Rozkaz L. 6/2017 z 21 kwietnia

                                                                      Sanok, 21 kwietnia, 2017r. 
Chorągiew Podkarpacka ZHP
Komendant Hufca Ziemi Sanockiej
im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego
Rozkaz L. 6/2017
1.Informacje i zarządzenia:
1.1. Informuję, że komenda hufca na zbiórce w dniu 6 kwietnia podjęła następujące uchwały:
Uchwała nr 7/X/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Komisji Stopni Instruktorskich.
Uchwała nr 8/X/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie oceny pracy próbnej drużyny harcerskiej w Komańczy.
 
 
1.2. Informuję, że 39 Zjazd Nadzwyczajny ZHP, obradujący w dniach 7-9 kwietnia w Warszawie przyjął nastepujące zmiany w Statucie ZHP:
zmiana redakcji 10 punktu Prawa Harcerskiego;
poszerzenie katalogu działań podejmowanych przez ZHP dla osiągnięcia celów statutowych;
zmiana w zakresie kar organizacyjnych (wydłużenie czasu zatarcia kar oraz minimalnego okresu po którym osoba wykluczona może wrócić do ZHP, a także procedury odwoławcze w zakresie skreśleń);
uściślenie zasad związanych z rozpoczęciem działalności podstawowych jednostek organizacyjnych działających poza granicami kraju;
dopisanie seniorów jako kategorii członkostwa w postanowieniach ogólnych Statutu ZHP;
doprecyzowanie zapisu mówiącego o wygaśnięcia mandatu członka władzy na skutek ukarania przez sąd harcerski;
doprecyzowanie kompetencji Rady Naczelnej ZHP, związanych z ordynacją wyborczą;
doprecyzowanie zapisów dotyczących kompetencji zjazdu i komendy hufca oraz o przesunięciu wyboru delegatów na zjazd chorągwi de facto na zjazdy nadzwyczajne;
przeniesienie kompetencji związanych z ustalaniem zasad działania ruchów programowo-metodycznych z Głównej Kwatery ZHP na Radę Naczelną ZHP;
rozszerzenie katalogu osób z czynnym prawem wyborczym i głosem decydującym na zjazdach hufców o instruktorów pełniących funkcję przybocznych w gromadach i drużynach mających przydział służbowy do tego hufca i opłaconą składkę członkowską;
doprecyzowanie zapisów o kompetencjach zjazdów chorągwi i zjazdu ZHP;
wzmocnienie kompetencji rad chorągwi i Rady Naczelnej ZHP, poprzez wprowadzenie zapisów dotyczących opiniowania budżetów, planów pracy odpowiednio komendy chorągwi i GK ZHP oraz zapoznawania się komisji rewizyjnych z opiniami rad dotyczącymi budżetu oraz oceną komend dokonywaną przez radę w ramach procedury absolutoryjnej;
doprecyzowanie zapisów dotyczących zadań komend chorągwi i GK ZHP;
dostosowanie zapisów Statutu ZHP do przepisów Prawa o stowarzyszeniach, w zakresie reprezentacji ZHP;
wprowadzenie zapisów dotyczących uwzględniania oceny komisji rewizyjnej oraz jednostki nadrzędnej na zjazdach hufców oraz chorągwi;
wprowadzenie wymogu związanego z koniecznością uzasadnienia uchwały w przedmiocie powołania organu tymczasowego;
określenie, komu służy prawo zgłaszania projektów dotyczących zmian w Statucie ZHP. 
Zmiany, które wprowadził zjazd obowiązywać będę dopiero po zarejestrowaniu zmienionej wersji Statutu ZHP w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jedyną zmianą, która obowiązuje od dnia jej podjęcia jest zmiana redakcji Prawa Harcerskiego.
2. Hufiec
2.1. Zwalniam pwd. Sabinę Adamską z funkcji szefa reprezentacji hufca na  Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które odbyło się w dniach 7-9 kwietnia w Ustrzykach Dolnych
2.4. Zwalniam sztab Harcerskiej Drogi Krzyżowej w składzie: Dh. o. Stanisław Lelito, phm. Katarzyna Chowaniec, Dh. Dawid Grządziel.
3. Drużyny:
3.1. W związku z pozytywną oceną przez komendę hufca działalności próbnej drużyny harcerskiej w Komańczy nadaję drużynie nr 26 (jest to numer działajacej do roku 2001 drużyny harcerskiej w Komańczy). Pełna nazwa drużyny: 26 Drużyna Harcerska w Komańczy. 
Druhnie Elżbiecie Dołżyckiej, drużynowej oraz harcerkom i harcerzom 26 DH gratuluję realziacji zadań w okresie próbnym i życzę wielu osiągnięć, wspaniałych przygód,  radości i satysfakcji ze służby harcerskiej, pełnionej Bogu, Polsce i ludziom.
7. Mianowania instruktorów
7.1. Na wniosek MKSI z dnia 6 kwietnia 2017 r. zamykam Druhnie Paulinie Myćka próbę ze skutkiem pozytywnym, nadaję Druhnie stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego. Dziękuję hm. Magdalenie Zgódko za rzetelne wykonanie obowiązków opiekuna próby.
7.2. Na wniosek MKSI z dnia 6 kwietnia 2017 r. zamykam Druhnie Natalii Mazur próbę ze skutkiem pozytywnym, nadaję Druhnie stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego. Dziękuję phm. Ewie Kseniak za rzetelne wykonanie obowiązków opiekuna próby.
11. Kary organizacyjne:
11.1. Udzielam upomnienia 54 DH za niewystawienie wart w Dniu Katyńskim.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody: 
12.1.  Udzielam pochwały Druhnie pwd. Sabinie Adamskiej za przygotowanie reprezentacji hufca na  Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej oraz koordynację w pełnieniu służby.
2.2 . Dziękuję Ojcu Stanisławowi Lelito za poprowadzenie Harcerskiej Drogi Krzyżowej oraz phm. Katarzynie Chowaniec za przygotowanie stacji.
12.3. Udzielam  pochwały następującym drużynowym i drużynom za służbę podczas pełnienia wart honorowych w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku:
Dh. phm. Katarzyna Chowaniec i Harcerski Klub Turystyczny
Dh. Dawid Grządziel i 5 DH im. Janka Bytnara „Rudego”
Dh. Mateusz Kaczkowski i 13 DH KWV im. gen. Władysława Andersa
Dh. pwd. Mateusz Piekut i 2 DH „Mouse” im. Aleksandra Kamińskiego 
Dh. Klaudia Borczyk i 54 DH im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK
 oraz Druhnom: Annie Czubek i Natalii Krowiak z 10 DH.
12.4. Udzielam pochwały 42 DH z Prusieka oraz 64 DH z Łukowego za podjęcie własnych inicjatyw służby harcerskiej podczas przygotowań do Świąt Wielkanocnych.
12.5. Za piękny występ na uroczystości nadania tytułu – Honorowej Obywatelki Wolnego Królewskiego Miasta Sanoka Pani Danucie Przystasz, mjr WP, Damie Orderu Virtuti Militari dziękuję Druhowi Mateuszowi Burczykowi oraz Druhnom: Natalii Mazur, Gabrysi Drwięga, Magdalenie Glazer, Natalii Krowiak, Julii Mękarskiej, Agnieszce Widota i Katarzynie Kosturskiej.
12.6. Za pełnienie służby podczas obchodów Dnia Katyńskiego w Sanoku (21 kwietnia br.) wyróżniam phm. Katarzynę Chowaniec, pwd. Mateusza Piekuta, Druhny z 5 DH oraz harcerki i harcerzy z HKT.
Dziekuję Dh. Annie Rajtar za odczytanie wiersza Ks. Peszkowskiego pod Krzyżem Golgoty Wschodu.
  
Czuwaj!
   /-/ hm. Krystyna Chowaniec
facebook_page_plugin