Rozkaz Specjalny L. 2/2016 z 24 września

Sanok, 24 września, 2016r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 

Rozkaz Specjalny L. 2/2016

Druhny i Druhowie!

Witam uczestników zlotu Hufca Ziemi Sanockiej z okazji inauguracji nowego roku pracy i 105. rocznicy utworzenia pierwszej drużyny skautowej w Sanoku. Jesienią1911 roku powstała I Drużyna Skautów im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego, a opiekę nad nią przejęło Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Rok 1911 upamiętnił się również w Sanoku wizytą Andrzeja Małkowskiego, który wygłosił odczyt w sali „Sokoła” na temat ruchu skautowego oraz przeprowadził ćwiczenia polowe ze skautami I drużyny. Drużynowy Antoni Froń i 11 innych skautów zdobyło wtedy stopnie harcerskie.

 

 

            W gimnazjum sanockim szybko rosła ilość skautów; w latach 1911-1914 stan drużyny wahał się w granicach 40-90 osób. Drużyna dzieliła się na plutony i zastępy. Kolejno drużynowymi do wybuchu I wojny światowej byli: Antoni Froń, Jan Bratro, Roman Ślączka i Jan Krygowski. Również na rok 1911 przypadają początki skautingu żeńskiego w Sanoku. Uczennice seminarium nauczycielskiego, wcześniej związane z „Zarzewiem”, należące do „oddziału ćwiczebnego” im. Zofii Chrzanowskiej, od listopada 1911 r. zostały skautkami żeńskiej drużyny skautowej im. Z. Chrzanowskiej. Liczebność drużyny w latach 1911-1914 wahała się od szesnastu do dwudziestu kilku skautek. Sanoccy skauci ideę skautingu przenieśli poza Sanok – Stanisław Szwed, uczeń VII klasy gimnazjum założył w listopadzie 1911 r. w Zagórzu 2 patrole skautowe, natomiast w styczniu 1912 r. zastępowy Władysław Zaleski założył drużynę skautową w Brzozowie

Dumni z bogatej tradycji harcerskiej i przynależności do stutysięcznej wspólnoty Związku Harcerstwa Polskiego  wkraczamy w nowy rok pracy – naszym zadaniem jest prowadzenie pracy wychowawczej opartej o nasze ideały zawarte w Prawie Zucha i Prawie Harcerskim, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,  uczenie samodzielności i zaradności, a także wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Zuch i harcerz powinien być wzorem zachowań dla swoich kolegów w szkole, oraz dobrym synem i bratem w rodzinie.

Harcerstwo stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju – organizowane są zloty, obozy, rajdy, kampanie społeczne, konkursy, festiwale itp. Każda zbiórka powinna wychowywać i uczyć. Korzystajmy z bogatej oferty programowej naszej organizacji, twórzmy własne projekty i programy. Niech każde dziecko, które przyjdzie do naszych gromad i drużyn znajdzie w nich prawdziwych przyjaciół oraz możliwość wszechstronnego  rozwoju.

Życzę Drużynowym i kadrze hufca wielu sił, wytrwałości, ciekawych pomysłów, a także społecznego uznania dla Waszej trudnej, całkowicie wolontariackiej pracy.

Naszym wychowankom – zuchom, harcerzom, harcerzom starszym i wędrownikom życzę, aby spełniły się ich plany i marzenia związane ze wstąpieniem do ZHP.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

 

 

facebook_page_plugin