PLAN OPERACYJNY HUFCA 2018

                                 PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI SANOCKIEJ

                          im. ks. hm. ZDZISŁAWA PESZKOWSKIEGO NA ROK 2018

 Misja Hufca ZHP Ziemi Sanockiej: Celem istnienia i działania hufca jest prowadzenie pracy wychowawczej na terenie powiatu sanockiego, przyczynianie się, przy zastosowaniu harcerskiej metody, do rozwoju zuchów, harcerzy
i instruktorów w sferze duchowej, intelektualnej, społecznej i fizycznej.  Opieramy swoją pracę na Harcerskich Ideałach, zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu, których istotą jest służba Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Pragniemy wychować dzieci i młodzież na ludzi uczciwych, wrażliwych na problemy innych, aktywnych społecznie, zdrowych fizycznie i moralnie, dbających o dziedzictwo kulturowe minionych pokoleń oraz naturalne środowisko przyrodnicze, jednocześnie umiejących efektywnie funkcjonować w europejskiej wspólnocie.

 1. Priorytety pracy hufca w roku 2018:
 • 100-lecie odzyskania niepodległości i utworzenia ZHP
 • pozyskanie środków na remont Domu Harcerza; przygotowanie dokumentacji, rozpoczęcie prac remontowych,
 • przeprowadzenie monitoringu pracy gromad i drużyn, poprawa stanu dokumentacji,
 • wdrożenie systemu współzawodnictwa gromad i drużyn (Turniej gromad i drużyn harcerskich)
 1. Zadania stałe:

-          Aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach społecznych na terenie Powiatu Sanockiego.

-          Popularyzowanie postaci i dorobku Patrona Hufca.

-          Działalność charytatywna, współpraca z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta.

-          Kontynuacja współpracy z organizacjami kombatanckimi – ŚZŻAK, Związek Sybiraków;

-          Integracja kadry instruktorskiej.

-          Pozyskanie i przygotowanie do funkcji nowych drużynowych.

Cel strategiczny

Nazwa zadania operacyjnego

Sposób pomiaru stopnia realizacji zadania

Czas wykonania

Wskazanie osoby lub zespołu odpowiedzialnego za wykonanie zadania

 1. Realizacja programu obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości i utworzenia ZHP (zał.1) oraz zadań programowych na rok szkolny 2017/2018 (zał. 2) oraz 2018/2019 (zał. 3 – po 1 września)

Listy uczestników, obserwacje, rozmowy – ocena podczas zbiórek komendy i zbiórek kadry instruktorskiej.

Zgodnie z harmono-

gramem

Sztaby organizacyjne poszczególnych zadań; koordynowane przez komendę hufca lub zespół programowo-metodyczny

 1. Zorganizowanie kursu przewodnikowskiego
  i kursów drużynowych oraz szkolenie zastępowych
   i przybocznych

Listy uczestników, programy szkoleń, dzienniki zajęć

Do września

ZKK

 1. Realizacja kompleksowych projektów:
 • Rajdy piesze po Bieszczadach – III edycja,
 • Harcerska Akcja Ekologiczna „Florek” –29 i 30 edycja
 • Program profilaktyczny - kolejna edycja
 • Harcerska Służba Pamięci Narodowej.

Listy obecności, obserwacje, rozmowy – ocena podczas zbiórek komendy i zbiórek kadry instruktorskiej.

Zgodnie z harmono-

gramem realizacji poszczególnych

Koordynatorzy poszczególnych projektów

 

PROSTA DOKUMENTACJA,

 E-ZHP

 

 1. Poprawa stanu dokumentacji pracy drużyn; plany pracy, sprawozdania roczne, prowadzenie książek pracy, deklaracje członkowskie

Stan dokumentów

Cały rok

Komenda, drużynowi

 1. Ponowne przeszkolenie wszystkich drużynowych w zakresie obsługi Harcerskiej Ewidencji Elektronicznej 

Analiza list obecności na szkoleniach.

II-III

Administrator  danych

ZKK

 1. Prowadzenie korespondencji z drużynowymi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ilość poczty

Cały rok

komendant

 1. Kontynuacja rejestrowania pamiątek i dokumentów historycznych,

Uporządkowanie i zabezpieczenie ich (zadanie rozpoczęte).

 1. Uporządkowanie archiwum hufca.

dokumenty

Cały rok

Komendant hufca;

Komisja Historyczna

 

MOTYWOWANIE

 I PROMOWANIE KADRY

 1. Systematyczne funkcjonowanie ustalonych form motywacji –

- odznaki „Zasłużony dla Hufca Ziemi Sanockiej”, odznaki akcji „Florek”,

- tytuł „Instruktor Roku”,

- listy z podziękowaniem do szkół,

 - dyplomy za pracę podczas HAL,

- informowanie o pracy w lokalnych mediach

 1. Opracowanie i złożenie wniosków o List Pochwalny Naczelnika ZHP
 2. Opracowanie i złożenie Krzyże Zasługi dla ZHP (wręczenie na zlocie hufca)

Lista wyróżnionych

Wnioski

Cały rok

Do 30 marca

2018

Kapituła odznaki „Zasłużony dla Hufca Ziemi Sanockiej”,

komenda

 

LEPSZY STAN

I CZYTELNOŚĆ FINANSÓW

 1. Kontynuacja pracy ze składką członkowską

Ocena jakości dokumentów

Obserwacja

Cały rok

Skarbnik

Komendant hufca

 1. Opracowywanie
  i składanie wniosków o dofinansowanie zadań do UM, Starostwa oraz fundacji, firm, innych instytucji.

Ocena jakości dokumentów

Zgodnie z podanymi

terminami

Skarbnik

Komendant hufca, koordynatorzy projektów

 1.  Pozyskanie środków na prace remontowe w Domu Harcerza.

Ilość środków

Cały rok

Skarbnik

Komendant hufca

PRZYJAZNA STRUKTURA

 

 1. Monitoring pracy gromad
   i drużyn.
 2. Poprawa funkcjonowania ciągu wychowawczego.
 1. Poprawa funkcjonowania systemu zastępowych.

Ilość spotkań

Liczba zuchów i harcerzy, którzy przeszli do drużyn innej metodyki.

Cały rok

Komenda

hufca

 

Kalendarium 2017/18

Kalendarium

ważniejszych przedsięwzięć programowych hufca w roku 2017/2018

Lp.

Nazwa zadania

Termin

Miejsce

 

1 września – 77 rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września

Powiat Sanocki

 

2 września – zbiórka rad drużyn, podsumowanie roku 206/2017, w tym HAL

2 września

Ośrodek „Sosenki”

 

Udział  w uroczystościach z okazji 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej

10 września

Bykowce

 

Dzień Sybiraka – udział we Mszy Świętej,  spotkania z Sybirakami

17 września

Kościół Przemien. Pańskiego

 

XVII Złaz Hufca Ziemi Sanockiej „Śladami Jana Pawła II po Bieszczadach i Beskidzie Niskim”

23 września

Przejście z Woli Piotrowej do Komańczy

 

Przeprowadzenie naboru do gromad i drużyn, zebranie pisemnych oświadczeń od rodziców, zaplanowanie prób na stopnie i prób harcerki/harcerza.

Wrzesień - październik

wszystkie gromady

i drużyny

 

Harcerski Start – zlot Hufca Ziemi Sanockiej dla uczczenia 10. rocznicy śmierci patrona – ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

7-8 października

Sanok

 

Wycieczka do Warszawy; w programie  m.in. przejście tzw. Drogą Królewską, odwiedziny w mieszkaniu Księdza Peszkowskiego, spotkanie z jego współpracownikami, zwiedzanie Muzeum Katyńskiego, Muzeum Żydów Polskich „Polin”,  Świątyni Opatrzności Bożej (tutaj spoczywa nasz Patron). Zgłoszenia do 15 września, koszt 100 zł.

14-15 października

Warszawa

 

Harcerska Służba Pamięci, kwesta na rzecz Towarzystwa Pomocy im. Św.  Brata Alberta

Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. św. Zygmunta Gorazdowskiego

25-31paźd.

1 listopada

Cmentarze.

Mogiły harcerskie

 i żołnierskie.

 

Wieczorny apel przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki

10 listopada;

godz. 18.00

Sanok

 

Udział w uroczystościach państwowych.

11 listopada

Sanok, Zagórz, Besko. Bukowsko

 

Starszoharcerska Nocka na Luzie

24-26 listopada

 

Zuchowe Mikołajki

2 grudnia

 

Konkursy plastyczne na najpiękniejszą kartkę świąteczna i najpiękniejszy stroik

10-20 grudnia

 
 

Betlejemskie Światło Pokoju

17 – 24 grudnia

Teren całego hufca.

 

Opłatek instruktorów i wędrowników.

21 grudnia

(czwartek)

Dom Harcerza.

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

14 stycznia

Sanok (HKG, HKR)

 

99 rocznica śmierci Andrzeja Małkowskiego

 i 38 rocznica śmierci Olgi Małkowskiej – gra miejska „Andrzej Małkowski w Sanoku”

15 stycznia

Drużyny; Sanok

 

Ferie zimowe – HAZ

29 stycznia – 11 lutego

 

155 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – apel wieczorny pod Krzyżem Powstańczym

22 stycznia (poniedziałek)godz. 17.00

Sanok, cmentarz centralny

 

Dzień Myśli Braterskiej – spotkania drużyn, przesyłanie pozdrowień,  spotkanie z seniorami

22 lutego (czwartek)

 

Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej

24 lutego - sobota

SDK

 

Dzień Żołnierzy Wyklętych

1 marca

Sanok

 

Konkursy plastyczne na najpiękniejszą kartkę świąteczna i najpiękniejszy stroik

15-25 marca

Dom Harcerza

 

Droga Krzyżowa po Górach Słonnych

Wielka Środa

28 marca

Sanok – Góry Słonne

 

Wielka Sobota – warty przy Bożym Grobie

31 marca

Powiat Sanocki

 

Dzień Katyński

13 kwietnia

Sanok, Aleja Katyńska

 

Zuchowy rajd „Siedmiomilowe Buty”

28 kwietnia - sobota

 

Udział w uroczystościach państwowych.

3 maja

Sanok, Besko, Zagórz, Bukowsko

 

XI  Harcerski Rajd Śladami Kurierów Beskidzkich ZWZ –AK

12 maja

Bystre – Rabe- Zubracze

 

XXI Zlot Harcerzy Ekologów

 – podsumowanie 29 edycji akcji „Florek”.

25-27 maja

 
 

Biwak drużyn – podsumowanie roku pracy harcerskiej

15/16 czerwca

Berdo

 

HAL i NAL

25.06-31.08.

Wg. planu HAL

         

100-lecie ZHP i Niepodległości

Ramowy program obchodów

100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę

oraz powstania ZHP przez Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Lp.

Nazwa zadania

Forma

Termin

Adresat zadania

 

Harcerska Mapa Niepodległej

Opracowanie materiałów i przesłanie do koordynatora projektu.

Do 30.10.2017

(zrealizowano – opracowano 7 miejsc związanych z historią harcerstwa)

Program ogólnopolski

 

 Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej

„Śpiewamy dla Niepodległej”

Przegląd artystyczny

24 lutego 2018

Hufiec Ziemi Sanockiej, zaproszeni goście

 

Wydawnictwo „100 lat ZHP na Ziemi Sanockiej”

Opracowanie
i wydanie drukiem albumu

Grudzień 2017 – wrzesień 2018

Środowisko harcerskie i społeczność lokalna; zainteresowani historią ZHP

 

Odznaka pamiątkowa

„100 lat ZHP na Ziemi Sanockiej”

Zaprojektowanie, wybicie i dystrybucja odznaki

Październik 2017 – wrzesień 2018

Środowisko harcerskie i społeczność lokalna; kolekcjonerzy

 

Udział w ogólnopolskim zlocie „100-lecia ZHP” w Gdańsku

zlot

5-17.08.2018

zgłoszeni uczestnicy – 40 osób

 

„Harcerstwo  w walkach o niepodległość i granice”

Sesja popularnonaukowa

Październik 2018

Społeczność lokalna

 

Sztandar Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Pozyskanie środków

 i ufundowanie nowego sztandaru hufca

Grudzień 2017-wrzesień 2018

Hufiec Ziemi Sanockiej

 

Zlot hufca „100 lat ZHP”

zlot

Wrzesień/ październik 2018

Członkowie hufca, byli instruktorzy

 

Gra historyczna z elementami rekonstrukcji

Gra terenowa, inscenizacje

1 listopada 2018

Społeczność lokalna

 

 

 

facebook_page_plugin