Rozkaz L. 13/2013 z 18 września

18 września, 2013r

Chorągiew Podkarpacka Sanok,  

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 13/2013

1. Zarządzenia i informacje:

1.1. Na podstawie § 49, ust. 5 Statutu ZHP Komenda Hufca Ziemi Sanockiej zwołuje zjazd sprawozdawczy hufca na dzień 18 października 2013 r. o godzinie 16.00 w Domu Harcerza w Sanoku, ul. Zielona 39 (uchwała nr 18/IX/2013 z dnia 29.07.2013).

§ 49. Statutu ZHP

2. Zjazd sprawozdawczy hufca

1) rozpatruje sprawozdania władz hufca, w tym sprawozdanie finansowe za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,

2) rozpatruje opinię komisji rewizyjnej hufca i komendy chorągwi w sprawie przedłożonego przez komendę hufca sprawozdania,

3) podejmuje, na wniosek komisji rewizyjnej hufca uchwałę w sprawie absolutorium dlaposzczególnych członków komendy hufca za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,

4) ocenia realizację uchwał zjazdu hufca,

5) obraduje także nad sprawami właściwymi dla zjazdu nadzwyczajnego hufca, jeżeli wniosek o rozpatrzenie takich spraw został zgłoszony przez komendanta hufca, komisję rewizyjną hufca lub komendanta chorągwi.

  1. W przypadku nieudzielenia przez zjazd sprawozdawczy absolutorium członkowi komendy hufca, zjazd może podjąć uchwałę o wygaśnięciu jego mandatu i dokonać wyboru uzupełniającego.

  2. W przypadku nieudzielenia przez zjazd sprawozdawczy hufca absolutorium komendantowi hufca i podjęciu decyzji o wygaśnięciu jego jego mandatu, zjazd sprawozdawczy dokonuje wyboru komendanta i na jego wniosek komendy hufca.”

2. Hufiec

2.1. Ogłaszam imienny wykaz kadry Hufca ZHP Ziemi Sanockiej uprawnionych do uczestnictwa w zjeździe sprawozdawczym z głosem decydującym (zgodnie z Uchwałą nr 75/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 marca 2013r. - „Ordynacja wyborcza ZHP” z głosem decydującym w zbiórce wyborczej biorą udział członkowie ZHP pełniący funkcje instruktorskie, mający przydział służbowy do hufca i opłaconą podstawową składkę członkowską):

Lp. Imię i nazwisko Stopień Funkcja
  Babiak Elżbieta Przewodniczka Drużynowa 25 GZ w Odrzechowej, członek Komendy Hufca
  Baranowska Agnieszka Przewodniczka Drużynowa 16 DH w Pakoszówce
  Bielak Daniel Podharcmistrz Drużynowy HKR, członek Komendy Hufca
  Bielak Edyta Podharcmistrzyni Drużynowa 12 DHW w Pisarowcach
  Borczyk Anna Przewodniczka Opiekun 54 DH w Sanoku
  Chmielewska Halina Przewodniczka Drużynowa 14 DH w Sieniawie
  Chowaniec Katarzyna Przewodniczka Drużynowa HKT
  Chowaniec Krystyna Harcmistrzyni Komendantka Hufca, członek Konwentu Rady Naczelnej ZHP, szef ZKK Chorągwi Podkarpackiej ZHP
  Ciupka Bogusław Podharcmistrz Z-ca komendanta hufca
  Gałązka Elżbieta Harcmistrzyni

Drużynowa 15 DH w Jaćmierzu,

członek Komendy Hufca

  Hanus Maria Podharcmistrzyni Członek MKSI
  Hańczuk Anna Przewodniczka Drużynowa 2 GZ w Czaszynie
  Hryszko Justyna - Drużynowa 54 GZ w Sanoku
  Janik Izabela Przewodniczka Opiekun 5 DH, członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej
  Kiernisz Michał Przewodnik Drużynowy 13 DH w Sanoku
  Kilar Magdalena Przewodniczka Drużynowa 17 GZ w Nowym Łupkowie
  Kisiołek Kazimierz Harcmistrz

Drużynowy 64 DH w Łukowem,

członek MKSI

  Kmieć Michał - Drużynowy 5 DH w Sanoku
  Kopczak Aleksandra - Drużynowa 54 DH w Sanoku
  Kseniak Ewa Podharcmistrzyni Drużynowa 11 DH w Bukowsku
  Kurkarewicz Maria Przewodniczka Drużynowa 9 DH w Sanoku
  Kwaśniewicz Jerzy Harcmistrz

Członek Komendy Hufca i ChSH,

Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 72

  Mackiewicz-Adamska Lidia Harcmistrzyni członek ZKK Chorągwi
  Macko Aleksandra Przewodniczka Drużynowa 4 GZ w Zagórzu
  Masłyk Radosław Przewodnik

Drużynowy 2 DH „Mouse”,

członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej

  Ordon - Harłacz Katarzyna Podharcmistrzyni Drużynowa 5 GZ w Sanoku, przewodnicząca Hufcowej Komisji Rew.
  Osenkowski Zbigniew Harcmistrz Członek Komisji Historycznej Hufca
  Pacławska Magdalena Harcmistrzyni Drużynowa 4 DH
  Radwańska Bożena - Drużynowa 10 GZ w Sanoczku
  Rychlicka-Indyk Alina Przewodniczka Drużynowa 51 GZ w Falejówce
  Ryniak Justyna Przewodniczka Drużynowa 10 DH w Sanoku
  Sołtys Bożena Podharcmistrzyni Drużynowa 26 DH w Odrzechowej
  Stawarz Anna Podharcmistrzyni Członek Komendy Hufca
  Stojowska Jadwiga Harcmistrzyni

Przewodnicząca KSW,

z-ca przewodniczącej HKR

  Stojowski Ryszard Podharcmistrz Drużynowy HKG „Born to climb”, administrator strony internetowej hufca
  Szul Katarzyna Przewodniczka Drużynowa 22 DH w Besku
  Tasz Aleksandra podharcmistrzyni Członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej , instruktor referatu wędrowniczego Chorągwi Krakowskiej ZHP
  Tutak Danuta Podharcmistrzyni Drużynowa 45 DH w Mrzygłodzie
  Wojtuszewska Ewa Harcmistrzyni Przewodnicząca MKSI
  Wolwowicz Alicja Podharcmistrzyni Członek Komisji Historycznej
  Zielonka Lidia Harcmistrzyni Drużynowa 21 DH
  Katarzyna Zgódko Przewodniczka Członek Rady d.s. Programowych Kręgu Akademickiego „Diablak” w Krakowie
  Zgódko Magdalena Harcmistrzyni Drużynowa 42 DH, z-ca Przewodniczącego Chorągwianej KSI
  Zgódko Marek Harcmistrz Skarbnik hufca , komendant Ośrodka „Berdo”

W przypadku zastrzeżeń do listy uczestników zjazdu sprawozdawczego hufca pisemne odwołanie wnosi się do komendanta hufca w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy. Komendant hufca rozpatruje wniosek i ogłasza rozkazem swoją decyzję w terminie 3 dni od daty otrzymania wniosku. Od decyzji komendanta hufca przysługuje prawo odwołania do komendanta chorągwi w terminie 3 dni od podania decyzji do wiadomości. Komendant chorągwi wydaje postanowienie nie później niż na 5 dni przed terminem zjazdu hufca.

2.1. Do udziału w zjeździe sprawozdawczym, z głosem doradczym, uprawnieni są następujący instruktorzy hufca mający zaliczoną służbę instruktorską i opłacone składki członkowskie:

Lp. Nazwisko i imię Stopień instruktorski
  Czas Michał przewodnik
  Folcik Małgorzata przewodniczka
  Klimkowska – Bil Magdalena harcmistrzyni
  Komenda Kornel przewodnik
  Masłyk Janusz przewodnik
  Mermer Jadwiga podharcmistrzyni
  Mołczan Natalia przewodniczka
  Nastała Małgorzata przewodniczka
  Pankiewicz Jarosław podharcmistrz
  Penar Eugenia harcmistrzyni
  Siekierzyńska Maria harcmistrzyni
  Struś Jolanta harcmistrzyni
  Wicijowska Lidia podharcmistrzyni
  Władyka Witalis Andrzej harcmistrz
  Wosik Alicja podharcmistrzyni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin