne odpadnięcie nie jest niebezpieczne i nie będzie zagrażać wspinającemu się i innym użytkownikom ścianki.

§ 18

Do wspinania z dolną asekuracją używamy wyłącznie lin dynamicznych.

§ 19

Wspinanie bez asekuracji dopuszczalne jest tylko w przeznaczonych do tego miejscach wyposażonych w materace,

UWAGA!!! – tylko do poziomu linii wyznaczonej przez koniec dolnej płyty na ścianie lub oznaczonej ciemniejszym malowaniem.

§ 20

Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ściany, w szczególności:

- przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu,

- wspinanie nad lub pod inną osobą,

- asekurowanie poza wyznaczoną strefą.

§ 21

Do zmian w systemach asekuracji ( liny do asekuracji górnej ( wędki ), stanowiska, ekspresy itp.) oraz przekręcania i oznaczania chwytów upoważniona jest wyłącznie obsługa ściany

§ 22

Wspinając się na ściance, nie wolno stawać na plakietki asekuracyjne, ani chwytać się ich.

§ 23

Nie wolno wspinać się, mając na sobie biżuterię (np. pierścionki, kolczyki, łańcuszki, itp.).

§ 24

Bezpośrednio pod ścianą powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz asekurujący.

§ 25

Wspinacze są obowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie, posiadającego atest (UIAA, CE, DIN).

§ 26

Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy zjeżdżających pod ścianą.

§ 27

Zabronione jest wykorzystanie lin i innych urządzeń na hali niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem.

Załącznik do regulaminu CSE nr 1

Cennik korzystania ze ścianki wspinaczkowej (2 godz. zajęć)

Centrum Sportów Ekstremalnych

przy ul. Poprzecznej 2 w Sanoku

Poz.

Nazwa usługi

Wspinaczka indywidualna

Wspinaczka z instruktorem

 

Szkolenie z podstaw asekuracji

Bezpłatnie

Bezpłatnie

 

Wstęp jednorazowy dzieci i młodzieży do 18 r. z.

( wynajęcie uprzęży, lin, przyrządu asekuracyjnego)

5 zł

10 zł

 

Wstęp jednorazowy dal osób dorosłych

( wynajęcie uprzęży, lin, przyrządu asekuracyjnego)

10 zł

15 zł

 

Wstęp dla członków Hufca Ziemi Sanockiej z opłaconymi składkami oraz Pracowników i ich Rodzin PASS POLSKA

bezpłatnie

1 zł

 

Korzystanie ze ścianki wspinaczkowej oraz hali poza wyznaczonymi dyżurami

Wycena indywidualna

Wycena indywidualna

Załącznik do regulaminu CSE nr 2

.………………….

Data

                                                                                                                                           

Oświadczenie osób korzystających ze ścianki wspinaczkowej Centrum Sportów Ekstremalnych przy ul. Poprzecznej 2 w Sanoku

Oświadczam, że zapoznałem się z „Regulamin ścianki wspinaczkowej CSE w Sanoku”, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz w szczególności do wykonywania poleceń operatora ścianki / instruktora

L. p.

Imię i nazwisko

(czytelnie)

Kwota biletu

Statystyka

HKG

ZHP

Do

18 r. ż.

Pow. 18 r. ż.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

                   

Operator ścianki: …………………………….                   Podpis operatora ścianki: …………………..

Załącznik do regulaminu nr 3

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE CHCĄ KORZYSTAĆ ZE SZTUCZNEJ ŚCIANY WSPINACZKOWEJ

Polskie ustawodawstwo traktuje każdą formę uprawiania wspinaczki jako odmianę alpinizmu, zaliczanego do sportów wysokiego ryzyka. Wobec tego mogą go uprawiać osoby, które:

-         ukończyły 18 rok życia,

-         ukończyły 16 rok życia i posiadają pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów,

-         dzieci i młodzież do 16 roku życia wyłącznie pod nadzorem instruktora lub prawnego opiekuna.

Wspinaczka dzieci powinna mieć charakter nauki wspinania.

Wspinanie może być niebezpieczne! Wspinaczka zwłaszcza bez zachowania zasad bezpiecznej asekuracji może doprowadzić do wypadku, a w konsekwencji utraty zdrowia, a nawet życia wspinacza lub osób postronnych.

Wzór oświadczenia:

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA / OPIEKUNA

.........................................................................................................................................................................

PESEL:..........................................................................................................................................

ADRES:..........................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że zgadzamy się na wspinanie na sztucznej ścianie wspinaczkowej naszej/go: syna/córki....................................................................................... a, także udział w zajęciach wspinaczkowych prowadzonych przez instruktorów CSE w Sanoku przy ul. Poprzecznej 2 i przejmujemy odpowiedzialność za wszelkie wypadki i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń opiekujących się obiektem instruktorów. Jest nam wiadomo, że wspinaczka jest sportem niebezpiecznym i nawet na sztucznym obiekcie możliwe są kontuzje, w związku z powyższym przyjmujemy do wiadomości, iż ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powinniśmy wykupić we własnym zakresie. Zapoznaliśmy się z regulaminem ścianki wspinaczkowej CSE w Sanoku.

…………………………                                                                                              ..………………………...

Miejscowość, data                                                                                                         Czytelny podpis

facebook_page_plugin